Posted on

Equal Opportunities PolicyPolisi Cyfleoedd Cyfartal

Ensemble Cymru is committed to equal opportunities policy and practice and will ensure that all employees and service users, both actual and potential, are treated equally and as individuals regardless of age, disability, ethnic or national origin, gender, marital or parental status, political belief, race, religion or sexual orientation.

In implementing this policy Ensemble Cymru will take account of the relevant legislation

 

Public and Service Users

Ensemble Cymru aims to make its services accessible to as wide a range of the public as possible and in order to achieve this will take steps to remove barriers which prevent potential audience, participants, members and users from having equal access to the organisation’s activities.
These steps will include:

  • ensuring that activities take place in venues and premises which are accessible to disabled people,
  • providing facilities for disabled people to enable them to participate fully in activities
  • ensuring that the design of publicity material takes account of the needs of disabled people both in terms of print, format, information on access encouraging and enabling people from underrepresented groups to attend and participate.

 

Mae Ensemble Cymru wedi ymrwymo i bolisi ac arferion cyfleoedd cyfartal a bydd yn sicrhau bod yr holl weithwyr a defnyddwyr gwasanaeth, gwirioneddol neu bosibl, yn cael eu trin yn cyfartal fel unigolion waeth beth fo’u hoedran, hanabledd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, rhyw, statws priodasol neu rhiant, cred wleidyddol, hil, crefydd neu cyfeiriadedd rhywiol.

Wrth weithredu’r polisi hwn, bydd Ensemble Cymru yn ystyried y ddeddfwriaeth berthnasol

 

Cyhoedd a Defnyddwyr Gwasanaeth

Mae Ensemble Cymru yn anelu at wneud ei wasanaethau’n hygyrch i amrywiaeth mor eang o’r cyhoedd ag y bo modd ac er mwyn cyflawni hyn, bydd yn cymryd camau i ddileu rhwystrau a allai atal cynulledifaoedd, cyfranogwyr, aelodau a defnyddwyr rhag cael mynediad cyfartal i weithgareddau’r sefydliad.

Bydd y camau hyn yn cynnwys:

  • sicrhau bod gweithgareddau’n cael eu cynnal mewn lleoliadau ac adeiladau sy’n hygyrch i bobl anabl,
  • darparu cyfleusterau ar gyfer pobl anabl i’w galluogi i gymryd rhan yn llawn mewn gweithgareddau
  • sicrhau bod y dyluniad o ddeunydd cyhoeddusrwydd yn ystyried anghenion pobl anabl o ran print, fformat, gwybodaeth ynghylch mynediad gan annog a galluogi pobl o grwpiau a dangynrychiolir i fynychu a cymryd rhan.

 

Posted on

The Reed TrioY Triawd Brwyn

 

The Reed Trio

The Oboe, Clarinet and Bassoon ensemble is often referred to as Trio d’Anche or Reed Trio.  As the name suggests each instrument uses the reed to make a sound.  The combination of instruments came to the fore in the 20th century thanks mainly to our French colleagues and composers including Milhaud, Francaix, Auric and Ibert.

Reeds

Humidity, temperature, enzymes, air pressure, acoustic all play their part in ensuring that a reed is never the same wherever you are….. we can all get a bit twitchy during a performance or rehearsal.  

 

Knives are an important part of an oboist’s or bassoonist’s kit. Knives are used to make microscopic changes to the dimensions of the reed to counter the effects of the above.  That’s why, though fun to do,  it isn’t necessarily the wisest move to upset oboists and bassoonists in rehearsal 🙂 

 

Reed Knife in Action

If bassoonists do get twitchy about reeds I’ve never noticed it – being the bass section they tend to be little more laid back in any event. Oboists are quite often to be seen working with pieces of string and wire and shaving minute amounts of cane from their reeds.  If you spot coloured bits of string tied to radiators, door handles, table legs it is quite possible that a lesser spotted oboist or bassoonist has passed by at some time or other.

 

 

Clarinet Reeds with plastic cases

Clarinettists tend not to make their own reeds.  However this means we can happily go through several boxes of reeds looking for THE reed.  You can quite often find a clarinettist by following a little trail of discarded reeds & plastic reed containers.

and finally…

For those who like that sort of thing there’s a brilliant wikipedia article about all things bacterial to do with reeds….(not for the faint of heart).

Y Triawd Brwynen

Enw i gyfuniad obo clarinet a baswn yw Trio d’Anche neu Triawd Brwyn.  Fel mae’r enw yn ei awgrymu mae’r offerynnau ei gyd yn defnyddio brwyn i greu’r sain.  Cafodd ran fwya o’r gerddoriaeth ei chyfansoddi yn Ffrainc yn yr ugeinfed canrif gan gyfansoddwyr megis Milhaud, Francaix, Auric ac Ibert.

Brwyn

Yn anffodus dydy brwynen byth yn gweithio yn yr un modd o gyngerdd i gyngerdd.  Brwyn yw sail pryder mwyaf mewn unrhyw gyngerdd i chwaraewr offeryn brwynen. Mae cyllell yn declyn pwysig i oböydd neu faswnydd.   Gyda chyllell arbennig gall y cerddor wneud newidiadau microsgopaidd i ddimensiynau’r brwynen er mwyn ei addasu yn sgil newidiadau yn lleithder, tymheredd, gwasgedd aer, acwsteg y neuadd ac hyd yn oed effaith ensymau ar ddeunydd y brwynen. Mae’n bwysig cofio dydy o ddim yn ddoeth o beth i wneud obowyr na baswnwyr yn flin yn ystod ymarfer (er ei fod yn hwyl i’w wneud )  🙂   Reed Knife in Action Dydy baswnwyr ddim yn ymddangos fel mae’n nhw’n poeni am eu brwyn gymaint ag obowyr – fel yr adran bas mae ymlacio yn dod yn naturiol iddyn nhw.  Mae oböwyr ar y llaw arall yn ymddangos fel eu bod nhw o hyd yn addasu neu yn cywiro eu brwyn gyda darnau o llinyn, weiren, cyllell ayb.  Gyda llaw os wyt ti erioed wedi gweld llinyn wedi’i glymu i rheiddiadur, handlen ddrws, coes fwrdd mae’n debyg mai oböydd neu baswnydd sydd wedi bod wrthi yn gweithio ar eu brwyn.           Clarinet Reeds with plastic cases  Dydy clarinetwyr ddim yn dueddol o greu brwyn eu hunain (gormod o waith mewn gwirionedd).  O ganlyiad rydym yn aml yn gwibio trwy nifer mawr o focsys o frwyn gan daflu rhan fwyaf i’r bin ar ein cenhadaeth i ddarganfod Y frwynen perffaith (er eu bod nhw ddim o reidrwydd yn helpu rhywun chwarae’r nodau cywir!).  Gall rywun ddod o hyd i glarinetydd yn aml iawn trwy ddilyn trywydd o frwyn a’u cynhwysyddion plastig.

Bacteria a Brwyn!

Os wyt ti’n hoffi math yma o beth dyma erthygl gwych ar wikepedia,