Elusennau Cerdd yn cydweithio i gefnogi perfformwyr yn ystod y pandemig

Mae gobaith newydd i gerddorion a chantorion llawrydd yng Nghymru y mae eu bywoliaeth wedi cael eu difetha gan y pandemig presennol.

Bydd dwy elusen gerddorol Gymreig yn codi arian i gefnogi perfformwyr, cyfansoddwyr ac ymarferwyr cerdd i weithio gyda’u cymunedau lleol trwy gyfrwng cerddoriaeth. Gydag arian a godir, mae Ensemble Cymru ac Opera Canolbarth Cymru ynghyd â chymorth cantorion a cherddorion lleol yn gobeithio rhoi cerddoriaeth yn ôl yng nghalon cymunedau Cymru ’.

Illustrations of dragon playing piano, singer, flute player and double bass player on rural background. Bottom in partnership Mid Wales Opera and Ensemble Cymru logo

Cerddoriaeth eich Milltir Sgwâr

Mae’r rhaglen ‘Cerddoriaeth eich milltir sgwâr’ yn cynnig dyfodol mwy gobeithiol i gerddorion a chymunedau Cymru yn 2021. Cafodd Covid 19 effaith andwyol ar berfformwyr gyda theatrau wedi cau ers mis Mawrth a chyngherddau wedi’u gohirio tan Wanwyn 2021. Nid yw’r mwyafrif o gerddorion a chantorion wedi cael unrhyw waith yn ystod y naw mis diwethaf ac o ganlyniad yn wynebu gaeaf caled heb fawr o obaith am welliant i’r celfyddydau perfformio.

Dywed Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, Peryn Clement-Evans:

“Mae effaith COVID-19 wedi bod yn ddinistriol i gerddorion Cymru – y mae llawer ohonynt wedi bod heb waith am dros 9 mis oherwydd cyfyngiadau ar berfformiadau byw. Sylweddolodd Ensemble Cymru ac Opera Canolbarth Cymru ei bod hi’n bryd gweithredu a chefnogi perfformwyr, cyfansoddwyr ac ymarferwyr cerdd a thrwy eu cefnogi, gael effaith gadarnhaol ar bobl yn eu cymuned leol.

Ers i ni lansio’r rhaglen, rydym wedi derbyn llu o syniadau arbennig gan gerddorion ledled Cymru i gefnogi pobl o bob oed a’u teuluoedd mewn pentrefi, cartrefi preswyl, ysgolion cynradd a hosbisau trwy gerddoriaeth.

“Po fwyaf o arian y byddwn ni’n ei godi, y mwyaf o berfformwyr y gallwn ni eu cefnogi, a pho fwyaf o brosiectau cerdd fydd yn digwydd ledled Cymru. Rydyn ni’n gwneud yr apêl hon i’r cyhoedd, os ydyn nhw’n gallu, i’n cynorthwyo ni i helpu cantorion, cerddorion a chyfansoddwyr trwy gyfrannu i’r ‘Rhodd Fawr’ (Big Give) rhwng 1af a’r 8fed o Ragfyr eleni’.

Ychwanegodd Lydia Bassett, Cyfarwyddwr Gweithredol Opera Canolbarth Cymru:

“Gyda chynifer o berfformiadau wedi’u gohirio, mae’n brofiad hynod o gadarnhaol cael siarad â pherfformwyr am waith y gellir ei gyflawni dan yr amodau presennol a gwneud cyfraniad cadarnhaol i gymunedau trwy ddod â phobl ynghyd trwy gyfrwng cerddoriaeth. Rydym yn awyddus i weld pa syniadau anhygoel y bydd ein perfformwyr yn eu cynnig ac rydym yn eiddgar i gychwyn y gwaith yn y Flwyddyn Newydd. “

Gall aelodau’r cyhoedd gynorthwyo a dyblu eu rhoddion drwy roi i Her Nadolig y ‘Big Give’ rhwng 12pm, 1af o Ragfyr 2020 a 12pm, 8fed o Ragfyr 2020