Posted on

Tudur Owen o BBC Radio Cymru i wynebu ‘Her Cerddoriaeth Siambr’ Ensemble Cymru

Fel rhan o raglen arbennig i Radio Cymru, bydd y digrifwr a’r cyflwynydd, Tudur Owen, yn wynebu un o heriau mwyaf ei yrfa pan fydd yn ymuno â chwe cherddor proffesiynol Ensemble Cymru mewn perfformiad byw yn Pontio Bangor ar 12 Tachwedd.

Darllenwch fwy Tudur Owen o BBC Radio Cymru i wynebu ‘Her Cerddoriaeth Siambr’ Ensemble Cymru

Posted on

Ensemble Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 oed gyda thaith genedlaethol 11 diwrnod

Mae prif ensemble cerddoriaeth siambr Cymru, Ensemble Cymru, yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 gyda thaith genedlaethol am 11 diwrnod ar draws Cymru ym mis Tachwedd gyda chyngherddau estynedig arbennig yn dathlu perlau cudd o repertoire cerddoriaeth siambr. Darllenwch fwy Ensemble Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 oed gyda thaith genedlaethol 11 diwrnod

Posted on

Rhoddion yn ffordd allweddol o sicrhau arian a cherddoriaeth i Ensemble Cymru

 

Mae Ensemble Cymru, sy’n elusen gerddoriaeth siambr, yn dathlu 15 mlynedd o fynd â pherfformiadau cerddoriaeth siambr o ansawdd uchel i gymunedau ledled gogledd Cymru, ac i nodi’r achlysur arbennig hwn maent yn gofyn i chi chwarae eich rhan yn eu Her Rhoi Mawr y Nadolig.

Dewiswyd y grŵp cerddoriaeth glasurol sydd wedi ei leoli ym Mangor o blith miloedd o elusennau eraill i gymryd rhan yn ymgyrch gyllido gyfatebol ar-lein fwyaf y DU, y Rhoi Mawr, sy’n dyblu’r rhoddion a roddir yn ystod cyfnod o 72 awr yr wythnos nesaf.

Mae addewid o £5,000 eisoes wedi cael ei godi gan Ensemble Cymru ond yr unig ffordd i ddatgloi’r arian hwn yw trwy roi rhoddion ar-lein trwy wefan y Rhoi Mawr www.thebiggive.org.uk rhwng 12pm ddydd Mawrth 29 Tachwedd tan 12pm ddydd Gwener 2 Rhagfyr. Felly, am bob punt a roddir, caiff £1 arall ei ddatgloi o’r pot addewid gan ddyblu’r rhodd wreiddiol.

Ond nid arian fydd yr unig beth a gaiff ei ddatgloi drwy roddion ar-lein; Mae cerddorion enwog Ensemble Cymru, yn cynnwys y delynores frenhinol Anne Denholm, wedi recordio negeseuon a pherfformiadau personol arbennig gaiff eu rhyddhau ar dudalennau Facebook a  Twitter yr elusen wrth i dargedau’r rhoddion gael eu cyrraedd.

big-give-postcard-2016Yn ogystal â cherddoriaeth ar-lein, bydd Ensemble Cymru hefyd yn cynnal sesiwn galw heibio yn:

  • Venue Cymru yn Llandudno ddydd Mawrth 29 Tachwedd 11:30am – 1pm
  • Dydd Mercher 30 Tachwedd, 10:30am -12pm yn Pontio ym Mangor

Bydd safleoedd cyfrannu wedi eu sefydlu lle gall cefnogwyr roi ar-lein ynghyd â cherddoriaeth gan gerddorion Ensemble Cymru.

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, Peryn Clement-Evans, wrth sôn am eu cynlluniau at y dyfodol:

“Yn ystod y 15 mlynedd ddiwethaf rydym wedi cael ein calonogi bob amser gan haelioni’r cyhoedd. O ganlyniad i hyn, mae degau o filoedd o bobl o bob oed yng Nghymru wedi gallu mwynhau perfformiadau byw o gerddoriaeth ysbrydoledig iawn. Rydym eisiau mynd â phethau ymhellach yn y 15 mlynedd nesaf gyda’r bwriad o ddatgloi’r gerddoriaeth hon i gannoedd o filoedd eraill o bobl o bob oed ym mhob rhan o Gymru, pwy bynnag a lle bynnag y bônt, boed mewn cymuned, canolfan siopa, capel, neuadd ysgol neu neuadd gyngherddau. Ar ran pob un ohonom, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb am beth bynnag y gallant ei roi i’n helpu wrth i ni ddechrau’r dasg o wireddu’r freuddwyd hon.”

Os gallwch gefnogi ymgyrch Rhoi Mawr Ensemble Cymru, ewch i ein tudalen ‘Big Give’ i gael rhagor o wybodaeth www.ensemble.cymru neu cysylltwch ag Angharad Hywel, Swyddog Datblygu Ensemble Cymru ar 01248 719 503 neu anfonwch e-bost at angharad@ensemble.co.uk

Posted on

Ensemble Cymru yn teithio i Fienna ar gyfer ClassicalNEXT

Bydd Ensemble Cymru yn hedfan y faner dros Gymru yn nigwyddiad ClassicalNEXT sydd i’w gynnal yn Fienna, Awstria, fis Mai hwn. Bu mwy na 1,000 o gwmnïau cerddoriaeth, unigolion ac arddangoswyr o fwy na 140 o wahanol wledydd yn bresennol yn y digwyddiad a gynhaliwyd y llynedd, a disgwylir i fwy fyth fod yn bresennol yn sioe 2014.

Rydym wedi creu tri phecyn gwahanol i ddangos y gwahanol wasanaethau y gall Ensemble Cymru eu cynnig. Mae trosolwg ar bob pecyn wedi’i amlinellu isod, ac os hoffech gofrestru eich diddordeb a gwybod mwy am y posibilrwydd o weithio gydag Ensemble Cymru, llenwch y ffurflen. Darllenwch fwy Ensemble Cymru yn teithio i Fienna ar gyfer ClassicalNEXT

Posted on

The waiting’s over…CD launch and national tour are finally here!Mae’r disgwyl ar ben… mae lansiad y CD a’r daith genedlaethol ar fin digwydd!

CD cover 900px wSo it turns out CD launches and national tours are like buses, you wait ages for one then two come along at the same time!

I am of course talking about the very exciting news that Ensemble Cymru’s national tour of ‘Pedr a’r Blaidd’ sets off on Monday and the CD of the same name will launch on 1 March 2014.

First play on Radio Cymru

For any Radio Cymru listeners, you may have heard the CD get its first public broadcast this week when John Hardy played an exclusive clip on his show and spoke to Peryn Clement-Evans about the tour. Listen again now, skip to 1:44 into the show.

Ensemble Cymru on tour

If you’re coming along to see the show on tour at Llandudno, Pwllheli, Cardigan or Cardiff then you’ll be able to get your hands on a copy after the show – there’s an exclusive tour price for the CD so you’ll pay just £6. If you can’t make it to the shows next week, then you can always buy your copy online at www.pedr.org for £8.

Welsh learners welcome!

Download an English version of the ‘Pedr a’r Blaidd’ script and a vocabulary list from www.pedr.org

Get your tickets

Tickets are still available for the tour dates, see details below, so hurry along and buy yours today!

LLANDUDNO – Venue Cymru, 3 March, 1pm and 6pm

PWLLHELI – Neuadd Dwyfor, 4 March, 10:45am and 12:45am (Limited tickets available, call the Box Office on 01758 704088)

CARDIGAN – Theatr Mwldan, 5 March 6:30pm and 6 March 10am (Schools only)

CARDIFF – St David’s Hall, 7 March 1pm and 5:30pmCD cover 900px wMae lansio CDs a theithiau cenedlaethol fel bysus, byddwch yn aros yn hir am un ac yna bydd dau yn cyrraedd ar yr un pryd!

Rwy’n siarad wrth gwrs am y newyddion cyffrous bod taith genedlaethol Ensemble Cymru o ‘Pedr a’r Blaidd’ yn dechrau ddydd Llun a bod y CD o’r un enw yn cael ei lansio ar 1 Mawrth 2014.

Ei chwarae gyntaf ar Radio Cymru

I chi wrandawyr Radio Cymru, mae’n bosib eich bod wedi clywed y darllediad cyntaf o’r CD yr wythnos hon pan chwaraeodd John Hardy ddarn ar ei raglen a chael sgwrs gyda Peryn Clement-Evans am y daith.  Gwrandwch eto (o 1:44 in mewsn i’r sioe)

Ensemble Cymru ar daith

Os byddwch yn mynd i weld y sioe yn Llandudno, Pwllheli, Aberteifi neu Gaerdydd yna byddwch yn gallu cael gafael ar gopi ar ôl y sioe. Os nad ydych yn gallu mynd i weld un o’r sioeau wythnos nesaf, gallwch brynu eich copi ar-lein ar www.pedr.org am £8.

Croeso i ddysgwyr Cymraeg!

Gallwch lawrlwytho fersiwn Saesneg o sgript Pedr a’r Blaidd a rhestr eirfa o www.pedr.org

Prynwch eich tocynnau!

Mae yna docynnau ar ôl ar gyfer sioeau’r daith, gwelwch y manylion isod, felly brysiwch i brynu eich tocynnau chi heddiw!

LLANDUDNO – Venue Cymru, 3 Mawrth, 1pm a 6pm

PWLLHELI – Neuadd Dwyfor, 4 Mawrth, 10:45am a 12:45am (Tocynnau cyfyngedig ar gael, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01758 704088)

CEREDIGION – Theatr Mwldan, 5 Mawrth 6:30pm ad 6 Mawrth 10am (Ysgolion yn unig)

CAERDYDD – Neuadd Dewi Sant, 7 Mawrth 1pm a 5:30pm

Posted on

Peter and the Wolf receives its TV debutPedr a’r Blaidd ar y teledu am y tro cyntaf

Ensemble CymruThe enchanting story of Peter and the Wolf was brought to television screens over Christmas thanks to Ensemble Cymru. Children and adults across Wales tuned into S4C on Christmas Day to see Prokofiev’s Pedr a’r Blaidd (Peter and the Wolf) with music performed by Ensemble Cymru’s 30-piece orchestra and the story narrated by Welsh actor, Rhys Ifans.

If you were too busy finishing off your turkey sandwich and missed the programme, don’t panic! There’s another chance to watch online, follow this link to see Pedr A’r Blaidd on S4C.

Watching again online is all well and good, but nothing beats being in the audience, right?! Well as luck would have it Pedr a’r Blaidd is embarking on its national tour in March. Tickets are on sale at the venues, take a look at the tour schedule to find out when the show is coming to a town near you.

Visit our Pedr.org webpage for more information on the tour.

Tour dates

Signup Form

[gravityform id=11 title=false description=false ajax=true]Ensemble CymruDiolch i Ensemble Cymru, daethpwyd â stori hudolus Pedr a’r Blaidd i sgriniau teledu dros wyliau’r Nadolig.  Ar Ddydd Nadolig cafodd plant ac oedolion ledled Cymru gyfle i wylio Pedr a’r Blaidd ar S4C. Perfformiwyd y gerddoriaeth gan gerddorfa 30 offeryn Ensemble Cymru ac adroddwyd y stori gan yr actor o Gymro, Rhys Ifans.

Os oeddech yn rhy brysur yn gorffen eich brechdan dwrci a’ch bod wedi colli’r rhaglen, peidiwch â phoeni!  Mae cyfle arall i’w gwylio ar-lein – dilynwch y linc hwn i weld Pedr a’r Blaidd ar S4C.

Gall ei wylio drachefn ar-lein fod yn ddigon pleserus, ond does dim i guro ei weld yn fyw a bod yn rhan o’r gynulleidfa!   Wel, fe gewch y cyfle hwnnw ym mis Mawrth oherwydd bydd Pedr a’r Blaidd yn mynd ar daith genedlaethol bryd hynny.  Mae tocynnau ar werth yn awr yn yr holl fannau lle cynhelir perfformiadau. Felly, edrychwch ar amserlen y daith i weld pryd mae’r sioe’n dod i dref yn eich ardal chi.

Ewch i Pedr.org am mwy o wybodaeth am y daith genedlaethol.

Posted on

What’s the time Mr Wolf?Faint o’r gloch ‘di Mr Blaidd?

 

 

It’s time to tune in to S4C and enjoy Pedr a’r Blaidd on television over Christmas!

 

 

 

AWR FAWR CYW 
Monday 16th – Friday 20th December 16fed between 4pm-5pm
Dona Direidi presents the instruments.

PEDR A’R BLAIDD TU OL I’R LLEN (BEHIND THE SCENES)
Monday 23rd December, 5pm
Documentary ‘The Making Of’ Pedr a’r Blaidd.

DONA DIREIDI
Christmas Day, 4pm
Dona Direidi presents the Orchestra.

PEDR A’R BLAIDD
Christmas Day 4.25pm
Full performance of the production with the Ensemble Cymru Orchestra.

 

 

 

 

National Tour  Dates 2014 also confirmed! Book your tickets now!

 

 

 

 

 

 

 

LLANDUDNO
Venue Cymru, March 3rd

PWLLHELI
Neuadd Dwyfor, March 4th

CARDIGAN
Theatr Mwldan, March 5th & 6th

CARDIFF
St David’s Hall, March 7th

 

We thank the following for supporting this project;

 

 

   

 

Mae’n amser i chi wylio S4C a mwynhau’r nifer o rhaglenni am Pedr a’r Blaidd fydd ymlaen dros yr ŵyl!

 

 

 

 

 

AWR FAWR CYW
Dydd Llun 16fed – Dydd Gwener 20fed Rhagfyr, rhwng 4yh-5yh
Dona Direidi yn cyflwyno’r offerynnau.

PEDR A’R BLAIDD TU OL I’R LLEN
Dydd Llun 23ain Rhagfyr, 5yh
Rhaglen ddogfen ‘tu ol i’r llen’ prosiect Pedr a’r Blaidd.

DONA DIREIDI
Dydd Nadolig, 4yh

Dona Direidi yn cyflwyno’r gerddorfa                                                                                                    

PEDR A’R BLAIDD 
Dydd Nadolig, 4.25yh

Perfformiad llawn o’r cynhyrchiad gyda cherddorfa Ensemble Cymru.

Cewch gyfle i ail fwynhau’r perfformiad ar fore Gwyl San Steffan am 9yb ac ar Nos Galan am 7yh.

 

 

Mae dyddiadau a lleoliadau taith cenedlaethol 2014 wedi’u cadarnhau. Sioe i ysgolion cynradd a theuluoedd. Archebwch eich tocynnau!

 

 

 

 

 

 

LLANDUDNO
Venue Cymru, Mawrth 3rd

PWLLHELI
Neuadd Dwyfor, Mawrth 4ydd

ABERTEIFI
Theatr Mwldan, Mawrth 5ed & 6ed

CAERDYDD
Neuadd Dewi Sant, Mawrth 7fed

 

Hoffem ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth i’r prosiect;

 

 

 

Posted on

“Pob Lwc” to Ensemble Cymru ChairmanPob lwc i Gadeirydd Ensemble Cymru

This week, Ensemble Cymru Chairman Adrian Barsby of Barsby Associates, has turned off his mobile phone, switched on his ‘out of office’ and said goodbye to the ‘outside world’ for a while!

Adrian is currently engrossed in a week of learning Welsh at Nant Gwrtheyrn, where people from all walks of life choose to spend to choose un-interrupted time focusing on learning the language. 

Before Adrian ventured over to the Llŷn Peninsula he told us “A whole week in the classroom and only communicating in Welsh will be a challenge but one that I’m looking forward to.”

We look forward to hearing all about it!

Yr wythnos hon, mae Cadeirydd Ensemble Cymru Adrian Barsby, o Barsby Associates, wedi diffodd ei ffôn symudol, wedi gosod ei nodyn ‘allan o’r swyddfa’ ar ei ebost ac wedi ffarwelio â’r byd a’r betws am gyfnod!

Mae Adrian yn mynychu wythnos o ddysgu Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn, ble mae pobl o bob cefndir bywyd yn dewis dysgu’r iaith, a hynny heb ymyrraeth o’r byd tu allan tra eu bod yno.

Cyn i Adrian fentro drosodd i Ben Llŷn fe ddywedodd wrthym “Mae wythnos gyfan yn yr ystafell ddosbarth a dim ond cyfathrebu yn y Gymraeg yn her ond yn un yr wyf i’n edrych ymlaen ato.”

Rydym yn edrych ymlaen at glywed yr hanes ganddo!

Posted on

Preview was a howling success!Diolch i Rhys “Am hybu cerdd a chreu llawenydd…”

Ensemble Cymru, along with Fflic Cyf television, hosted an exclusive preview of ‘Pedr a’r Blaidd’ (Peter and the Wolf) at Venue Cymru Llandudno this month, featuring Rhys Ifans’s narration of bard Professor Gwyn Thomas’s Welsh language translation of the classic tale.

Mr and Mrs Evans, Rhys’s parents, attended a special reception ahead of the preview and received a commemorative frame on behalf of their son, as an official ‘thank you’ to Rhys for his valuable contribution; 

“Rhys would love to be here himself but we are very pleased to be here on his behalf…we cannot wait to tell him all about it!” said Mrs Beti Evans.  

An orchestra of 28 Ensemble Cymru musicians and illustrations by Marc Vyvyan Jones gripped the imagination of special guests Ysgol Pentrecelyn, where Rhys was a pupil and where Mrs Evans herself was once a teacher. They were thrilled to be involved in such a momentous occasion, one pupil told us “It was a great show, I loved ALL of it!” 

‘Peter and the Wolf’ was composed by Sergei Prokofiev whose aim with this piece was similar to that of Ensemble Cymru; to introduce children to the orchestra for the first time. 

Peryn Clement-Evans, Artistic Director of Ensemble Cymru said “We’re thrilled at the positive response from children, parents and guests to our preview.  I’m looking forward to hearing the responses of the children and schools that came to the performance this week so we can bring their ideas into the Peter and the Wolf production ready for the national tour in 2014” 

It is thanks to the support of the Arts Council of Wales, S4C and several trusts that this production will tour Wales in March 2014, bringing live orchestral music to families and children across the country. 

You can watch the filmed performance of ‘Pedr a’r Blaidd’, Christmas Day on S4C. 

For further details and 2014 tour tickets contact Ann Wyn Barker, Marketing Officer for Ensemble Cymru, ann@ensemblecymru.co.uk or 01248 383 257.

  Bu cefnogwyr yr actor o fry Rhys Ifans; Ysgol Pentrecelyn a Mam a Tad Rhys, ynghyd â 150 o blant o ysgolion Gogledd Cymru yn wahoddedigion arbennig mewn rhagolwg o gynhyrchiad ‘Pedr a’r Blaidd’ yn yr iaith Gymraeg am y tro cyntaf, mis yma. Ensemble Cymru , ynghyd â chwmni teledu Fflic Cyf, fu’n cynnal yr rhagolwg unigryw yn Venue Cymru Llandudno , ble mae’r ensembl yn breswyl. Roedd y perfformiad arbennig yn cynnwys cerddorfa byw o 28 o gerddorion Ensemble Cymru, darluniau gan Marc Vyvyan Jones a throslais Rhys Ifans o gyfieithiad Cymraeg Yr Athro Gwyn Thomas o’r stori Rwseg draddodiadol. Mewn derbyniad arbennig cyn y perfformiad fe dderbyniodd Mr a Mrs Evans ffrâm coffaol ar ran eu mab fel ‘ diolch’ i Rhys am ei gyfraniad gwerthfawr i’r prosiect ; “Byddai Rhys wedi bod wrth ei fodd bod yma ei hun heddiw, ond ‘da ni’n falch iawn i fod yma ar ei ran… allwn ni ddim aros i adrodd yr hanes wrtho! ” dywedodd Mrs Beti Evans. Fe gydiodd y perfformiad yn nychymyg gwesteion arbennig Ysgol Pentrecelyn, lle bu Rhys yn ddisgybl a lle bu Mrs Evans ei hun yn athrawes. Roeddent wrth eu boddau i fod yn rhan o achlysur mor bwysig, dywedodd un disgybl wrthym “Roedd o’n sioe gret, roeddwn i’n hoffi POB peth” Cyfansoddwyd ‘Peter and the Wolf ‘ gan Sergei Prokofiev gyda nod tebyg iawn i fwriad Ensemble Cymru sef; i gyflwyno’r gerddorfa i blant am y tro cyntaf. Dywedodd Peryn Clement -Evans , Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, “Rydym wrth ein boddau gyda’r ymateb cadarnhaol rydym wedi’i dderbyn gan blant, rhieni a gwesteion i’n rhagolwg. Rwy’n edrych ymlaen at glywed ymatebion y plant ac ysgolion a ddaeth i’r perfformiad yr wythnos hon er mwyn i ni gynnwys eu syniadau fel rhan o daith cynhyrchiad Pedr a’r Blaidd yn 2014” Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru , S4C a nifer o ymddiriedolaethau y bydd y cynhyrchiad hwn yn mynd ar daith fis Mawrth 2014  gan ddod â cherddoriaeth gerddorfaol fyw i deuluoedd a phlant ar draws Cymru. Gallwch wylio’r perfformiad o ‘ Pedr a’r Blaidd ‘ Dydd Nadolig ar S4C. Am fanylion pellach ac am docynnau ar gyfer taith 2014 cysylltwch ag Ann Wyn Barker , Swyddog Marchnata Ensemble Cymru , ann@ensemblecymru.co.uk neu 01248 383 257 .

Posted on

Return of the clarinettist! Clarinetydd yn dychwelyd!

My clarinet may very well have been packed away in its case since my A Level days but I’m back, not only in Wales, but back working with Ensemble Cymru having been lured by their instrumental ways ten years ago.

As one of the ‘Liverpool Welsh’ (we’re gradually taking over the company!) I moved to Anglesey at the age of five. After attending both Benllech and Syr Thomas Jones, Amlwch schools, I went on to do a degree at Bangor University in Theatre and Media Studies, also studying modules within the School of Music. It’s an interesting feeling being around the university again and as a member of staff this time. Those fresher students will be arriving soon- that’ll make me feel old!

My first experience of Ensemble Cymru was during my 6th form days when Peryn and the team came to our school to do some composition workshops. I remember as though it was yesterday, how influential these wonderful musicians were in pushing the boundaries of my compositions! I also recall how very brave they were agreeing to perfom my crazy piece of music which I titled ‘Expect the unexpected’, a piece I’d composed following their very own advice, being; that you don’t always have to present musicians with notes on a stave- that they’ll understand the odd ‘sguiggle’, and that  piano can produce ‘musical’ sounds without the need to use the black and white keys. It was an unforgettable experience and one of the main reasons I wanted to work here.

After a period of working with television companies in Cardiff and Caernarfon, I moved to London to gain a bit of life experience. I’ve been very fortunate to have gained a wealth of experience within a variety of roles at major PR and broadcasting houses as well as delivering and promoting Play & Music classes to pre-schoolers accross the UK.

My first week as the new Marketing and Engagement Officer is drawing to a close and I live to tell the tale! I’m very much looking forward to working on the many exciting projects in our calendar as well as working with the wonderful people within the Ensemble, friends and contacts too. Who knows, I may even dust off the old Clarinet and get playing again!

Looking forward to meeting you in the near future. You’ll be sure to see me at our coffee concerts over the coming season so please do come and say hello.

Please feel free to contact me at any time ann’at’ensemblecymru.co.uk (replace at with @)

Falle’n wir fod fy nghlarined wedi’i gadw yn ei gês ers fy nyddiau Lefel A, ond, dwi nôl! Nid yn unig yng Nghymru, ond yn ôl yn gweithio gydag Ensemble Cymru unwaith eto wedi imi gael blas ar y gwaith arbennig mae’n nhw’n ei wneud dros ddeg mlynedd yn ôl! Rwy’n un o Gymry Lerpwl yn wreiddiol (‘da ni’n ara’ deg yn cymryd drosodd y cwmni!) a des i fyw i Sir Fôn yn bump oed. Es i ysgolion Benllech a Syr Thomas Jones, Amlwch, cyn mynd ymlaen i wneud gradd ym Mhrifysgol Bangor mewn Astudiaethau Theatr a’r Cyfryngau ac ambell i fodiwl o fewn yr ysgol Cerddoriaeth ym Mangor hefyd.

Mae’n deimlad ddiddorol bod o gwmpas y brifysgol unwaith eto, fel aelod o staff y tro hwn. Bydd myfyrwyr y glas yn cyrraedd cyn bo hir- fydd hynny YN gwneud i mi deimlo’n hen! Ges i flas cyntaf ar waith Ensemble Cymru yn ysod fy nyddiau 6ed dosbarth pan ddaeth Peryn a’r criw i’r ysgol i rhoi hyfforddiant cyfansoddi i ni. Rwy’n cofio fel ddoe mai cerddorion dewr iawn oedd rhain, yn ddigon parod i berfformio fy nghyfansoddiad gwallgof; wedi imi ddysgu ganddyn nhw nad oedd rhaid cyflwyno nodau ar bapur i gerddorion- eu bod nhw’n deall ‘sguiggles’ yn iawn, a bod piano yn gallu gwneud sŵn heb fod angen defnyddio yr allweddi du a gwyn. Pwy fyddai’n meddwl! Wedi cyfnod o weithio gyda cwmniau teledu yng Nghaerdydd a Chaernarfon es i fyw i Lundain i fagu bach o brofiad bywyd. Fues i’n ffodus iawn o gyfleoedd gwaith arbennig o amrywiol gyda chwmniau PR a darlledwyr ynghyd a marchnata a chyflwyno gwersi ‘Play & Music’ i blant methrin ar hyd yr DU.

Wrth imi dynnu at ddiwedd fy wythnos gyntaf fel Swyddog Marchnata a Chysylltiadau, rwy’n edrych ymlaen yn arw at weithio ar yr amryw prosiectau cyffrous ynghyd â gweithio gyda’r bobl arbennig o fewn yr Ensemble ynghyd â’u ffrindiau a chysylltiadau. Pwy a ŵyr, falla gaiff yr hen glarined ei chwythu gen i eto! Dwi wir yn edrych ymlaen at gael eich cyfarfod chi yn y dyfodol agos. Byddwch yn siwr o ngweld i yn y cyngherddau coffi dros y tymor- plis dewch i ddweud helo. Cofiwch bod croeso i chi gysylltu â mi ar unrhyw adeg drwy ebostio ann’at’ensemblecymru.co.uk

(Rhaid cyfnewid ‘at’ efo @)