Posted on

Cantores leol yn helpu’r Ensemble i gael llais

Llio cropped

Mae gwledd arbennig yn disgwyl cerddgarwyr Bangor, wrth i Pontio baratoi i gynnal cyngerdd unigryw ar 3 Ebrill, gyda cherddorion o Ensemble Cymru a sêr gwadd o Gorws Cenedlaethol Cymreig y BBC – yn cynnwys y soprano o Fôn, Llio Evans.

Fel rhan o gyfres Pontio Cerddoriaeth ym Mangor, bydd Pedwarawd Mavron a chantorion o Gorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn ymuno ag ensemble preswyl Prifysgol Bangor a Venue Cymru, Ensemble Cymru, ar gyfer noson fythgofiadwy o gerdd a chân.

Bydd rhaglen y noson yn llwyfannu cerddoriaeth o’r 18fed ganrif trwodd hyd at yr 20fed ganrif, yn cynnwys Cantata Coffi gan Bach, Wythawd gan Mendelssohn a Messe Modale gan Jehan Alain.

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, Peryn Clement-Evans:

“Rydym yn awyddus i gynnwys cantorion yng ngweithgareddau’r Ensemble ers i Ensemble Cymru gychwyn yn 2001. Gyda chymorth aelodau rhyfeddol Corws Cenedlaethol Cymreig y a’u corws-feistr Adrian Partington, rydym wedi cyrraedd carreg filltir gyntaf o bwys wrth sefydlu consort lleisiol o fewn yr Ensemble. Mae’r syniad o gyflwyno amrywiaeth ehangach fyth o gerddoriaeth i gynulleidfaoedd, cymunedau ac ysgolion ar draws Cymru yn arbennig o gyffrous. Wrth wneud hyn, rydym yn edrych ymlaen at greu mwy o gyfleoedd gwaith i gantorion penigamp yng Nghymru sy’n awyddus i ymuno â ni wrth inni rannu ein hangerdd tuag at gerddoriaeth siambr.”

Bydd talent o’r ardal yn ymuno â cherddorion Ensemble Cymru, wrth i’r soprano Llio Evans, sy’n hanu o Lanfairpwll, ddychwelyd i Ogledd Cymru gydag aelodau eraill Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC i berfformio yn y gyngerdd. Meddai Llio, “Mae dod adref i berfformio bob amser yn gymaint o bleser, gan mai cynulleidfaoedd Gogledd Cymru yw’r gorau, wrth reswm! Mae cael cyfle i weithio mewn cysylltiad agos â cherddorion Ensemble Cymru wedi bod yn uchafbwynt gwirioneddol imi, ac rwy wedi cynhyrfu’n lân wrth ragweld ymateb y gynulleidfa i’n cydweithrediad.”

Gwybodaeth am y Gyngerdd

Cerddoriaeth ym Mangor: Ensemble Cymru gydag aelodau Pedwarawd Mavron ac aelodau o Gorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

  • Nos Iau 3 Ebrill 2014 am 8pm
  • Neuadd Powis, Prifysgol Bangor
  • Hyd: 2 awr (un egwyl)
  • Tocynnau: £12 | £9 gostyngiadau |£3 myfyrwyr
    £25 tocyn teulu
  • Gellir prynu tocynnau dros y ffôn 01248 382828, arlein drwy Ganolfan Mileniwm Cymru. neu yn siop Pontio ar Stryd Fawr Bangor.

Posted on

Singers, CDs and Coffee Concerts!Cantorion, CDs a Chyngherddau Coffi!

Soprano Cymreig Llio Evans
Welsh soprano Llio Evans

We start with the exciting news that on 3 April, Ensemble Cymru will embark on a brand new venture which will see the ensemble performing with singers for the very first time!As part of Pontio’s Music At Bangor series, Ensemble Cymru will be joined by the Mavron Quartet and singers from the BBC National Chorus of Wales, including the Anglesey-born soprano, Llio Evans (pictured right) for an unforgettable evening of music and song.

Ensemble Cymru’s Artistic Director, Peryn Clement-Evans said:

“Involving singers in the Ensemble has been something we’ve wanted to do ever since Ensemble Cymru started in 2001. With the help of members of the wonderful BBC National Chorus of Wales and its chorus master Adrian Partington, we have reached an important first milestone in establishing a vocal consort within the Ensemble.”

Find out more about the concert.

Viola-Oliver WilsonFinal Coffee Concerts of the season – ‘Zodiac’

April will see the Ensemble perform its final Coffee Concerts of the season – and it’s not to be missed. The ‘Zodiac’ concert features music for flute, viola, and harp by Prokofiev, Mathias, Debussy, Bax and Devienne.

Join us for a Coffee Concert near you! We’ll be performing in Cilcain, Pwllheli, Llandudno and Holyhead – see full details here and information about our other concerts.

CD on sale now

March has been a tremendous month for Ensemble Cymru as we took our ‘Pedr a’r Blaidd’ (Peter and the Wolf) show on the road, playing to almost two thousand people across Wales at venues including Llandudno, Pwllheli, Cardigan and Cardiff.

While the show may be over, if you’d like to re-live the best bits, the CD recording of ‘Pedr a’r Blaidd’ with narration by Rhys Ifans, is available to purchase from our website for £8 (plus p&p).

Soprano Cymreig Llio Evans
Soprano Cymreig Llio Evans

Rydym yn dechrau gyda’r newyddion cyffrous bod Ensemble Cymru yn dechrau ar fenter newydd sbon ar 3 Ebrill ac yn perfformio gyda chantorion am y tro cyntaf erioed.Fel rhan o’r  gyfres a drefnir gan Pontio, Cerddoriaeth ym Mangor, bydd y Mavron Quartet a chantorion o Gorws Cenedlaethol Cymru’r BBC, gan gynnwys y soprano Llio Evans (llun dde), sy’n enedigol o Ynys Môn, yn ymuno ag Ensemble Cymru am noson fythgofiadwy o gerddoriaeth a chân.Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, Peryn Clement-Evans:“Mae cydweithio gyda chantorion yn yr Ensemble yn rhywbeth rydan ni wedi bod eisiau ei wneud ers ffurfio Ensemble Cymru yn 2001. Gyda chymorth aelodau o Gorws Cenedlaethol Cymru’r BBC, a’r côr-feistr Adrian Partington, rydym wedi cyrraedd carreg filltir gyntaf bwysig o ran sefydlu consort lleisiol yn yr Ensemble.”

Mynnwch ragor o wybodaeth am y cyngerdd.

Viola-Oliver WilsonCyngherddau Coffi olaf y tymor – ‘Zodiac’

Ym mis Ebrill bydd yr Ensemble yn perfformio Cyngherddau Coffi olaf y tymor – peidiwch â cholli’r cyfle i’w gweld. Mae’r cyngerdd ‘Zodiac’ yn cynnwys cerddoriaeth i’r ffliwt, fiola a thelyn gan Prokofiev, Mathias, Debussy, Bax a Devienne.

Ymunwch â ni am Gyngerdd Coffi mewn lleoliad sy’n agos atoch chi! Byddwn yn perfformio yng Nghilcain, Pwllheli, Llandudno a Chaergybi – gwelwch y manylion llawn a ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau i ddod.

CD ar werth

Roedd mis Mawrth yn fis rhagorol i Ensemble Cymru wrth i ni fynd â ‘Pedr a’r Blaidd’ ar daith, gan chwarae i ymron i ddwy fil o bobl ar draws Cymru mewn lleoliadau’n cynnwys Llandudno, Pwllheli, Aberteifi a Chaerdydd.

Er bod y sioe drosodd, os hoffech ail-fyw’r rhannau gorau, mae’r recordiad CD o ‘Pedr a’r Blaidd’, gyda Rhys Ifans yn adrodd, ar gael i’w brynu o’n gwefan am £8 (a chost postio).