Posted on

Tudur Owen o BBC Radio Cymru i wynebu ‘Her Cerddoriaeth Siambr’ Ensemble Cymru

Fel rhan o raglen arbennig i Radio Cymru, bydd y digrifwr a’r cyflwynydd, Tudur Owen, yn wynebu un o heriau mwyaf ei yrfa pan fydd yn ymuno â chwe cherddor proffesiynol Ensemble Cymru mewn perfformiad byw yn Pontio Bangor ar 12 Tachwedd.

Darllenwch fwy Tudur Owen o BBC Radio Cymru i wynebu ‘Her Cerddoriaeth Siambr’ Ensemble Cymru

Posted on

Ensemble Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 oed gyda thaith genedlaethol 11 diwrnod

Mae prif ensemble cerddoriaeth siambr Cymru, Ensemble Cymru, yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 gyda thaith genedlaethol am 11 diwrnod ar draws Cymru ym mis Tachwedd gyda chyngherddau estynedig arbennig yn dathlu perlau cudd o repertoire cerddoriaeth siambr. Darllenwch fwy Ensemble Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 oed gyda thaith genedlaethol 11 diwrnod

Posted on

Manteisiwch ar ein Cynnig Cynnar – tocynnau ar werth yn awr

Mae’r tocynnau Cynnig Cynnar yn gwerthu’n gyflym, prynwch eich tocynnau’n awr cyn ei bod yn rhy hwyr!

Mae’n hawdd iawn manteisio ar y cynnig hwn a chael gwerth eich arian. Cysylltwch â’r swyddfa docynnau yn un o’r lleoliadau sydd wedi eu rhestru isod, cyn 13 Hydref 2017, a phrynu tocyn ar gyfer cyngerdd nesaf Ensemble Cymru a chael pris gostyngol y Cynnig Cynnar. Darllenwch fwy Manteisiwch ar ein Cynnig Cynnar – tocynnau ar werth yn awr

Posted on

Tymor 2016-17 – Y Rhannau Gorau

Am dymor fu 2016-17! Diolch i chi, ein cynulleidfaoedd, ffrindiau a phartneriaid gwych am ein cefnogi ni a’n cynorthwyo i gadw cerddoriaeth siambr yn fyw ar draws Cymru. Gobeithio i chi fwynhau’r arlwy gymaint ag y gwnaethom ni.

Cymerwch olwg isod ar uchafbwyntiau’r ychydig fisoedd diwethaf trwy gyfrwng y clipiau fideo ac oriel luniau…
Darllenwch fwy Tymor 2016-17 – Y Rhannau Gorau

Posted on

Lansio blwyddyn Pen-Blwydd 15eg mlynedd Ensemble Cymru yng Nghaerdydd

I lansio blwyddyn penblwydd arbennig iawn i Ensemble Cymru, fe wnaeth y pencampwyr cerddoriaeth siambr ddathlu gyda digwyddiad yn adeilad hanesyddol y Pierhead, ym Mae Caerdydd, yr wythnos ddiwethaf.

Cymerwch olwg ar yr uchafbwyntiau o’n dathliad yng Nghaerdydd, gan gynnwys oriel lluniau a fideo.
Darllenwch fwy Lansio blwyddyn Pen-Blwydd 15eg mlynedd Ensemble Cymru yng Nghaerdydd

Posted on

Delynores, Anne Denholm yn sgwrsio am gerddoriaeth newydd ac Ensemble Cymru cyn taith mis Mai

Rydym yn sgwrsio â Phrif Delynores Ensemble Cymru, a’r Delynores Frenhinol bresennol, Anne Denholm, yn ystod y paratoadau ar gyfer taith mis Mai, i ddarganfod sut mae gweithio gydag Ensemble Cymru yn helpu i hyrwyddo rhywbeth sy’n bwysig iawn iddi. 

© Julian Dodd

Mae’r Delynores Frenhinol Anne Denholm yn llefarydd cadarn dros yr hyn sydd gan y delyn i’w gynnig. Mewn cydweithrediad â Peryn Clement-Evans, Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, mae Anne wedi helpu i lunio’r rhaglenni ar gyfer teithiau mis Tachwedd a mis Mai Ensemble Cymru.

“Mae unrhyw gyfle i gynnwys y delyn mewn cerddoriaeth siambr yn gyfle gwerthfawr i ddangos amlochredd a grym anhygoel yr offeryn”, meddai Anne pan fuom yn sgwrsio gyda hi ym mis Hydref. 

Bach to Baby © Laura Ruiz

“Ein nod oedd dangos amrywiaeth o gyfuniadau offerynnol yn cynnwys y delyn, a chreu rhaglenni sy’n amrywiol, yn adloniadol ac weithiau’n heriol !”

Yn ystod Taith yr Hydref 2016, roedd y rhaglen eclectig yn cynnwys gwaith gan y cyfansoddwr diweddar o Gymru, Mervyn Burtch. Mae’r thema o gyfuno gweithiau mwy traddodiadol gyda darnau newydd a chyffrous yn parhau yn y Daith ym mis Mai, sy’n cynnwys cyfansoddiadau gan Sally Beamish, a’r cyfansoddwr o Gymru, Hilary Tann.

Mae’r rhaglen anarferol yn brawf o ddiddordeb angerddol arall; Mae Anne yn hynod o frwd ynghylch cerddoriaeth gyfoes.

Dechreuodd y diddordeb hwn mewn cerddoriaeth newydd pan oeddwn tua phedair ar ddeg oed,” meddai Anne. “Gofynnwyd i mi recordio unawd newydd i’r delyn fel rhan o sefydliad Cerddorion Ifanc Dyfed.

Roeddwn wrth fy modd a’r her a’r boddhad o berfformio rhywbeth cwbl newydd ac anghyfarwydd.

Mae Ensemble Cymru wedi bod yn gweithio’n galed dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i ddangos offeryn mor amlochrog yw’r delyn, ac mae wedi gweithio hefyd gyda Eliza Netzer yn ystod taith mis Mai 2016. Ond nid yw’r cwmni sydd a’i bencadlys ym Mangor wedi esgeuluso nod pwysig arall; cynnwys cyfansoddiadau mwy newydd yn eu rhaglenni.

© Tom Porteous

Mae’r Delynores Frenhinol yn rhannu’r ymroddiad hwn i gerddoriaeth glasurol fodern. Er bod Anne wedi ymddiddori mewn cerddoriaeth gyfoes er yn ifanc, mae’n dweud bod a wnelo ei diddordeb fwy â bod yn agored i syniadau newydd.

Byddwn i’n dweud mai cariad at arbrofi sydd wrth wraidd y peth, fwy na thebyg!” meddai dan chwerthin. “Mae hyn yn arwain yn aml at gyfuniadau anarferol o offerynnau, o brojectau comisiwn penodol, i’m gwaith cydweithredol gyda’r Hermes Experiment, i fand ‘fusion’ Indiaidd!’

Mae cyfraniad Anne at yr Hermes Experiment yn un agwedd yn unig ar ei gyrfa amrywiol, ond mae’n brawf o’i hymrwymiad i ymchwilio i syniadau newydd. Ensemble unigryw sy’n cynnwys Bas ddwbl, llais Soprano, Clarinét a Thelyn yw’r Hermes Experiment. Mae’r ensemble yn comisiynu gwaith newydd gan gyfansoddwyr yn rheolaidd, yn ogystal â gweithio ar eu trefniadau eu hun. Mae’r Hermes Experiment yn gweithio hefyd gyda Nonclassical, project a grëwyd gan Gabriel Prokofiev, sydd fwyaf enwog am ei Goncerto ar gyfer Byrddau Tro a Cherddorfa.

Mae’n amlwg bod Anne yn teimlo bod yr arbrofi hwn yn hynod o bwysig i gerddoriaeth gelf y Gorllewin yn gyffredinol. Mae yna enwau adnabyddus ym myd cerddoriaeth glasurol, ac mae llawer o gynulleidfaoedd yn teimlo’n gyfforddus gyda gwaith Mozart neu Debussy. Eto mae cyfoeth o repertoire o’r 20fed a’r 21ain ganrif sydd wedi ei ddiystyru ac mae’r Delynores Frenhinol yn awyddus i’w rannu gyda gwrandawyr.

“Cerddoriaeth ein cyfnod ni yw cerddoriaeth gyfoes ac felly mae’n berthnasol iawn i ni,” meddai Anne, ac mae’n wir y dylai fod gennym fwy yn gyffredin gyda cherddoriaeth gyfoes na chyda gweithiau a ysgrifennwyd 300 mlynedd yn ôl.  “Po fwyaf mae cerddoriaeth glasurol a’i byd yn cael arbrofi, tyfu a datblygu, ehangaf i gyd fydd y cynulleidfaoedd a fydd yn gallu uniaethu â hi.”

Wrth i gerddorion a chynulleidfaoedd fel ei gilydd arbrofi ac ymwneud â cherddoriaeth newydd, mae’n fwy tebygol y daw’n “gerddoriaeth ein cyfnod ni” go iawn. Eto i gyd gall rhai gwrandawyr fod ychydig yn hwyrfrydig i fentro i fyd cerddoriaeth gyfoes.

© Martin Wess

Mae Anne yn egluro: “Fel gydag unrhyw beth arall, gall newid fod yn anghyfarwydd ac anodd, a gall gymryd amser i dueddiadau newydd ddod yn gyfarwydd ac ‘o fewn cyrraedd'”.

Ond mae dod i gysylltiad â cherddoriaeth anghyfarwydd, nid yn unig yn ehangu ein gallu i addasu i gysyniadau newydd. Mae’n cael effaith ddiwylliannol bwysig iawn hefyd.

“Credaf ei bod yn bwysig i gerddoriaeth glasurol a’i chynulleidfaoedd fod yn agored i seiniau a phrofiadau newydd, os ydym am feithrin creadigrwydd y genhedlaeth gyfoes,” meddai Anne yn bendant.

Felly mae gan gerddorion gyfrifoldeb deublyg tuag at gerddoriaeth gyfoes. Mae’n hanfodol bwysig bod cerddorion yn denu cynulleidfaoedd i wrando ar gerddoriaeth gyfoes, ymddiddori ynddi, ac yn bwysicaf, deall cerddoriaeth a all fod yn llai cyfarwydd iddynt.  Ac yn ei thro, gellir meithrin dawn greadigol yn llwyddiannus.

Mae Ensemble Cymru bob amser wedi cymryd y dasg o gyflwyno cerddoriaeth newydd o ddifri, ac mae Anne yn cytuno bod tywys cynulleidfaoedd trwy brofiad cerddorol newydd yn ddyletswydd enfawr.

“Credaf fod y ffordd rydym yn cyflwyno cerddoriaeth newydd yn allweddol ac mae’n gyfrifoldeb dwys arnom fel cyfansoddwyr a pherfformwyr – ac ni ddylai cynulleidfaoedd deimlo ar goll yn ystod y profiadau cerddorol newydd hyn.”

Wrth gwrs, nid yw cyngerdd cerddoriaeth glasurol fodern at ddant pawb, a gall rhai gwrandawyr fod ychydig yn ansicr ynghylch plymio i’r profiad cyfoes.

Mae Anne yn pwysleisio bod cydbwysedd yn gwbl hanfodol os yw cerddorion am ledaenu eu cariad at gerddoriaeth newydd.

“Rwy’n mwynhau chwarae’r holl ystod o repertoire i’r delyn, ac fel perfformiwr rhaid bod yn ymwybodol bob amser o’r cyd-destun a’r gynulleidfa yn eich perfformiadau”, meddai, cyn ychwanegu: “Yr allwedd yw bod yn amryddawn ac yn amrywiol!”

Ac felly, trwy gydweithio gydag Ensemble Cymru, mae Anne wedi creu rhaglen amrywiol fydd yn apelio at gynulleidfa eang. Trwy blethu cerddoriaeth glasurol fodern, ochr yn ochr â gwaith gan bobl fel Mozart neu Vivaldi, mae Anne yn parhau i gyflwyno cyfansoddiadau cyfoes i gynulleidfaoedd ym mhob man.

Fel mae Anne yn dweud, yn Nhaith mis Mai, y mae “rhywbeth i bawb!” go iawn.

Ewch i ein tudalen digwyddiadau am ddyddiadau taith Ensemble Cymru ym mis Mai.

Posted on

Cyngerdd olaf y tymor Ensemble Cymru yn dathlu cerddoriaeth siambr o Gymru a thu hwnt

Bydd Ensemble Cymru yn cloi eu cyfres cyngherddau 2016-17 gyda’u taith drwy Gymru ym mis Mai. Gan arddangos y gerddoriaeth siambr orau o Gymru a ledled y byd, gan gynnwys cerddoriaeth gan y gyfansoddwraig o Gymru, Hilary Tann, a phedwarawd ffliwt enwog Mozart, ni all unrhyw un sy’n caru cerddoriaeth fethu’r daith hon!

Bydd Anne Denholm, prif delynores yr Ensemble sydd newydd ei phenodi, ac sy’n delynores frenhinol ar hyn o bryd, yn ymuno â’r prif ffliwtydd Jonathan Rimmer a’r fiolydd Lucy Nolan, i fynd â ni drwy atgofion o’r byd naturiol gyda ‘Between Earth and Sea’ Sally Beamish, a ‘From the Song of Amergin’ gan y gyfansoddwraig o Gymru, Hilary Tann.  Bydd y triawd Debussyaidd hwn hefyd yn dod â thelynegiaeth fyfyriol ac ingol ‘Elegiac Trio’ Arnold Bax i ni.  Bydd y feiolinydd Elenid Owen, gyda Heather Bills ar y sielo, yn ymuno â’r ensemble i berfformio darn gwefreiddiol gan Mozart, sef y Pedwarawd Ffliwt Rhif 1 yn D fwyaf fel rhan o gyngherddau mis Mai.

Telynores, Anne Denholm. Llun gan Timothy Ellis.

Wrth siarad cyn y daith, dywedodd delynores Anne Denholm:

“Taith Ensemble Cymru yn mis Mai fydd fy ail daith cenedlaethol gyda’r grwp ers cael fy apwyntio yn Brif Delynores yr Ensemble ym mis Hydref 2016. Hyd yn hyn mae fy nghwaith gyda’r grwp wedi bod yn ysbrydioledig a ffurfiannol, ac rydyn ni wedi cynllunio rhaglen amrywiol ac atyniadol ar gyfer ein cynulleidfaoedd ym mis Mai. Er mae un o’r cyfuniadau mwyaf poblogaidd ar gyfer y delyn yng ngherddoriaeth siambr ydy’r triawd o ffliwt, feiola a thelyn, mae ein rhaglen ni yn dangos amrywiaeth o berspectifau o’r cyfuniad amryddawn yma. Rydw i’n edrych ymlaen i ymarfer a pherfformio tair gwaith canolog sydd yn dangos synau amrywiol y delyn ym myd cerddoriaeth siambr Prydeinig o’r 20ed ganrif ymlaen.”

Mae 2016-17 wedi bod yn dymor hynod o lwyddiannus i’r grŵp cerddoriaeth siambr o ogledd Cymru, sydd wedi gweld y nifer fwyf o gynulleidfa drwy gydol y gyfres a ddechreuodd fis Hydref diwethaf. Mae hi hefyd wedi bod yn flwyddyn mae’r Ensemble wedi bod yn hedfan y faner dros gerddoriaeth siambr o Gymru ledled y byd, gyda pherfformiadau yn y Swistir a Tsieina, wrth i’r grŵp ddatblygu ei weithgareddau cyfnewid diwylliannol ymhellach.

Mae taith Mai Ensemble Cymru yn cychwyn ar 3 Mai yng Nghanolfan Ucheldre yng Nghaergybi, a bydd yn galw mewn lleoliadau ar draws Gymru, yn cynnwys Venue Cymru, Llandudno (4 a 6 Mai) Galeri, Caernarfon (5 Mai) Pontio, Bangor (7 Mai) Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli (8 Mai) a Chapel Gad yng Nghilcain ger Yr Wyddgrug (9 Mai) ynghyd â’r Neuadd Fawr, Abertawe (13 Mai) a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth (14 Mai). Ewch i ein tudalen digwyddiadau i weld rhestr lawn o’r lleoliadau a dyddiadau ac amseroedd y cyngherddau. Fe’ch cynghorir i archebu tocyn ymlaen llaw.