Posted on 1 Comment

Blwyddyn a hanner gydag Ensemble Cymru

Alla i ddim credu mod i wedi bod yn gweithio gydag Ensemble Cymru ers blwyddyn a hanner fel ei Swyddog Datblygu o’m swyddfa yng Nghaerdydd. Mae wedi bod yn amser cyffrous iawn a dwi wrth fy modd yn gweithio gyda charfan o bobl sy’n mor ffeind a talentog ac minnau, cofiwch, yn fiolinydd amatur sydd angen tipyn o ymarfer! Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae’r Ensemble wedi cyflawni cymaint. Mae’r uchaf bwyntiau i mi yn cynnwys • Mynd ar ein taith genedlaethol gyntaf o berfformiadau o weithiau newydd gan gyfansoddwyr Cymreig, Christopher Painter a Gareth Glyn ochr yn ochr â gweithiau gan Grace Williams, Dvorák a Dohnányi. Ensemble Cymru Roeddwn i’n mwynhau cyfarfod â chymaint o’n rhoddwyr ffeind: Ensemble Cymru • Recordio Pedr a’r Blaidd gan Prokofiev yng Nghanolfan Ucheldre yng Nghaergybi fyddai ddim wedi bod yn bosib heb gefnogaeth ein cefnogwyr hael gan gynnwys Ymiddiriedolaeth Elusenol Colwinston, Ymddiriedolaeth Peter Sanders ac Ymddiriedolaeth Patsy Wood. Ensemble Cymru • Cymryd rhan yn y Sialens Gerddoriaeth Fawr ac rydym yn ddiolchgar iawn iawn i bawb sydd wedi cefnogi’r prosiect i’n helpu fynd â cherddoriaeth siambr i gymunedau gogledd Cymru. Cawsom ni wythnos arbennig o dda i hyrwyddo’r sialens o gwmpas gogledd Cymru yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Rhagfyr. Gellwch chi gefnogi’r prosiect cyffrous hwn gan glicio yma. Ensemble Cymru Rwyf yn edrych ymlaen yn arw at y flwyddyn o’n blaenau ni fydd yn cynnwys taith genedlaethol o Pedr a’r Blaidd ac byddwn ni’n rhoi gwybod mwy am hyn i chi yn y flwyddyn newydd. Edrych allan am fwy o gyfleoedd i gefnogi ac i ymwneud â’r ensemble yn ystod 2013! Gobeithio cewch chi Nadolig Llawen ac edrych ymlaen at eich gweld yn ein cyngherddau a digwyddiadau yn 2013. Hannah Roberts Swyddog Datblygu

Posted on 2 Comments

Wythnos ar y ffordd gydag Ensemble Cymru

Rhwng Dydd Mercher Rhagfyr 5 a Gwener Rhagfyr 7, teithiodd Wythawd Chwyth Ensemble Cymru o gwmpas Gogledd Cymru gan berfformio darnau rhyfeddol gan gynnwys Wythawd Beethoven, Serenâd yn C leiaf Mozart, Porgy a Bess Gershwin a Wythawd Krommer. Yn ystod y 3 diwrnod, perfformiodd y cerddorion gwych’ma i bobl o bob oedran yn llawer o leoliadau gan gynnwys lleoliadau ym Mhwllheli, Cricieth, Caernarfon, Bangor, Llandudno, Bae Colwyn, Cilcain a Chaergybi gan ddod â’r gerddoriaeth hyfryd yr Wythawd Chwyth i ardaloedd Gogledd Cymru.

Darllenwch fwy Wythnos ar y ffordd gydag Ensemble Cymru

Posted on

Y Sialens Gerddoriaeth Fawr: Ymgyrch Big Give 2012 Ensemble Cymru

Mae Ensemble Cymru – sef ensemble preswyl Prifysgol Bangor a Venue Cymru – angen eich cymorth chi i gyflawni’r Sialens Gerddoriaeth Fawr, sy’n bwriadu codi arian i helpu Ensemble Cymru i rannu ei angerdd tuag at gerddoriaeth siambr â chymunedau ym mhob rhan o Ogledd Cymru mewn dulliau cyffrous ac arloesol.

Nod y Sialens Gerddoriaeth Fawr, sy’n digwydd rhwng 6ed a 19eg o Ragfyr 2012, yw codi £6,000 trwy roddion gan y cyhoedd – ac os byddwn yn llwyddiannus, gallai’r swm hwnnw gael ei ddyblu gan arian cyfatebol cyllidwyr hael gan ddod â ni yn nes at y nod o £13,000 y mae ei angen arnom er mwyn dod â cherddoriaeth siambr yn nes at gynulleidfa ehangach.

Yn 2013 bydd Ensemble Cymru yn trefnu nifer o berfformiadau, sioeau teithiol, gweithdai a digwyddiadau arloesol a chyffrous eraill a fydd o fantais i gymunedau lleol yng Ngogledd Cymru – ond mae angen inni godi £13,000 i dalu am y gweithgareddau hyn.

Mae’r Sialens Gerddoriaeth Fawr yn cychwyn gyda digwyddiad lansio yng Nghaffi’r Teras, Prifysgol Bangor ar Ddydd Mercher 5ed Rhagfyr am 6pm. Ar ôl hynny, byddwn yn postio diweddariadau yn gyson i ddangos ein cynnydd ar ein blog, ar ein cyfrif Trydar a’n tudalen Gweplyfr, gan hysbysu ein cefnogwyr faint o arian sy’n cael ei godi a sut y gall fod o gymorth.

Pam y mae Ensemble Cymru yn gwneud hyn?

Rydym yn teimlo’n angerddol ynglŷn â cherddoriaeth, ac mae’n ofid inni fod cymaint o bethau yn rhwystro pobl rhag bod yn gysylltiedig â cherddoriaeth siambr a rhag rhannu ein hangerdd ni tuag at gerddoriaeth. Mae’r rhwystrau hyn yn amrywio o ddiffyg grwpiau perfformio lleol i brinder canolfannau, gydag amrywiol rwystrau eraill yn y canol. Rydym eisiau mynd i’r afael â’r materion hyn drwy sicrhau fod llwyfan ar gael i gerddorion a chyfansoddwyr ifanc yn Venue Cymru, drwy gynnal perfformiadau mewn canolfannau fel ysbytai a hosbisau, a thrwy gynnal digwyddiadau arbennig sy’n annog pobl heb brofiad blaenorol i fod yn gysylltiedig â chyfansoddi cerddoriaeth siambr. Dyma rai yn unig o’r cynlluniau sydd gennym ar gyfer 2013; ac mae llawer o rai eraill y gallwch ddarganfod mwy amdanynt ar ein safle Big Give.

Sut allaf i helpu?

Gallwch anfon rhodd ar-lein, drwy fynd i’n tudalen Big Give a defnyddio’r system dalu ddiogel yno.

Neu, gallwch gwblhau a dychwelyd ffurflen addewidion yn ein hysbysu o’ch bwriad i gyfrannu.

Unwaith y byddwch wedi cyfrannu neu addo gwneud hynny, byddwn yn rhoi gwybod ichi sut hwyl a gawsom drwy anfon e-bost ichi ar ddiwedd yr ymgyrch. Bydd ein blog a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn cael eu diweddaru’n gyson gyda chlipiau fideo a dangosyddion yn nodi’r cynnydd drwy gydol yr ymgyrch. A bydd pawb sydd wedi cyfrannu yn cael gwahoddiad drwy e-bost i fynychu digwyddiad lansio arbennig yn Venue Cymru yn 2013.

Pwy fydd yn elwa ar yr arian fydd yn cael ei godi?

Bydd tua 3,000 o bobl yn elwa ar yr arian fydd yn cael ei godi yn ystod ymgyrch Big Give, ac yn eu plith blant ysgolion cynradd ac uwchradd, yn cynnwys plant ag anghenion addysgol arbennig; pobl oedrannus; a phobl â phroblemau iechyd meddwl. Bydd y gymuned ehangach yn elwa hefyd, yn ogystal â chyfansoddwyr a cherddorion Cymru a fydd yn elwa ar gyfleoedd i gysylltu’n uniongyrchol â’u cynulleidfaoedd.

Sut allaf i ddarganfod mwy?

Y ffordd orau o gael gwybodaeth fanwl am y Sialens Gerddoriaeth Fawr, yn cynnwys y digwyddiadau y bwriedir eu cynnal, y gost a ragwelir ar gyfer pob digwyddiad, a’r rhai a fydd yn elwa yn sgil eich rhoddion, yw mynd i’n tudalen Big Give.

I ddarganfod mwy am hanes Ensemble Cymru, ewch i’r dudalen ‘Amdanom‘ ar ein gwefan.

Posted on

Composer’s Corner Cornel y Cyfansoddwr

A few afternoon’s ago my colleague and I were set the task of beginning preliminary research into compiling information regarding Welsh composers. This information has the ultimate goal as ending up in the Ensemble Crymus’ very own ‘Welsh Chamber Music Database.’   

 As exciting as this prospect is, it is not with out its difficulty. The main one being that though Wales has a fairly large compositional output; a lot of this output remains unpublished. However, we shall endeavour to collect all the information we can.

This on going project combined with the Peter and the Wolf project happening this November, makes it a very exciting time for Ensemble Crymu. 

Posted on 1 Comment

Performers’ FAQFAQ Perfformwyr

 

About the FAQ

(Last updated December 1st,2012)

Please feel free to use the comments below to suggest other FAQ’s

 • The following FAQ’s have been prepared to try and answer the questions we think you might want to ask with regard to our Terms and Conditions of Engagement.
 • Nothing in the FAQ is meant as advice or interpretation of any agreement that we ask you to sign and should not be taken as such. The Specific Terms and General Terms prevail in all cases where there is inconsistency with the FAQ.
 • If there is any part of the agreement either in the General Terms or in due course the Specific Terms attached to any Engagement Offer that you are unsure about we would advise you to seek independent legal advice.

FAQ

What am I signing up to with regard to Media Rights in the General Terms?

 

 • By accepting the General Terms and on receipt of a supplementary fee as detailed in the General Terms the Ensemble will be buying the performing rights outright and in perpetuity for the recording of your performance both audiovisual and audio.  We will always do our best to tell you in our schedule when a recording is likely to happen.
 • It is worth mentioning that in this agreement, performers will always receive an extra payment whenever we set up a video camera or microphone in a session regardless as to whether we use the recording or not.

Can I ask for restrictions on the use of parts of a recording of my performance?

 

 • On rare occasions a performer may wish to request restrictions on the use of a specific part of a recording E.g. in the event of an uncharacteristic or untypical slip of significance
 • Ultimately the decision will be the Ensemble’s. This is because occasionally a decision may be governed by factors outside our control.  However when this is the case we will try and tell you in advance.
 • In many cases we foresee that there will be a certain amount of flexibility possible. Where you make such a request and we are in a position to do so we will work with you to identify the section(s) that you are seeking restriction on and then look at our options.  Options range from restricting its future use through to anonymising your role in it. e.g. taking your name off the recording.
 • We fully understand where these are concerns and sensitivities and will work sympathetically with you. It is worth saying that it would not be in the Ensemble’s interest to make available a recording that shows the Ensemble’s performers and thus the Ensemble in a poor light.

What if I would like to have a copy of a recording?

 We are in favour of the principle of performers using our recordings to promote themselves. We believe this could help both Ensemble and performers alike.

 • One way under consideration is to create a licence which would enable you to use recordings that we put online and in which you are involved.
 • Performers’ comments on this area in our proposed review in April 2013 will be welcome.

How will you be involving the Unions and other industry bodies?

 Ensemble Cymru has no formal relationship with any union or industry body in this agreement. As a courtesy and in good faith we communicated The General Terms to the Musicians’ Union (MU) and the Association of British Orchestras (ABO) of which Ensemble Cymru is a member.   We have responded positively to observations from the MU and made some amendments to the Agreement.

Are the fees comparable with any industry agreements?

 • Our intent in this agreement is not to undercut fees in standard industry agreements such as the Association British Orchestras / Musicians’ Union agreement (Category II) or BPI / Musicians’ Union Agreement to name but two.
 • We believe that where our terms do not match industry standards they exceed them in many respects where a comparison is possible.

How will these fees compare with previous fees paid by the Ensemble?

 • Our intent was to make the fees either comparable or greater than fees previously paid. We have worked to create something straightforward for performers to understand and for staff to implement. The biggest benefit to performers will be a consistent approach to fees.

What happens if I don’t sign?

 • We hope of course that this will not be the case. However the Ensemble will not be able to offer you engagements if you decline to sign up to its General Terms.

How do I give feedback and comments once I’ve signed up?

 • What we have valued in the past is the direct discussion with each individual performer. We want to be open and transparent about how we engage with you. As in the past if a performer has observations or constructive comments then we will welcome them.
 • Please send comments direct to the Artistic Director, Peryn Clement-Evans peryn@ensemblecymru.co.uk.
 • If you wish to discuss something in particular then you would be welcome to call Peryn on 07817 721 250.

Am I obliged, by signing the General Terms, to accept all offers of engagement from Ensemble Cymru?

 • No – by signing up to its General Terms you are not obliged to accept engagements from the Ensemble. You will be able, in the usual way, to consider each offer of engagement according to your circumstances at that time.   However if you accept an offer of an engagement you and Ensemble Cymru will be bound by the General Terms.

Why the use of the word Contractor?

 • The General Terms were written with the knowledge that through it we will be engaging the services of both musicians and non-musicians; performers and non-performers. The word Contractor serves to accommodate all these possibilities and it is for this reason only that we use it.

Can I withdraw from the agreement at a later stage?

 • Yes you can withdraw at any time. Please let us know by giving written notification.

What about a Welsh language version?

 

 • A Welsh language version of this agreement is currently being translated and will be published once available. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

How will this benefit the Ensemble and Performers?

 • We will have the confidence to use recordings to promote what we do online knowing that we have a clear agreement with you that enables us to do so. Better promotion should mean increased number in our audience which is good for the Ensemble, performers and the future of chamber music.
 • Because we will have agreed terms and conditions in advance with you it will help us improve our approach, in terms of clarity and efficiency, to our customers (promoters etc.), funders and partners. Having happy customers, funders and partners means more work in the future for the Ensemble which means more work for performers.
 • We know how frustrating it can be for performers on occasion when held dates are confirmed late. We believe this is an important step in improving this process for you.

 The Contracting Process: How will it work?

 •  Following a successful trial, Ensemble Cymru has now adopted a process whereby both Ensemble and Performer sign agreements with electronic signatures.

STAGE 1 – Ensemble’s Invitation to register as one of its Performers

 • A performer will be invited by email to either sign or decline the Ensemble’s General Terms. This email will be from EchoSign. Please add echosign@echosign.com to your address book or safe list. Adobe Echosign is a widely used service by an internationally recognised company.

STAGE 2 – Performer’s Response to the invitation

 • The performer will accept or decline an invitation by following the instructions in the email. The Ensemble is notified by EchoSign of the performer’s response.
 • In the case of the performer’s acceptance  a pdf (readable by Acrobat Reader) will be immediately sent to the performer to print out or store on his or her computer.

STAGE 3 – Offer of Engagements

 • Ensemble Cymru will only be able to offer Engagements to musicians who have registered and accepted the General Terms.
 •  When the Ensemble is ready to firm up fees and dates (usually these are already on hold in the Performer’s diary), it will send a shorter specific agreement to sign, with an engagement schedule and fee particulars.
 • The musician will sign an Engagement Agreement which the Ensemble will subsequently countersign. 
 • Again we will use EchoSign as above to do this.

OPTIONAL: Confirmation Signatures

 • The Ensemble may ask performers at the time of the engagement to sign agreements by hand that they have previously made by electronic signature by way of confirmation.

 

 

About the FAQ

Thanks to everyone who gave us your time to give initial feedback on the FAQ. Please feel free to use the comments below to suggest other FAQ’s

 • The following FAQ’s have been prepared to try and answer the questions we think you might want to ask with regard to our Terms and Conditions of Engagement.
 • Nothing in the FAQ is meant as advice or interpretation of any agreement that we ask you to sign and should not be taken as such. The Specific Terms and General Terms prevail in all cases where there is inconsistency with the FAQ.
 • If there is any part of the agreement either in the General Terms or in due course the Specific Terms attached to any Engagement Offer that you are unsure about we would advise you to seek independent legal advice.

FAQ

What am I signing up to with regard to Media Rights in the General Terms?

 

 • By accepting the General Terms and on receipt of a supplementary fee as detailed in the General Terms the Ensemble will be buying the performing rights outright and in perpetuity for the recording of your performance both audiovisual and audio. e.g. the proposed Peter and the Wolf recording. We will always do our best to tell you in our schedule when a recording is likely to happen.
 • It is worth mentioning that in this agreement, performers will always receive an extra payment whenever we set up a video camera or microphone in a session regardless as to whether we use the recording or not.

Can I ask for restrictions on the use of parts of a recording of my performance?

 

 • On rare occasions a performer may wish to request restrictions on the use of a specific part of a recording E.g. in the event of an uncharacteristic or untypical slip of significance
 • Ultimately the decision will be the Ensemble’s. This is because occasionally a decision may be governed by factors outside our control. However when this is the case we will try and tell you in advance.
 • In many cases we foresee that there will be a certain amount of flexibility possible. Where you make such a request and we are in a position to do so we will work with you to identify the section(s) that you are seeking restriction on and then look at our options from restricting its future use to anonymising it. e.g. taking your name off the recording.
 • We fully understand where these are concerns and sensitivities and will work sympathetically with you. It is worth saying that it would not be in the Ensemble’s interest to make available a recording that shows the Ensemble’s performers and thus the Ensemble in a poor light.

What if I would like to have a copy of a recording?

 

 • We are in favour of the principle of performers using our recordings to promote themselves. We believe this could help both Ensemble and performers alike.
 • One way under consideration is to create a licence which would enable you to use recordings that we put online and in which you are involved.
 • Performers’ comments on this area in our proposed review in April 2013 will be welcome.

How will you be involving the Unions and other industry bodies?

 

 • Ensemble Cymru has no formal relationship with any union or industry body in this agreement. As a courtesy and in good faith we have communicated The General Terms to the Musicians’ Union and the Association of British Orchestras.
 • We will be open to hearing constructive views from industry bodies over the coming period. These will be given consideration as part of the trustees’ review in April 2013.

Are the fees comparable with any industry agreements?

 

 • Our intent in this agreement is not to undercut fees in standard industry agreements such as the Association British Orchestras / Musicians’ Union agreement (Category II) or BPI / Musicians’ Union Agreement to name but two.
 • We believe that where our fees do not match industry standards they exceed them where a comparison is possible.

How will these fees compare with previous fees paid by the Ensemble?

 

 • Our intent was to make the fees either comparable or greater than fees previously paid. We have worked to create something straightforward for performers to understand and for staff to implement. The biggest benefit to performers will be a consistent approach to fees.

What happens if I don’t sign?

 

 • We hope of course that this will not be the case. However the Ensemble will not be able to offer you engagements if you decline to sign up to its General Terms.

How do I give feedback and comments once I’ve signed up?

 

 • What we have valued in the past is the direct discussion with each individual performer. We want to be open and transparent about how we engage with you. As in the past if a performer has observations or constructive comments then we will welcome them.
 • Please send comments direct to the Artistic Director, Peryn Clement-Evans peryn@ensemblecymru.co.uk.
 • If you wish to discuss something in particular then you would be welcome to call Peryn on 07817 721 250.

Am I obliged, by signing the General Terms, to accept all offers of engagement from Ensemble Cymru?

 

 • No – by signing up to its General Terms you are not obliged to accept engagements from the Ensemble. You will be able, in the usual way, to consider each offer of engagement according to your circumstances at that time. However if you accept an offer of an engagement you and Ensemble Cymru will be bound by the General Terms.

Why the use of the word Contractor?

 

 • The General Terms were written with the knowledge that through it we will be engaging the services of both musicians and non-musicians; performers and non-performers. The word Contractor serves to accommodate all these possibilities and it is for this reason only that we use it.

Can I withdraw from the agreement at a later stage?

 

 • Yes you can withdraw at any time. Please let us know by giving written notification.

What about a Welsh language version?

 

 • A Welsh language version of this agreement is currently being translated and will be published once available. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

How will this benefit the Ensemble and Performers?

 

 • We will have the confidence to use recordings to promote what we do online knowing that we have a clear agreement with you that enables us to do so. Better promotion should mean increased number in our audience which is good for the Ensemble, performers and the future of chamber music.
 • Because we will have agreed terms and conditions in advance with you it will help us improve our approach, in terms of clarity and efficiency, to our customers (promoters etc.), funders and partners. Having happy customers, funders and partners means more work in the future for the Ensemble which means more work for performers.
 • We know how frustrating it can be for performers on occasion when held dates are confirmed late. We believe this is an important step in improving this process for you.

IMPORTANT: The Contracting Process: How will it work?

 

 • Ensemble Cymru will trial a process whereby both Ensemble and Performer sign agreements with electronic signatures.

STAGE 1 – Ensemble’s Invitation to register as one of its Performers

 • A performer will be invited by email to either sign or decline the Ensemble’s General Terms. This email will be from EchoSign. Please add echosign@echosign.com to your address book or safe list. Adobe Echosign is a widely used service by an internationally recognised company.

STAGE 2 – Performer’s Response to the invitation

 • The performer will accept or decline an invitation by following the instructions in the email. The Ensemble is notified by EchoSign of the performer’s response.
 • In the case of the performer’s acceptance the Ensemble will countersign the agreement and in doing so the contract will be binding on both performer and Ensemble. A pdf (readable by Acrobat Reader) will be immediately sent to the performer to print out or store on his or her computer.

STAGE 3 – Offer of Engagements

 • For Performers who have registered and accepted the General Terms the Ensemble will be able to offer them Engagements. When the Ensemble is ready to firm up fees and dates (usually these are already on hold in the Performer’s diary), it will send a shorter specific agreement to sign, with an engagement schedule and fee particulars in the form of an offer.
 • Again we will use EchoSign as above to do this.

OPTIONAL: Confirmation Signatures

 • The Ensemble may ask performers at the time of the engagement to sign agreements by hand that they have previously made by electronic signature by way of confirmation.

 

Posted on 1 Comment

Zappa plays ZappaZappa plays Zappa

I am a huge fan of composer and guitarist, Frank Zappa’s music – both his rock and classical works. Unfortunately though I am of the wrong generation to have been lucky enough to witness any of his gigs. A few years ago I was very excited to hear that Frank Zappa’s son, Dweezil was touring the UK, performing his father’s works with his band Zappa plays Zappa. Since this discovery, I have been to see lots of ZPZ gigs – and had an amazing time. The band are a group of fantastic musicians, and they approach Frank’s music with authenticity and passion.

A couple of years ago ZPZ were awarded a Grammy for ‘best rock instrumental performance’. During ZPZ’s last tour, I was lucky enough to briefly chat to Dweezil – I had questions to ask him about his father’s Clarinet Concerto – Mo N Herb’s Vacation. This resulted in me posting various audio files of my clarinet playing onto Dweezil’s website!!

Months past, and out of the blue, I recived a message from Dweezil asking whether I would like to join the band onstage to play one of Frank Zappa’s songs on a couple of dates during their UK tour! I was, and still am very excited!

I will be playing in the Roundhouse on November 10, and in Birmingham Town Hall on the 18th. I have been given a fantastic part to play – it’s quite difficult too,  so I am now off to practice!!

Hwyl

Sioned

2011 Tour

Rwy’n gefnogwr mawr o weithiau y cyfansoddwr a’r gitarydd Frank Zappa – gan gynnwys ei gyfansoddiadau roc a chlasurol. Yn anffodus, cefais fy ngeni yn y degawd anghywir i ferdu fynychu unrhyw un o’i gigs. Ychydig flynyddoddd yn ol roeddwn yn filch iawn o glywed fod ei fab Dweezil yn mynd ar daith o amgylch y DU, gyda’i fand ‘Zappa plays Zappa’. Mae’r band yn griw o gerddorion sy’n dryw i berfformio gweithiau Frank Zappa, ac ers eu darganfod, rwyf wedi bod yn eu gweld droeon. Ychydig flynyddoedd yn ol derbynniodd y band wobr ‘Grammy’ am gynrychioli’r ‘perfformiad roc gorau’.

Yn ystod taith olaf ZPZ roeddwn ddigon ffodus I gael sgwrs gyda Dweezil – roedd gen i gwestiynnau i ofyn wrtho am Goncertio Clariet ei Dad – ‘Mo ‘N Herb’s Vacation’. Canlyniad hyn, oedd fi yn postio nifer o glipiau sain ohona i yn chwarae clarinet at ei wefan – (fel tudael weplyfr I gefnogwyr ZPZ!)!

Ar ol ychydig fisoedd cefais neges yn annisgwyl gan Dweezil yn gofyn a fuaswn yn hoffi ymuno a’r band i chwarae can yn ystod un neu ddau o ddyddiadau are u taith nesaf! Waa!!

Byddaf yn chwarae yn y Roundhouse yn Llundain ar y 10ed o Dachwedd, ac yn Newuadd y Dref Birmingham ar yr 18ed! Mae’r rhan clarinet yn wych – er iddo fod yn eithaf anodd! Gwell i mi fynd i ymarfer!!

Hwyl

Sioned

Taith 2011

 

Posted on

Canllawiau Anfoneb i Gyflenwyr a Pherfformwyr

(Diweddariad 03-05-2016)

Bydd croeso i chi anfon anfoneb mewn ebost testun plaen (mewn ebost newydd heb unrhyw negeseuon os gweli di’n dda) fel anfoneb. Anfonwch o at cyllid ‘at’ ensemble.cymru ‘at’ = @ 

RHESTR WIRIO

 1. Eich enw busnes a chyfeiriad
 2. Dyddiad Treth / Dyddiad yr anfoneb
 3. Rhif Archeb Ensemble Cymru neu rhif ‘Engagement’ os ydych chi wedi derbyn archeb neu trefnlen oddi wrthym
 4. Rhif neu god ar gyfer yr anfoneb e.e. 1000, 1001 ayb – bydd hyn yn ddibynnol ar dy system di o gadw anfonebau
 5. Disgrifiad o’r gwasanaethau yn cynnwys dyddiadau a natur y gwaith.
 6. SYLWER: Cadwch ffioedd ac ad daliadau ar linellau ar wahan os gweli di’n dda
 7. Cyfanswm yr anfoneb
 • Defnyddiwch Gymraeg, Saesneg neu’r ddwy iaith fel y dymuwch.
 • Dylech chi ystyried cadw copi o’r anfoneb

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.  Bydd hyn yn helpu osgoi taliadau hwyr.

Posted on

Language PolicyPolisi Iaith

Introduction

The purpose of the policy is to inform staff, trustees, suppliers, volunteers and stakeholders of the Ensemble’s principals for the use of Welsh and English.

The policy reflects the Ensemble’s commitment to the Welsh language.

The Ensemble is committed to providing its services through both the medium of Welsh and English to an equally high level and on the basis that both languages are equal.

Ensemble Cymru seeks to encourage the use of the Welsh language in the work place.

Written Correspondence to Individuals

The Ensemble welcomes correspondence in either Welsh or English and will reply to that correspondence in the language in which it was received.

On sign up to mailing lists, individuals will be given the option to nominate a preferred language of communication (including bilingual). All correspondence sent to that person will be in the preferred language.

Where individuals have not nominated a preferred language, all correspondence will be sent bilingually, further to receipt of a reply from an individual future correspondence shall be sent in the language of that reply.

The Ensemble adopts a default position of displaying Welsh before English. Where correspondence is to be sent only to regions where the usual is English before Welsh, language order shall be changed to reflect this.

The time period for acknowledgement of correspondence will be the same for both Welsh and English.

Telephone Communications

The Ensemble welcomes telephone communication in either Welsh or English

Staff will answer the telephone with a Welsh greeting.

Staff will endeavour to communicate with individuals in their preferred language

Where a Welsh‐speaking member of staff is not available, this will be politely explained and the caller asked if they are willing to speak to a non Welsh‐speaking member of staff or have a Welsh speaking member of staff them call them back.
All greetings and instructions on answer machines will be provided bilingually.

Publications, including Digital Media

All materials intended for public consumption will be produced in Welsh and English.

Normal practice will be to produce bilingual versions within the same document.

Where material is published in separate language versions, these will be distributed simultaneously.

All the Ensemble’s corporate internet pages shall be available in both Welsh and English.

 

Cyflwyniad

Pwrpas y polisi hwn yw hysbysu staff, ymddiriedolwyr, gyflenwyr, gwirfoddolwyr a budd-ddeiliaid o penaethiaid yr Ensemble ar gyfer y defnydd o’r Gymraeg a Saesneg. Mae’r polisi hwn yn adlewyrchu ymrwymiad yr Ensemble i’r iaith Gymraeg. Mae’r Ensemble wedi ymrwymo i ddarparu ei wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg hyd at yr un safon uchel ac ar y sail bod y ddwy iaith yn gyfartal. Mae Ensemble Cymru yn ceisio annog y defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gweithle.

Gohebiaeth Ysgrifenedig i Unigolion

Mae’r Ensemble yn croeso gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg a bydd yn ymateb i’r ohebiaeth yn yr iaith y’i derbyniwyd. Ar gofrestru ar restrau postio, bydd unigolion yn cael yr opsiwn i enwebu iaith cyfathrebu ddewisol (gan gynnwys ddwyieithog).  Bydd holl ohebiaith a anfonir at y person hwnnw yn ei iaith ddewisol. Lle nad yw unigolion wedi enwebu iaith ddewisol, bydd yr holl ohebiaith yn cael ei hanfon yn ddwyieithog, wrth dderbyn ateb gan unigolyn bydd gohebiaith yn y dyfodol yn cael ei hanfon yn yr iaith yr ateb hwnnw. Mae’r Ensemble yn cymryd safbwynt ddifoyn o arddangos Cymraeg cyn Saesneg. Pan fydd gohebiaith yn cael ei hanfon yn unig i ranbarthu lle mae Saesneg cyn Cymraeg yr arfer, bydd trefn ieithyddol yn cael ei newid i adlewyrchu hyn. Bydd y cyfnod amser ar gyfer cydnabod ohebiaith yr un fath ar gyfer y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyfathrebiadau Ffôn

Mae’r Ensemble yn croeso gohebiaith ffôn yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd staff yn ateb y ffôn gyda chyfarchiad Cymraeg. Bydd staff yn ymdrechu i gyfathrebu gyda unigolion yn ei iaith ddewisol. Lle nad oes aelod o staff Cymraeg ar gael, bydd hyn yn cael ei egluro yn gwrtais ac gofynnwyd i’r galwr os ydynt yn fodlon siarad ag aelod o staff di-Gymraeg neu cael aelod o staff sy’n siarad Cymraeg ffonio nhw yn ôl. Bydd yr holl gyfarchio a chyfarwyddiadau ar beiriannau ateb yn ddwyieithog.

Cyhoeddiadau, gan gynnwyd cyfryngau digidol

Bydd yr holl deunyddiau a fwriedir ar gyfer y cyhoedd yn cael eu cynhyrchu yn Gymraeg a Saesneg. Bydd y drefn arferol i cynhyrchu fersiynau dwyieithog o fewn yr un dogfen. Lle mae deynydd yn cael ei gyhoeddi yn fersiynau iaith ar wahan, bydd y rhain yn cael ei dosbarthu ar yr un pryd. Bydd holl dudalennau we corfforaethol yr Ensemble ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Posted on

Safeguarding PolicyPolisi Diogelu

Definitions

Vulnerable Adult

1)     In these Regulations “vulnerable adult” means a person aged 18 or over who is receiving services of a type listed in paragraph (2) below and in consequence of a condition of a type listed in paragraph (3) below has a disability of a type listed in paragraph (4) below.

2)     The services are—

 1. accommodation and nursing or personal care in a care home;
 2. personal care or nursing or support to live independently in his own home;
 3. any services provided by an independent hospital, independent clinic, independent medical agency or National Health Service body;
 4. social care services; or
 5. any services provided in an establishment catering for a person with learning difficulties.

3)     The conditions are—

 1. a learning or physical disability;
 2. a physical or mental illness, chronic or otherwise, including an addiction to alcohol or drugs; or
 3. a reduction in physical or mental capacity.

4)     The disabilities are—

 1. a dependency upon others in the performance of, or a requirement for assistance in the performance of, basic physical functions;
 2. severe impairment in the ability to communicate with others; or
 3. impairment in a person’s ability to protect himself from assault, abuse or neglect
 4. is someone aged 18 or over:

The Police Act 1997 (Enhanced Criminal Record Certificates)
(Protection of Vulnerable Adults) Regulations 2002

For the purpose of this document a Vulnerable Individual is

 • a child,
 • a young person or
 • a Vulnerable Adult.

Ensemble Cymru’s activities occasionally involve Vulnerable Individuals.

Activities include

 • activities in education and community settings
 • work experience placements for young people
 • Coaching young performers
 • Performances in Nursing / Residential Homes
 • Workshops in Day Centre
 • Every individual, regardless of age, ability, gender, ability, ethnic culture and creed has at all times and in all situations, a right to feel safe and protected from any situation or practice that puts them at risk of physical or psychological harm.
 • the welfare of the Vulnerable Individual is of paramount consideration
 • Ensemble Cymru recognises its responsibility to report concerns that a Vulnerable Individual may be, or may be at risk of, suffering significant harm.

Principles

Ensemble Cymru’s Board of Trustees will act upon guidance received from the NSPCC, Voluntary Arts Wales, County Councils, Mantell Gwynedd, Age Cymru and such organisations that have expertise in issues of safeguarding the welfare of Vulnerable Individuals.

About The Procedures

Through the implementation of its procedures, Ensemble Cymru aims to create an environment whereby Vulnerable Individuals are safe.

Procedures have been set out for Ensemble Cymru’s

 • Volunteers Trustees
 • Employees
 • Service Providers

Employees

Compliance with this policy is mandatory for employees of Ensemble Cymru.  Ensemble Cymru will regard non-compliance with these procedures by employees as a serious disciplinary matter.

Volunteers and Trustees

Compliance with this policy is mandatory for a volunteer or a trustee if they are to be directly involved or come into contact with a Vulnerable Individual in Ensemble Cymru’s name.

Service Providers

Compliance with this policy will be an explicit requirement as part of any contract for services which requires a a service provider – e.g. a performer – to come into direct contact with a Vulnerable Individual. Ensemble Cymru reserves the right to terminate any contract immediately if compelling evidence of non-compliance with this policy by a service provider is found to have occurred.

Description of Responsibilities

Becoming Concerned…

Trustees, employees, volunteers, service providers to the Ensemble may become concerned that a Vulnerable Individual could be suffering abuse if

 • A Vulnerable Individual tells you.
 • An individual conveys his/her concern to you or relates being told by a Vulnerable Individual.
 • A Vulnerable Individual shows signs of physical injury that does not seem to have a satisfactory explanation.
 • The behaviour of a Vulnerable Individual gives cause for concern.
 • You feel disquiet whilst observing the behaviour of a member of the organisation or another worker or volunteer, towards a Vulnerable Individual.
 • You may observe one child / young person / vulnerable adult abusing another.

Acting on your concerns…

It is not your responsibility to decide whether a Vulnerable Individual has been abused or not.  Your information may be one piece of a larger jigsaw. You should discuss your concerns immediately with the Ensemble Cymru’s Safeguarding Monitor.

Ensemble Cymru’s Safeguarding Monitor is Mr. Wyn Thomas (appointed January 2006) Telephone Number Home – 01248 351347 Work –  01248 382 182

Volunteers, Trustees and Employees

Under the Criminal Justice and Court Services Act 2000 it is now a criminal offence if an employer does not take sufficient steps to check an employee working with children, either on a voluntary or paid basis.

Recruitment & Selection

Ensemble Cymru will address the recruitment and selection of volunteers including trustees and paid employees by

 • Checking that all adults with access to children / young people / vulnerable adults are vetted appropriate to the degree to which they have access to children.  Options include checking with the Criminal Records Bureau; (See Ensemble Cymru Vetting Checklist)
 • Ensuring that every new volunteer, trustee or employee completes a Personal Profile Form and Declaration form.  The declaration form will be confidential, will ask for details of any criminal record and request permission for checks; (See Personal Profile Form)
 • Requesting previous addresses on volunteer/ job application forms;
 • Asking for the names of two referees who will be prepared to provide a written reference.  Ensemble Cymru will follow up each reference with a telephone call or personal contact during which we will discuss the applicant’s suitability to work with children. A record of this discussion will be kept in the applicant’s file.  This will be confidential so as to protect the applicant’s privacy;

Interviewing prospective volunteers and employees;

Ensemble Cymru will

 • Note at interview all previous experience of volunteers and employees in working with children Vulnerable Individuals.
 • Require that applicants bring documentary evidence of identity (driving licence etc.) to interview and the original certificates of any qualifications claimed.  Copies will be placed on file;
 • Require all volunteers and employees to undergo a probationary period of at least 3 months;
 • Appoint a senior member of the organisation to be responsible for all Safeguarding issues.  (See Safeguarding Monitor)

Service Providers

Ensemble Cymru engages the services of a range of service providers among them performers, composers, photographers, technicians, workshop leaders, coaches & consultants.  Where a service provider is working with Vulnerable Individuals Ensemble Cymru will make it a condition of service to comply with its Safeguarding Guidelines.

In the event that a service provider is required to have a substantial degree of access to Vulnerable Individuals then they will be subject to the vetting procedures as for employees and volunteers.

Ensemble Cymru will ensure that service providers who have not been vetted are not placed in a position where they will have direct access to Vulnerable Individuals.

Monitor for Safeguarding

The Monitor for Safeguarding is responsible for:

 • Regularly reviewing Ensemble Cymru’s policy making sure it is clearly displayed
 • Ensuring that Ensemble Cymru volunteers, employees and service providers are aware of the policy and that they have read and understood it.
 • Receiving information from employees, volunteers, children, parents and carers who have Safeguarding concerns and recording them.
 • Assessing the information promptly and carefully, clarifying or obtaining more information about the matter as appropriate
 • Consulting initially with appropriate statutory authorities such as the local social services office or the NSPCC Cymru Help line, to test out any doubts or uncertainty about the concerns as soon as possible
 • Making a formal referral to social services or the police immediately.

It is NOT the role of the organisation to decide whether a Vulnerable Individual has been the victim of assault, abuse or neglect or not.  This is the task of the social services and or police who have the legal responsibility under legislation such as the Children Act 1989 to investigate concerns.  However, it is everybody’s responsibility to ensure that concerns are shared and appropriate action is taken.

Monitor for Safeguarding for Ensemble Cymru is

Mr. Wyn Thomas (appointed January 2006) WT@ensemblecymru.co.uk [Other contact Information to be agreed with Wyn]

Safeguarding Guidelines

(To be displayed)

Employees, trustees, volunteers and service providers to Ensemble Cymru must:

 • Acknowledge the age group they work with;
 • Never trivialise or exaggerate issues of assault, abuse or neglect;
 • If a Vulnerable Individualtells you they are being hurt/abused…
  • Allow them time to speak.
  • Do not interrupt or make suggestions to them which could imply or be perceived as being an investigation
  • Reassure them that you are glad they have have told you what has happened and that it was right to tell
  • Do not interrogate or question other than to clarify your understanding. If the matter is to be investigated further it will be so done by trained professionals.
  • No matter how well you know the individual, spare them having to repeat themselves over and over. Apart from anything else, they may begin to think that you don’t believe them;
  • Be honest, tell the Vulnerable Individual that you cannot keep it a secret, and that you have to talk to someone else who is in a position to help
  • Remain calm, no matter how difficult it is to listen to the Vulnerable Individual.  Think of how hard it must be to say it. Some things are very difficult to talk about.  You have been chosen because they feel that they can talk to you. If you show anger, disgust, disbelief then they may stop talking for fear of upsetting you further or because they feel that your negative feelings are being directed towards them;
  • Listen to them – REALLY LISTEN – take what they say seriously. Tell them that they have done the right thing by telling you;
  •  As soon as practical write down everything the Vulnerable Individual told you.  However remember what you have been told is confidential and your notes recording the conversation should be kept in a secure place.

The only person you should be discussing it with is with the Ensemble’s Safeguarding Monitor.

Safeguarding Monitor: Mr. Wyn Thomas – WT@ensemblecymru.co.uk [Contact Information to be discussed with Wyn Thomas]

Contracts

As part of your terms of contract with Ensemble Cymru you are required to comply with the following guidelines when dealing with Vulnerable Individuals.

 • Treat everyone with respect
 • Provide an example you would wish others to follow
 • Be aware that someone else might misinterpret your actions even if they are well intentioned.
 • Respect the right of a child / young person / vulnerable adult to personal privacy
 • Encourage children / young people / vulnerable adults to respect and care for others
 • Take action to stop any inappropriate verbal or physical behaviour.  This usually means reporting it to a carer or teacher
 • Remember to REFER not INVESTIGATE any suspicions or allegations about abuse.  Please remember it is a legal requirement to report suspicions or allegations about abuse.
 • Share your concerns and seek support ONLY from Ensemble Cymru’s Safeguarding Monitor whose name and contact details are listed below.
 • Do not allow yourself to be left with children / young people / vulnerable adults. A carer / teacher should be present and supporting the activity at all times.

Safeguarding Monitor: Mr. Wyn Thomas – WT@ensemblecymru.co.uk

Contacts

Children and Young People: www.nspcc.org.uk | Text 88858 National Help line (as of Jan 2012)0808 800 5000  help@nspcc.org.uk

Vulnerable Adults: https://socialcare.wales/ and https://www.wearehourglass.cymru/

Please do not be afraid to make contact with these people for advice and guidance – remember – you may not be the only one to have concerns. You must also remember that all referrals are discussed thoroughly by the statutory agencies before any action is taken. Your concerns will be genuine and treated as such by them.