Equal Opportunities PolicyPolisi Cyfleoedd Cyfartal

Ensemble Cymru is committed to equal opportunities policy and practice and will ensure that all employees and service users, both actual and potential, are treated equally and as individuals regardless of age, disability, ethnic or national origin, gender, marital or parental status, political belief, race, religion or sexual orientation.

In implementing this policy Ensemble Cymru will take account of the relevant legislation

 

Public and Service Users

Ensemble Cymru aims to make its services accessible to as wide a range of the public as possible and in order to achieve this will take steps to remove barriers which prevent potential audience, participants, members and users from having equal access to the organisation’s activities.
These steps will include:

  • ensuring that activities take place in venues and premises which are accessible to disabled people,
  • providing facilities for disabled people to enable them to participate fully in activities
  • ensuring that the design of publicity material takes account of the needs of disabled people both in terms of print, format, information on access encouraging and enabling people from underrepresented groups to attend and participate.

 

Mae Ensemble Cymru wedi ymrwymo i bolisi ac arferion cyfleoedd cyfartal a bydd yn sicrhau bod yr holl weithwyr a defnyddwyr gwasanaeth, gwirioneddol neu bosibl, yn cael eu trin yn cyfartal fel unigolion waeth beth fo’u hoedran, hanabledd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, rhyw, statws priodasol neu rhiant, cred wleidyddol, hil, crefydd neu cyfeiriadedd rhywiol.

Wrth weithredu’r polisi hwn, bydd Ensemble Cymru yn ystyried y ddeddfwriaeth berthnasol

 

Cyhoedd a Defnyddwyr Gwasanaeth

Mae Ensemble Cymru yn anelu at wneud ei wasanaethau’n hygyrch i amrywiaeth mor eang o’r cyhoedd ag y bo modd ac er mwyn cyflawni hyn, bydd yn cymryd camau i ddileu rhwystrau a allai atal cynulledifaoedd, cyfranogwyr, aelodau a defnyddwyr rhag cael mynediad cyfartal i weithgareddau’r sefydliad.

Bydd y camau hyn yn cynnwys:

  • sicrhau bod gweithgareddau’n cael eu cynnal mewn lleoliadau ac adeiladau sy’n hygyrch i bobl anabl,
  • darparu cyfleusterau ar gyfer pobl anabl i’w galluogi i gymryd rhan yn llawn mewn gweithgareddau
  • sicrhau bod y dyluniad o ddeunydd cyhoeddusrwydd yn ystyried anghenion pobl anabl o ran print, fformat, gwybodaeth ynghylch mynediad gan annog a galluogi pobl o grwpiau a dangynrychiolir i fynychu a cymryd rhan.