Ensemble Cymru yn teithio i Fienna ar gyfer ClassicalNEXT

Bydd Ensemble Cymru yn hedfan y faner dros Gymru yn nigwyddiad ClassicalNEXT sydd i’w gynnal yn Fienna, Awstria, fis Mai hwn. Bu mwy na 1,000 o gwmnïau cerddoriaeth, unigolion ac arddangoswyr o fwy na 140 o wahanol wledydd yn bresennol yn y digwyddiad a gynhaliwyd y llynedd, a disgwylir i fwy fyth fod yn bresennol yn sioe 2014.

Rydym wedi creu tri phecyn gwahanol i ddangos y gwahanol wasanaethau y gall Ensemble Cymru eu cynnig. Mae trosolwg ar bob pecyn wedi’i amlinellu isod, ac os hoffech gofrestru eich diddordeb a gwybod mwy am y posibilrwydd o weithio gydag Ensemble Cymru, llenwch y ffurflen.

Y pecynnau

Pecyn 1

Profiad o gerddoriaeth siambr wedi’i greu’n arbennig. Rhowch wybod inni am eich…

• Cynulleidfa

• Cyllideb

• Lleoliad

A byddwn ni’n cynllunio cyngerdd, gweithdy a digwyddiad cyhoeddus i ateb eich gofynion.

Geiriau allweddol: Hyblyg, cyngherddau, wedi’u datblygu’n arbennig, gweithdai, digwyddiadau cyhoeddus, cerddoriaeth siambr.

Pecyn 2

Cerddoriaeth ar gyfer dysgu, cerddoriaeth am oes!

Defnyddio cerddoriaeth i greu profiad dysgu cyfoethog ar gyfer plant mewn sawl pwnc, yn cynnwys

  • ieithoedd
  • gwyddoniaeth
  • hanes

Y dewisiadau i gynnwys hyfforddiant ar gyfer athrawon – cyfansoddi a pherfformio cerddoriaeth siambr gyda cherddorion a chyfansoddwyr o’r safon uchaf.

Geiriau allweddol: Dysgu, hyfforddi, creu, ysgolion, plant, hyfforddiant, athrawon.

Pecyn 3

Cysylltu â chymunedau, sefydliadau, busnesau, ysgolion a phrifysgolion yng Nghymru trwy gerddoriaeth siambr. Ar y cyd, gallwn greu cysylltiadau rhyngwladol, gan ddod â chyfansoddwyr, offerynwyr a chantorion at ei gilydd i greu a pherfformio.

Geiriau allweddol: cysylltiadau, diwylliant, cysylltu, creadigrwydd, dyfodol cerddoriaeth.

Ensemble Cymru will be flying the flag for Wales at the ClassicalNEXT event in Vienna, Austria this May. More than 1,000 music companies, individuals and exhibitors from over 40 different countries attended last year’s event with even higher numbers expected to turn out for the 2014 show.

We’ve put together three distinct packages to illustrate the different services Ensemble Cymru can offer. An overview of each package is outline below and if you’d like to register your interest and find out more about the possibility of working with Ensemble Cymru, please complete this form. [gravityform id=”15″ name=”ClassicalNEXT sign-up”]

The packages

Package 1

A made-to-order chamber music experience. Just tell us your…

  • Audience
  • Budget
  • Location

And we’ll design a concert, workshop, public event to suit your requirements.

Keywords: Flexible, concerts, bespoke, workshops, public events, chamber music

Package 2

Music for learning, music for life!

Using music to create a rich learning experience for children in many topics including languages, science and history. Options to include training for teachers – compose and perform chamber music with top classical musicians and composers.

Keywords: Learn, inspire, create, schools, children, training, teachers

Package 3

Connect with communities, institutions, businesses, schools and universities in Wales through chamber music.

Together, we can build international relationships bringing together composers, instrumentalists and singers to create and perform.

Keywords: relationships, culture, connect, creativity, future of music