Posted on

What’s the time Mr Wolf?Faint o’r gloch ‘di Mr Blaidd?

 

 

It’s time to tune in to S4C and enjoy Pedr a’r Blaidd on television over Christmas!

 

 

 

AWR FAWR CYW 
Monday 16th – Friday 20th December 16fed between 4pm-5pm
Dona Direidi presents the instruments.

PEDR A’R BLAIDD TU OL I’R LLEN (BEHIND THE SCENES)
Monday 23rd December, 5pm
Documentary ‘The Making Of’ Pedr a’r Blaidd.

DONA DIREIDI
Christmas Day, 4pm
Dona Direidi presents the Orchestra.

PEDR A’R BLAIDD
Christmas Day 4.25pm
Full performance of the production with the Ensemble Cymru Orchestra.

 

 

 

 

National Tour  Dates 2014 also confirmed! Book your tickets now!

 

 

 

 

 

 

 

LLANDUDNO
Venue Cymru, March 3rd

PWLLHELI
Neuadd Dwyfor, March 4th

CARDIGAN
Theatr Mwldan, March 5th & 6th

CARDIFF
St David’s Hall, March 7th

 

We thank the following for supporting this project;

 

 

   

 

Mae’n amser i chi wylio S4C a mwynhau’r nifer o rhaglenni am Pedr a’r Blaidd fydd ymlaen dros yr ŵyl!

 

 

 

 

 

AWR FAWR CYW
Dydd Llun 16fed – Dydd Gwener 20fed Rhagfyr, rhwng 4yh-5yh
Dona Direidi yn cyflwyno’r offerynnau.

PEDR A’R BLAIDD TU OL I’R LLEN
Dydd Llun 23ain Rhagfyr, 5yh
Rhaglen ddogfen ‘tu ol i’r llen’ prosiect Pedr a’r Blaidd.

DONA DIREIDI
Dydd Nadolig, 4yh

Dona Direidi yn cyflwyno’r gerddorfa                                                                                                    

PEDR A’R BLAIDD 
Dydd Nadolig, 4.25yh

Perfformiad llawn o’r cynhyrchiad gyda cherddorfa Ensemble Cymru.

Cewch gyfle i ail fwynhau’r perfformiad ar fore Gwyl San Steffan am 9yb ac ar Nos Galan am 7yh.

 

 

Mae dyddiadau a lleoliadau taith cenedlaethol 2014 wedi’u cadarnhau. Sioe i ysgolion cynradd a theuluoedd. Archebwch eich tocynnau!

 

 

 

 

 

 

LLANDUDNO
Venue Cymru, Mawrth 3rd

PWLLHELI
Neuadd Dwyfor, Mawrth 4ydd

ABERTEIFI
Theatr Mwldan, Mawrth 5ed & 6ed

CAERDYDD
Neuadd Dewi Sant, Mawrth 7fed

 

Hoffem ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth i’r prosiect;

 

 

 

Posted on

“Pob Lwc” to Ensemble Cymru ChairmanPob lwc i Gadeirydd Ensemble Cymru

This week, Ensemble Cymru Chairman Adrian Barsby of Barsby Associates, has turned off his mobile phone, switched on his ‘out of office’ and said goodbye to the ‘outside world’ for a while!

Adrian is currently engrossed in a week of learning Welsh at Nant Gwrtheyrn, where people from all walks of life choose to spend to choose un-interrupted time focusing on learning the language. 

Before Adrian ventured over to the Llŷn Peninsula he told us “A whole week in the classroom and only communicating in Welsh will be a challenge but one that I’m looking forward to.”

We look forward to hearing all about it!

Yr wythnos hon, mae Cadeirydd Ensemble Cymru Adrian Barsby, o Barsby Associates, wedi diffodd ei ffôn symudol, wedi gosod ei nodyn ‘allan o’r swyddfa’ ar ei ebost ac wedi ffarwelio â’r byd a’r betws am gyfnod!

Mae Adrian yn mynychu wythnos o ddysgu Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn, ble mae pobl o bob cefndir bywyd yn dewis dysgu’r iaith, a hynny heb ymyrraeth o’r byd tu allan tra eu bod yno.

Cyn i Adrian fentro drosodd i Ben Llŷn fe ddywedodd wrthym “Mae wythnos gyfan yn yr ystafell ddosbarth a dim ond cyfathrebu yn y Gymraeg yn her ond yn un yr wyf i’n edrych ymlaen ato.”

Rydym yn edrych ymlaen at glywed yr hanes ganddo!

Posted on

Preview was a howling success!Diolch i Rhys “Am hybu cerdd a chreu llawenydd…”

Ensemble Cymru, along with Fflic Cyf television, hosted an exclusive preview of ‘Pedr a’r Blaidd’ (Peter and the Wolf) at Venue Cymru Llandudno this month, featuring Rhys Ifans’s narration of bard Professor Gwyn Thomas’s Welsh language translation of the classic tale.

Mr and Mrs Evans, Rhys’s parents, attended a special reception ahead of the preview and received a commemorative frame on behalf of their son, as an official ‘thank you’ to Rhys for his valuable contribution; 

“Rhys would love to be here himself but we are very pleased to be here on his behalf…we cannot wait to tell him all about it!” said Mrs Beti Evans.  

An orchestra of 28 Ensemble Cymru musicians and illustrations by Marc Vyvyan Jones gripped the imagination of special guests Ysgol Pentrecelyn, where Rhys was a pupil and where Mrs Evans herself was once a teacher. They were thrilled to be involved in such a momentous occasion, one pupil told us “It was a great show, I loved ALL of it!” 

‘Peter and the Wolf’ was composed by Sergei Prokofiev whose aim with this piece was similar to that of Ensemble Cymru; to introduce children to the orchestra for the first time. 

Peryn Clement-Evans, Artistic Director of Ensemble Cymru said “We’re thrilled at the positive response from children, parents and guests to our preview.  I’m looking forward to hearing the responses of the children and schools that came to the performance this week so we can bring their ideas into the Peter and the Wolf production ready for the national tour in 2014” 

It is thanks to the support of the Arts Council of Wales, S4C and several trusts that this production will tour Wales in March 2014, bringing live orchestral music to families and children across the country. 

You can watch the filmed performance of ‘Pedr a’r Blaidd’, Christmas Day on S4C. 

For further details and 2014 tour tickets contact Ann Wyn Barker, Marketing Officer for Ensemble Cymru, ann@ensemblecymru.co.uk or 01248 383 257.

  Bu cefnogwyr yr actor o fry Rhys Ifans; Ysgol Pentrecelyn a Mam a Tad Rhys, ynghyd â 150 o blant o ysgolion Gogledd Cymru yn wahoddedigion arbennig mewn rhagolwg o gynhyrchiad ‘Pedr a’r Blaidd’ yn yr iaith Gymraeg am y tro cyntaf, mis yma. Ensemble Cymru , ynghyd â chwmni teledu Fflic Cyf, fu’n cynnal yr rhagolwg unigryw yn Venue Cymru Llandudno , ble mae’r ensembl yn breswyl. Roedd y perfformiad arbennig yn cynnwys cerddorfa byw o 28 o gerddorion Ensemble Cymru, darluniau gan Marc Vyvyan Jones a throslais Rhys Ifans o gyfieithiad Cymraeg Yr Athro Gwyn Thomas o’r stori Rwseg draddodiadol. Mewn derbyniad arbennig cyn y perfformiad fe dderbyniodd Mr a Mrs Evans ffrâm coffaol ar ran eu mab fel ‘ diolch’ i Rhys am ei gyfraniad gwerthfawr i’r prosiect ; “Byddai Rhys wedi bod wrth ei fodd bod yma ei hun heddiw, ond ‘da ni’n falch iawn i fod yma ar ei ran… allwn ni ddim aros i adrodd yr hanes wrtho! ” dywedodd Mrs Beti Evans. Fe gydiodd y perfformiad yn nychymyg gwesteion arbennig Ysgol Pentrecelyn, lle bu Rhys yn ddisgybl a lle bu Mrs Evans ei hun yn athrawes. Roeddent wrth eu boddau i fod yn rhan o achlysur mor bwysig, dywedodd un disgybl wrthym “Roedd o’n sioe gret, roeddwn i’n hoffi POB peth” Cyfansoddwyd ‘Peter and the Wolf ‘ gan Sergei Prokofiev gyda nod tebyg iawn i fwriad Ensemble Cymru sef; i gyflwyno’r gerddorfa i blant am y tro cyntaf. Dywedodd Peryn Clement -Evans , Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, “Rydym wrth ein boddau gyda’r ymateb cadarnhaol rydym wedi’i dderbyn gan blant, rhieni a gwesteion i’n rhagolwg. Rwy’n edrych ymlaen at glywed ymatebion y plant ac ysgolion a ddaeth i’r perfformiad yr wythnos hon er mwyn i ni gynnwys eu syniadau fel rhan o daith cynhyrchiad Pedr a’r Blaidd yn 2014” Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru , S4C a nifer o ymddiriedolaethau y bydd y cynhyrchiad hwn yn mynd ar daith fis Mawrth 2014  gan ddod â cherddoriaeth gerddorfaol fyw i deuluoedd a phlant ar draws Cymru. Gallwch wylio’r perfformiad o ‘ Pedr a’r Blaidd ‘ Dydd Nadolig ar S4C. Am fanylion pellach ac am docynnau ar gyfer taith 2014 cysylltwch ag Ann Wyn Barker , Swyddog Marchnata Ensemble Cymru , ann@ensemblecymru.co.uk neu 01248 383 257 .

Posted on

Return of the clarinettist! Clarinetydd yn dychwelyd!

My clarinet may very well have been packed away in its case since my A Level days but I’m back, not only in Wales, but back working with Ensemble Cymru having been lured by their instrumental ways ten years ago.

As one of the ‘Liverpool Welsh’ (we’re gradually taking over the company!) I moved to Anglesey at the age of five. After attending both Benllech and Syr Thomas Jones, Amlwch schools, I went on to do a degree at Bangor University in Theatre and Media Studies, also studying modules within the School of Music. It’s an interesting feeling being around the university again and as a member of staff this time. Those fresher students will be arriving soon- that’ll make me feel old!

My first experience of Ensemble Cymru was during my 6th form days when Peryn and the team came to our school to do some composition workshops. I remember as though it was yesterday, how influential these wonderful musicians were in pushing the boundaries of my compositions! I also recall how very brave they were agreeing to perfom my crazy piece of music which I titled ‘Expect the unexpected’, a piece I’d composed following their very own advice, being; that you don’t always have to present musicians with notes on a stave- that they’ll understand the odd ‘sguiggle’, and that  piano can produce ‘musical’ sounds without the need to use the black and white keys. It was an unforgettable experience and one of the main reasons I wanted to work here.

After a period of working with television companies in Cardiff and Caernarfon, I moved to London to gain a bit of life experience. I’ve been very fortunate to have gained a wealth of experience within a variety of roles at major PR and broadcasting houses as well as delivering and promoting Play & Music classes to pre-schoolers accross the UK.

My first week as the new Marketing and Engagement Officer is drawing to a close and I live to tell the tale! I’m very much looking forward to working on the many exciting projects in our calendar as well as working with the wonderful people within the Ensemble, friends and contacts too. Who knows, I may even dust off the old Clarinet and get playing again!

Looking forward to meeting you in the near future. You’ll be sure to see me at our coffee concerts over the coming season so please do come and say hello.

Please feel free to contact me at any time ann’at’ensemblecymru.co.uk (replace at with @)

Falle’n wir fod fy nghlarined wedi’i gadw yn ei gês ers fy nyddiau Lefel A, ond, dwi nôl! Nid yn unig yng Nghymru, ond yn ôl yn gweithio gydag Ensemble Cymru unwaith eto wedi imi gael blas ar y gwaith arbennig mae’n nhw’n ei wneud dros ddeg mlynedd yn ôl! Rwy’n un o Gymry Lerpwl yn wreiddiol (‘da ni’n ara’ deg yn cymryd drosodd y cwmni!) a des i fyw i Sir Fôn yn bump oed. Es i ysgolion Benllech a Syr Thomas Jones, Amlwch, cyn mynd ymlaen i wneud gradd ym Mhrifysgol Bangor mewn Astudiaethau Theatr a’r Cyfryngau ac ambell i fodiwl o fewn yr ysgol Cerddoriaeth ym Mangor hefyd.

Mae’n deimlad ddiddorol bod o gwmpas y brifysgol unwaith eto, fel aelod o staff y tro hwn. Bydd myfyrwyr y glas yn cyrraedd cyn bo hir- fydd hynny YN gwneud i mi deimlo’n hen! Ges i flas cyntaf ar waith Ensemble Cymru yn ysod fy nyddiau 6ed dosbarth pan ddaeth Peryn a’r criw i’r ysgol i rhoi hyfforddiant cyfansoddi i ni. Rwy’n cofio fel ddoe mai cerddorion dewr iawn oedd rhain, yn ddigon parod i berfformio fy nghyfansoddiad gwallgof; wedi imi ddysgu ganddyn nhw nad oedd rhaid cyflwyno nodau ar bapur i gerddorion- eu bod nhw’n deall ‘sguiggles’ yn iawn, a bod piano yn gallu gwneud sŵn heb fod angen defnyddio yr allweddi du a gwyn. Pwy fyddai’n meddwl! Wedi cyfnod o weithio gyda cwmniau teledu yng Nghaerdydd a Chaernarfon es i fyw i Lundain i fagu bach o brofiad bywyd. Fues i’n ffodus iawn o gyfleoedd gwaith arbennig o amrywiol gyda chwmniau PR a darlledwyr ynghyd a marchnata a chyflwyno gwersi ‘Play & Music’ i blant methrin ar hyd yr DU.

Wrth imi dynnu at ddiwedd fy wythnos gyntaf fel Swyddog Marchnata a Chysylltiadau, rwy’n edrych ymlaen yn arw at weithio ar yr amryw prosiectau cyffrous ynghyd â gweithio gyda’r bobl arbennig o fewn yr Ensemble ynghyd â’u ffrindiau a chysylltiadau. Pwy a ŵyr, falla gaiff yr hen glarined ei chwythu gen i eto! Dwi wir yn edrych ymlaen at gael eich cyfarfod chi yn y dyfodol agos. Byddwch yn siwr o ngweld i yn y cyngherddau coffi dros y tymor- plis dewch i ddweud helo. Cofiwch bod croeso i chi gysylltu â mi ar unrhyw adeg drwy ebostio ann’at’ensemblecymru.co.uk

(Rhaid cyfnewid ‘at’ efo @)

Posted on 3 Comments

Dr David Richmond Arnold Evans (1943-2013)

>

Roedd ymddiriedolwyr Ensemble Cymru, gweithwyr a pherfformwyr yn drist o glywed am farwolaeth sydyn Dr David Evans.

 Fel cerddoregydd, chwaraewr corn a storïwr, roedd gan Dr Evans frwdfrydedd heintus dros gerddoriaeth a bywyd. Bydd colled enfawr ar ôl ei frwdfrydedd dros ddarganfod ein treftadaeth gerddorol a’n helpu ni i ddysgu amdani a’i deall, ynghyd â’i wybodaeth helaeth a’i ddealltwriaeth fel cerddoregydd a’i hoffter o berfformio.

Heb David, ni fyddai llawer o lawysgrifau a oedd gynt wedi’u colli wedi gweld golau dydd, a buasai profiad addysgol nifer fawr o fyfyrwyr yn llawer tlotach. Bydd ei farwolaeth yn effeithio ar lawer o fywydau yng Nghymru benbaladr. I’r myfyrwyr dirifedi a aeth trwy Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor, roedd David yn rhywun a gyfoethogodd eu profiad o ddysgu ac o fyw mewn modd arwyddocaol. 

Mae’r cyfan ohonom ni sy’n gysylltiedig ag Ensemble Cymru yn anfon ein cydymdeimlad at ei deulu, ei gyn-gydweithwyr ym Mhrifysgol, myfyrwyr, cydweithwyr yn y byd cyhoeddi, a chyfeillion.

Ymunodd Dr David Evans â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn 2012, gan gyfrannu o’i brofiad o addysgu ac ymchwil drylwyr ac o gyhoeddi, ochr yn ochr â’i frwdfrydedd heintus dros berfformiadau byw o gerddoriaeth Cymru. 

Posted on

Dr David Richard Arnold Evans (1943-2013)

Dr David Evans

Ensemble Cymru trustees, employees, and performers were saddened to learn of the sudden death of Dr David Evans.

As musicologist, horn player and raconteur Dr Evans had an infectious enthusiasm for music and life. His passion for rediscovering and helping us to learn about and understand our musical heritage coupled with his extensive knowledge and insight as a musicologist and his love of performing will be sorely missed.

Many previously lost manuscripts would never have seen the light of day without David and many a student’s educational experience would be much the poorer. His passing will touch many lives throughout Wales. For countless numbers of students who have passed through Bangor University’s School of Music, David was someone who significantly enriched their experience of learning and life.

All of us associated with Ensemble Cymru send our condolences to his family, former colleagues at Bangor University, students, publishing colleagues and friends.

Dr David Evans joined the board of trustees in 2012 bringing us his in depth teaching, researching and publishing experience alongside his infectious enthusiasm for live performances of Welsh music.

 

Posted on

HANNAH CHESTER is Safe and Well.HANNAH CHESTER yn saff ac yn ddiogel.

 We are relieved and delighted that Hannah is safe and well.  Thank you to all who have sent messages of good will and support. 
 
Hannah’s family has made the following statement:
We are pleased to report that Hannah Chester is safe and well. Thank you to everyone for their support and help. It would be greatly appreciated if you could allow the family some privacy at this time
 

Gyda theimlad o ryddhad gallwn ni gadarnhau bod Hannah yn saff ac yn ddiogel.  Diolch i bawb sydd wedi anfon negeseuon o ewyllys da a chefnogaeth
 
Mae teulu Hannah wedi gwneud y datganiad canlynol:
We are pleased to report that Hannah Chester is safe and well. Thank you to everyone for their support and help. It would be greatly appreciated if you could allow the family some privacy at this time

Posted on

Carnival of the Animals in Criccieth Memorial HallCarnifal yr Anifeiliaid yn Neuadd Goffa Cricieth

Hello everyone! My name is Elin Roberts. Currently I am a student at Birmingham Conservatoire but I am originally from Caernarfonshire. I am home for the summer and on work experience with Ensemble Cymru this week. I am a flautist who enjoys learning about every aspect of the musical world.

On June 20th we were treated to a day of ‘animal’ music that ranged from an elephant to an earthworm! Three schools (Ysgol Llanystumdwy, Ysgol y Gorlan Tremadog and Ysgol Treferthyr Criccieth) joined Ensemble Cymru in a series of interactive workshops at the theatre of the Criccieth Memorial Hall.

 The pupils joined the string quintet in a unique version of the ‘Trout’ Quintet by Schubert, including body movements and sound effects that contributed to an exciting interpretation, certainly reflecting the local schoolchildren’s personalities. Also, every school was given the opportunity to perform their individual pieces that included music and poetry, composed in the previous workshops with Aled Lewis Evans and Sioned Roberts. The audience members were given a taste of every kind of animal, including; dogs, cats, foxes and a special individual called Peter Parrott from the Caribbean! The day came to a close after some of the children interviewed Sioned regarding her career as a clarinettist and teacher.

 The following evening, Friday June 21st, the poet Twm Morys made an appearance as a guest narrator alongside a selection of the schoolchildren from the previous day in a wonderful version of Carnival of the Animals by Saint-Saens. Many animals from the previous day’s workshops made an appearance (although I am not too sure about the earthworm!), joining everyone in an experience that was full of fun and energy. The evening came to an end with a performance of the Suite for Nine Instruments by Grace Williams and an intense and colourful performance of the ‘Trout’ Quintet by Schubert.

Helo bawb a chroeso i fy mlog! Fy enw i yw Elin Roberts. Ar hyn o bryd rwyf yn astudio yn Birmingham Conservatoire, ond rwyf yn wreiddiol o sir Gaernarfon, ac ar brofiad gwaith gyda Ensemble Cymru am wythnos. Rwyf yn ffliwtydd, ac yn mwynhau dysgu am bob agwedd o’r byd cerddoriaeth.

Ar Mehefin 20fed cawsom wledd o gerddoriaeth ‘anifeiliaid’ oedd yn amrywio o eliffant i bry genwair! Daeth tair ysgol (Ysgol Llanystumdwy, Ysgol y Gorlan Tremadog  ac Ysgol Treferthyr Criccieth) i ymuno â Ensemble Cymru mewn cyfres o weithdai rhyngweithiol yn theatr gogoneddus Neuadd Goffa Criccieth.

Cafodd y plant gyfle i ymuno gyda’r pumawd llinynnol mewn fersiwn unigryw o’r pumawd ‘Brithyll’ gan Schubert, yn cynnwys symudiadau corfforol ac effeithiau swn oedd wir yn ddehongliad cyffrous ac yn adlewyrchu personoliaethau plant yr ardal. Yna, cafodd pob ysgol yn eu tro y cyfle i berfformio eu darnau unigol, oedd yn cynnwys cerddoriaeth a barddoniaeth â gyfansoddwyd gan y plant mewn gweithdai blaenorol  gyda Aled Lewis Evans a Sioned Roberts. Cafodd y gynulleidfa flas ar bob math o anifeliaid yn cynnwys cathod, cwn, llwynog, ieir, ac unigolyn arbennig iawn sef Peter Parrott o’r Caribi! Daeth y diwrnod i ben ar ol i rai o’r plant gyfweld â Sioned ynglyn a’i gyrfa fel clarinetydd ac athrawes.

Buan iawn daeth y cyngerdd ar Nos Wener Mehefin 21ain lle roedd Twm Morys yn wr gwadd yng Ngharnifal yr Anifeiliad (Saint-Saens) yn adrodd barddoniaeth ei hun wrth i rai disgyblion o’r tair ysgol ymuno yn y llefaru. Yma, daeth yr holl anifeiliaid o’r diwrnod blaenorol (er nid wyf yn hollol siwr am y pry genwair!) ar daith gyda cerddorion Ensemble Cymru, y disgyblion, a’r gynulleidfa, oedd yn llawn hwyl a egni. Daeth y noson i ben gyda perfformiad o’r Suite for Nine Instruments gan Grace Williams a perfformiad lliwgar ac angerddol o Pumawd y Brithyll gan Schubert.