Posted on

The Big Music Challenge: Ensemble Cymru’s Big Give 2012 CampaignY Sialens Gerddoriaeth Fawr: Ymgyrch Big Give 2012 Ensemble Cymru

Ensemble Cymru – Bangor University’s and Venue Cymru’s resident ensemble – needs your help to complete The Big Music Challenge, which aims to raise money to help Ensemble Cymru share its passion for chamber music with communities across North Wales in exciting and innovative ways.

Taking place between 6th and 19th December 2012, The Big Music Challenge aims to raise £6,000 in donations from the public – and if we’re successful, this could be doubled by match funding from generous funders bringing us closer to the £13,000 we need to raise in order to bring chamber music to a wider audience.

In 2013 Ensemble Cymru will organise a number of performances, road shows, workshops and other innovative and exciting events which will benefit local communities in North Wales – but we need to raise £13,000 to pay for these activities.

The Big Music Challenge kicks off with a launch event at Cafe Teras in Bangor University on Wednesday 5th December at 6pm. After that, we’ll be posting regular updates on our progress to our blog, our Twitter account and our Facebook page, letting supporters know how much is being raised and how it can help.

Recording Peter & The Wolf

Why is Ensemble Cymru doing this?

We’re passionate about music, and are dismayed that there are so many barriers preventing people from getting involved in chamber music and becoming as passionate about it as we are. These barriers range from lack of local performance groups to lack of venues, with a variety of other barriers in between. We want to address these issues by ensuring there’s a platform for young musicians and composers at Venue Cymru, by providing performances in venues like hospitals and hospices, and by hosting special events encouraging people with no previous experience to get involved in composing chamber music. These are just some of the plans we have for 2013; there are many more, which you can find out about at our Big Give site.

How can I help?

You can make a donation online, by visiting our Big Give page and using the secure payments system there.

Alternatively, you can complete and return a pledge form, notifying us of your intent to make a donation.

Once you’ve donated or pledged, we’ll let you know how we got on by sending you an email at the end of the campaign. Our blog and social media accounts will be kept up to date with video clips and donation progress counters throughout the duration of the campaign. And all donors will be invited by email to attend a special launch event at Venue Cymru in 2013.

Recording Peter & The Wolf

Who will benefit from the money raised?

Some 3,000 people will benefit from the money raised during the Big Give campaign. Beneficiaries will include primary and secondary school children, including children with special educational needs; elderly people; and people with mental health issues. The wider community will benefit, too, as well as Welsh composers and musicians who will benefit from opportunities to engage with their audiences.

How can I find out more?

The best way to get detailed information about the Big Music Challenge, including the events planned, the anticipated cost of each event, and the people that will benefit from your donations, is to visit our Big Give page.

To find out more about Ensemble Cymru’s history, please see the ‘about‘ page on our website.Mae Ensemble Cymru – sef ensemble preswyl Prifysgol Bangor a Venue Cymru – angen eich cymorth chi i gyflawni’r Sialens Gerddoriaeth Fawr, sy’n bwriadu codi arian i helpu Ensemble Cymru i rannu ei angerdd tuag at gerddoriaeth siambr â chymunedau ym mhob rhan o Ogledd Cymru mewn dulliau cyffrous ac arloesol.

Nod y Sialens Gerddoriaeth Fawr, sy’n digwydd rhwng 6ed a 19eg o Ragfyr 2012, yw codi £6,000 trwy roddion gan y cyhoedd – ac os byddwn yn llwyddiannus, gallai’r swm hwnnw gael ei ddyblu gan arian cyfatebol cyllidwyr hael gan ddod â ni yn nes at y nod o £13,000 y mae ei angen arnom er mwyn dod â cherddoriaeth siambr yn nes at gynulleidfa ehangach.

Yn 2013 bydd Ensemble Cymru yn trefnu nifer o berfformiadau, sioeau teithiol, gweithdai a digwyddiadau arloesol a chyffrous eraill a fydd o fantais i gymunedau lleol yng Ngogledd Cymru – ond mae angen inni godi £13,000 i dalu am y gweithgareddau hyn.

Mae’r Sialens Gerddoriaeth Fawr yn cychwyn gyda digwyddiad lansio yng Nghaffi’r Teras, Prifysgol Bangor ar Ddydd Mercher 5ed Rhagfyr am 6pm. Ar ôl hynny, byddwn yn postio diweddariadau yn gyson i ddangos ein cynnydd ar ein blog, ar ein cyfrif Trydar a’n tudalen Gweplyfr, gan hysbysu ein cefnogwyr faint o arian sy’n cael ei godi a sut y gall fod o gymorth.

Recording Peter & The Wolf

Pam y mae Ensemble Cymru yn gwneud hyn?

Rydym yn teimlo’n angerddol ynglŷn â cherddoriaeth, ac mae’n ofid inni fod cymaint o bethau yn rhwystro pobl rhag bod yn gysylltiedig â cherddoriaeth siambr a rhag rhannu ein hangerdd ni tuag at gerddoriaeth. Mae’r rhwystrau hyn yn amrywio o ddiffyg grwpiau perfformio lleol i brinder canolfannau, gydag amrywiol rwystrau eraill yn y canol. Rydym eisiau mynd i’r afael â’r materion hyn drwy sicrhau fod llwyfan ar gael i gerddorion a chyfansoddwyr ifanc yn Venue Cymru, drwy gynnal perfformiadau mewn canolfannau fel ysbytai a hosbisau, a thrwy gynnal digwyddiadau arbennig sy’n annog pobl heb brofiad blaenorol i fod yn gysylltiedig â chyfansoddi cerddoriaeth siambr. Dyma rai yn unig o’r cynlluniau sydd gennym ar gyfer 2013; ac mae llawer o rai eraill y gallwch ddarganfod mwy amdanynt ar ein safle Big Give.

Sut allaf i helpu?

Gallwch anfon rhodd ar-lein, drwy fynd i’n tudalen Big Give a defnyddio’r system dalu ddiogel yno.

Neu, gallwch gwblhau a dychwelyd ffurflen addewidion yn ein hysbysu o’ch bwriad i gyfrannu.

Unwaith y byddwch wedi cyfrannu neu addo gwneud hynny, byddwn yn rhoi gwybod ichi sut hwyl a gawsom drwy anfon e-bost ichi ar ddiwedd yr ymgyrch. Bydd ein blog a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn cael eu diweddaru’n gyson gyda chlipiau fideo a dangosyddion yn nodi’r cynnydd drwy gydol yr ymgyrch. A bydd pawb sydd wedi cyfrannu yn cael gwahoddiad drwy e-bost i fynychu digwyddiad lansio arbennig yn Venue Cymru yn 2013.

Recording Peter & The Wolf

Pwy fydd yn elwa ar yr arian fydd yn cael ei godi?

Bydd tua 3,000 o bobl yn elwa ar yr arian fydd yn cael ei godi yn ystod ymgyrch Big Give, ac yn eu plith blant ysgolion cynradd ac uwchradd, yn cynnwys plant ag anghenion addysgol arbennig; pobl oedrannus; a phobl â phroblemau iechyd meddwl. Bydd y gymuned ehangach yn elwa hefyd, yn ogystal â chyfansoddwyr a cherddorion Cymru a fydd yn elwa ar gyfleoedd i gysylltu’n uniongyrchol â’u cynulleidfaoedd.

Sut allaf i ddarganfod mwy?

Y ffordd orau o gael gwybodaeth fanwl am y Sialens Gerddoriaeth Fawr, yn cynnwys y digwyddiadau y bwriedir eu cynnal, y gost a ragwelir ar gyfer pob digwyddiad, a’r rhai a fydd yn elwa yn sgil eich rhoddion, yw mynd i’n tudalen Big Give.

I ddarganfod mwy am hanes Ensemble Cymru, ewch i’r dudalen ‘Amdanom‘ ar ein gwefan.