Posted on 1 Comment

Blwyddyn a hanner gydag Ensemble Cymru

Alla i ddim credu mod i wedi bod yn gweithio gydag Ensemble Cymru ers blwyddyn a hanner fel ei Swyddog Datblygu o’m swyddfa yng Nghaerdydd. Mae wedi bod yn amser cyffrous iawn a dwi wrth fy modd yn gweithio gyda charfan o bobl sy’n mor ffeind a talentog ac minnau, cofiwch, yn fiolinydd amatur sydd angen tipyn o ymarfer! Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae’r Ensemble wedi cyflawni cymaint. Mae’r uchaf bwyntiau i mi yn cynnwys • Mynd ar ein taith genedlaethol gyntaf o berfformiadau o weithiau newydd gan gyfansoddwyr Cymreig, Christopher Painter a Gareth Glyn ochr yn ochr â gweithiau gan Grace Williams, Dvorák a Dohnányi. Ensemble Cymru Roeddwn i’n mwynhau cyfarfod â chymaint o’n rhoddwyr ffeind: Ensemble Cymru • Recordio Pedr a’r Blaidd gan Prokofiev yng Nghanolfan Ucheldre yng Nghaergybi fyddai ddim wedi bod yn bosib heb gefnogaeth ein cefnogwyr hael gan gynnwys Ymiddiriedolaeth Elusenol Colwinston, Ymddiriedolaeth Peter Sanders ac Ymddiriedolaeth Patsy Wood. Ensemble Cymru • Cymryd rhan yn y Sialens Gerddoriaeth Fawr ac rydym yn ddiolchgar iawn iawn i bawb sydd wedi cefnogi’r prosiect i’n helpu fynd â cherddoriaeth siambr i gymunedau gogledd Cymru. Cawsom ni wythnos arbennig o dda i hyrwyddo’r sialens o gwmpas gogledd Cymru yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Rhagfyr. Gellwch chi gefnogi’r prosiect cyffrous hwn gan glicio yma. Ensemble Cymru Rwyf yn edrych ymlaen yn arw at y flwyddyn o’n blaenau ni fydd yn cynnwys taith genedlaethol o Pedr a’r Blaidd ac byddwn ni’n rhoi gwybod mwy am hyn i chi yn y flwyddyn newydd. Edrych allan am fwy o gyfleoedd i gefnogi ac i ymwneud â’r ensemble yn ystod 2013! Gobeithio cewch chi Nadolig Llawen ac edrych ymlaen at eich gweld yn ein cyngherddau a digwyddiadau yn 2013. Hannah Roberts Swyddog Datblygu

Posted on 2 Comments

Wythnos ar y ffordd gydag Ensemble Cymru

Rhwng Dydd Mercher Rhagfyr 5 a Gwener Rhagfyr 7, teithiodd Wythawd Chwyth Ensemble Cymru o gwmpas Gogledd Cymru gan berfformio darnau rhyfeddol gan gynnwys Wythawd Beethoven, Serenâd yn C leiaf Mozart, Porgy a Bess Gershwin a Wythawd Krommer. Yn ystod y 3 diwrnod, perfformiodd y cerddorion gwych’ma i bobl o bob oedran yn llawer o leoliadau gan gynnwys lleoliadau ym Mhwllheli, Cricieth, Caernarfon, Bangor, Llandudno, Bae Colwyn, Cilcain a Chaergybi gan ddod â’r gerddoriaeth hyfryd yr Wythawd Chwyth i ardaloedd Gogledd Cymru.

Darllenwch fwy Wythnos ar y ffordd gydag Ensemble Cymru

Posted on

Y Sialens Gerddoriaeth Fawr: Ymgyrch Big Give 2012 Ensemble Cymru

Mae Ensemble Cymru – sef ensemble preswyl Prifysgol Bangor a Venue Cymru – angen eich cymorth chi i gyflawni’r Sialens Gerddoriaeth Fawr, sy’n bwriadu codi arian i helpu Ensemble Cymru i rannu ei angerdd tuag at gerddoriaeth siambr â chymunedau ym mhob rhan o Ogledd Cymru mewn dulliau cyffrous ac arloesol.

Nod y Sialens Gerddoriaeth Fawr, sy’n digwydd rhwng 6ed a 19eg o Ragfyr 2012, yw codi £6,000 trwy roddion gan y cyhoedd – ac os byddwn yn llwyddiannus, gallai’r swm hwnnw gael ei ddyblu gan arian cyfatebol cyllidwyr hael gan ddod â ni yn nes at y nod o £13,000 y mae ei angen arnom er mwyn dod â cherddoriaeth siambr yn nes at gynulleidfa ehangach.

Yn 2013 bydd Ensemble Cymru yn trefnu nifer o berfformiadau, sioeau teithiol, gweithdai a digwyddiadau arloesol a chyffrous eraill a fydd o fantais i gymunedau lleol yng Ngogledd Cymru – ond mae angen inni godi £13,000 i dalu am y gweithgareddau hyn.

Mae’r Sialens Gerddoriaeth Fawr yn cychwyn gyda digwyddiad lansio yng Nghaffi’r Teras, Prifysgol Bangor ar Ddydd Mercher 5ed Rhagfyr am 6pm. Ar ôl hynny, byddwn yn postio diweddariadau yn gyson i ddangos ein cynnydd ar ein blog, ar ein cyfrif Trydar a’n tudalen Gweplyfr, gan hysbysu ein cefnogwyr faint o arian sy’n cael ei godi a sut y gall fod o gymorth.

Pam y mae Ensemble Cymru yn gwneud hyn?

Rydym yn teimlo’n angerddol ynglŷn â cherddoriaeth, ac mae’n ofid inni fod cymaint o bethau yn rhwystro pobl rhag bod yn gysylltiedig â cherddoriaeth siambr a rhag rhannu ein hangerdd ni tuag at gerddoriaeth. Mae’r rhwystrau hyn yn amrywio o ddiffyg grwpiau perfformio lleol i brinder canolfannau, gydag amrywiol rwystrau eraill yn y canol. Rydym eisiau mynd i’r afael â’r materion hyn drwy sicrhau fod llwyfan ar gael i gerddorion a chyfansoddwyr ifanc yn Venue Cymru, drwy gynnal perfformiadau mewn canolfannau fel ysbytai a hosbisau, a thrwy gynnal digwyddiadau arbennig sy’n annog pobl heb brofiad blaenorol i fod yn gysylltiedig â chyfansoddi cerddoriaeth siambr. Dyma rai yn unig o’r cynlluniau sydd gennym ar gyfer 2013; ac mae llawer o rai eraill y gallwch ddarganfod mwy amdanynt ar ein safle Big Give.

Sut allaf i helpu?

Gallwch anfon rhodd ar-lein, drwy fynd i’n tudalen Big Give a defnyddio’r system dalu ddiogel yno.

Neu, gallwch gwblhau a dychwelyd ffurflen addewidion yn ein hysbysu o’ch bwriad i gyfrannu.

Unwaith y byddwch wedi cyfrannu neu addo gwneud hynny, byddwn yn rhoi gwybod ichi sut hwyl a gawsom drwy anfon e-bost ichi ar ddiwedd yr ymgyrch. Bydd ein blog a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn cael eu diweddaru’n gyson gyda chlipiau fideo a dangosyddion yn nodi’r cynnydd drwy gydol yr ymgyrch. A bydd pawb sydd wedi cyfrannu yn cael gwahoddiad drwy e-bost i fynychu digwyddiad lansio arbennig yn Venue Cymru yn 2013.

Pwy fydd yn elwa ar yr arian fydd yn cael ei godi?

Bydd tua 3,000 o bobl yn elwa ar yr arian fydd yn cael ei godi yn ystod ymgyrch Big Give, ac yn eu plith blant ysgolion cynradd ac uwchradd, yn cynnwys plant ag anghenion addysgol arbennig; pobl oedrannus; a phobl â phroblemau iechyd meddwl. Bydd y gymuned ehangach yn elwa hefyd, yn ogystal â chyfansoddwyr a cherddorion Cymru a fydd yn elwa ar gyfleoedd i gysylltu’n uniongyrchol â’u cynulleidfaoedd.

Sut allaf i ddarganfod mwy?

Y ffordd orau o gael gwybodaeth fanwl am y Sialens Gerddoriaeth Fawr, yn cynnwys y digwyddiadau y bwriedir eu cynnal, y gost a ragwelir ar gyfer pob digwyddiad, a’r rhai a fydd yn elwa yn sgil eich rhoddion, yw mynd i’n tudalen Big Give.

I ddarganfod mwy am hanes Ensemble Cymru, ewch i’r dudalen ‘Amdanom‘ ar ein gwefan.