Posted on

Delynores, Anne Denholm yn sgwrsio am gerddoriaeth newydd ac Ensemble Cymru cyn taith mis Mai

Rydym yn sgwrsio â Phrif Delynores Ensemble Cymru, a’r Delynores Frenhinol bresennol, Anne Denholm, yn ystod y paratoadau ar gyfer taith mis Mai, i ddarganfod sut mae gweithio gydag Ensemble Cymru yn helpu i hyrwyddo rhywbeth sy’n bwysig iawn iddi. 

© Julian Dodd

Mae’r Delynores Frenhinol Anne Denholm yn llefarydd cadarn dros yr hyn sydd gan y delyn i’w gynnig. Mewn cydweithrediad â Peryn Clement-Evans, Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, mae Anne wedi helpu i lunio’r rhaglenni ar gyfer teithiau mis Tachwedd a mis Mai Ensemble Cymru.

“Mae unrhyw gyfle i gynnwys y delyn mewn cerddoriaeth siambr yn gyfle gwerthfawr i ddangos amlochredd a grym anhygoel yr offeryn”, meddai Anne pan fuom yn sgwrsio gyda hi ym mis Hydref. 

Bach to Baby © Laura Ruiz

“Ein nod oedd dangos amrywiaeth o gyfuniadau offerynnol yn cynnwys y delyn, a chreu rhaglenni sy’n amrywiol, yn adloniadol ac weithiau’n heriol !”

Yn ystod Taith yr Hydref 2016, roedd y rhaglen eclectig yn cynnwys gwaith gan y cyfansoddwr diweddar o Gymru, Mervyn Burtch. Mae’r thema o gyfuno gweithiau mwy traddodiadol gyda darnau newydd a chyffrous yn parhau yn y Daith ym mis Mai, sy’n cynnwys cyfansoddiadau gan Sally Beamish, a’r cyfansoddwr o Gymru, Hilary Tann.

Mae’r rhaglen anarferol yn brawf o ddiddordeb angerddol arall; Mae Anne yn hynod o frwd ynghylch cerddoriaeth gyfoes.

Dechreuodd y diddordeb hwn mewn cerddoriaeth newydd pan oeddwn tua phedair ar ddeg oed,” meddai Anne. “Gofynnwyd i mi recordio unawd newydd i’r delyn fel rhan o sefydliad Cerddorion Ifanc Dyfed.

Roeddwn wrth fy modd a’r her a’r boddhad o berfformio rhywbeth cwbl newydd ac anghyfarwydd.

Mae Ensemble Cymru wedi bod yn gweithio’n galed dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i ddangos offeryn mor amlochrog yw’r delyn, ac mae wedi gweithio hefyd gyda Eliza Netzer yn ystod taith mis Mai 2016. Ond nid yw’r cwmni sydd a’i bencadlys ym Mangor wedi esgeuluso nod pwysig arall; cynnwys cyfansoddiadau mwy newydd yn eu rhaglenni.

© Tom Porteous

Mae’r Delynores Frenhinol yn rhannu’r ymroddiad hwn i gerddoriaeth glasurol fodern. Er bod Anne wedi ymddiddori mewn cerddoriaeth gyfoes er yn ifanc, mae’n dweud bod a wnelo ei diddordeb fwy â bod yn agored i syniadau newydd.

Byddwn i’n dweud mai cariad at arbrofi sydd wrth wraidd y peth, fwy na thebyg!” meddai dan chwerthin. “Mae hyn yn arwain yn aml at gyfuniadau anarferol o offerynnau, o brojectau comisiwn penodol, i’m gwaith cydweithredol gyda’r Hermes Experiment, i fand ‘fusion’ Indiaidd!’

Mae cyfraniad Anne at yr Hermes Experiment yn un agwedd yn unig ar ei gyrfa amrywiol, ond mae’n brawf o’i hymrwymiad i ymchwilio i syniadau newydd. Ensemble unigryw sy’n cynnwys Bas ddwbl, llais Soprano, Clarinét a Thelyn yw’r Hermes Experiment. Mae’r ensemble yn comisiynu gwaith newydd gan gyfansoddwyr yn rheolaidd, yn ogystal â gweithio ar eu trefniadau eu hun. Mae’r Hermes Experiment yn gweithio hefyd gyda Nonclassical, project a grëwyd gan Gabriel Prokofiev, sydd fwyaf enwog am ei Goncerto ar gyfer Byrddau Tro a Cherddorfa.

Mae’n amlwg bod Anne yn teimlo bod yr arbrofi hwn yn hynod o bwysig i gerddoriaeth gelf y Gorllewin yn gyffredinol. Mae yna enwau adnabyddus ym myd cerddoriaeth glasurol, ac mae llawer o gynulleidfaoedd yn teimlo’n gyfforddus gyda gwaith Mozart neu Debussy. Eto mae cyfoeth o repertoire o’r 20fed a’r 21ain ganrif sydd wedi ei ddiystyru ac mae’r Delynores Frenhinol yn awyddus i’w rannu gyda gwrandawyr.

“Cerddoriaeth ein cyfnod ni yw cerddoriaeth gyfoes ac felly mae’n berthnasol iawn i ni,” meddai Anne, ac mae’n wir y dylai fod gennym fwy yn gyffredin gyda cherddoriaeth gyfoes na chyda gweithiau a ysgrifennwyd 300 mlynedd yn ôl.  “Po fwyaf mae cerddoriaeth glasurol a’i byd yn cael arbrofi, tyfu a datblygu, ehangaf i gyd fydd y cynulleidfaoedd a fydd yn gallu uniaethu â hi.”

Wrth i gerddorion a chynulleidfaoedd fel ei gilydd arbrofi ac ymwneud â cherddoriaeth newydd, mae’n fwy tebygol y daw’n “gerddoriaeth ein cyfnod ni” go iawn. Eto i gyd gall rhai gwrandawyr fod ychydig yn hwyrfrydig i fentro i fyd cerddoriaeth gyfoes.

© Martin Wess

Mae Anne yn egluro: “Fel gydag unrhyw beth arall, gall newid fod yn anghyfarwydd ac anodd, a gall gymryd amser i dueddiadau newydd ddod yn gyfarwydd ac ‘o fewn cyrraedd'”.

Ond mae dod i gysylltiad â cherddoriaeth anghyfarwydd, nid yn unig yn ehangu ein gallu i addasu i gysyniadau newydd. Mae’n cael effaith ddiwylliannol bwysig iawn hefyd.

“Credaf ei bod yn bwysig i gerddoriaeth glasurol a’i chynulleidfaoedd fod yn agored i seiniau a phrofiadau newydd, os ydym am feithrin creadigrwydd y genhedlaeth gyfoes,” meddai Anne yn bendant.

Felly mae gan gerddorion gyfrifoldeb deublyg tuag at gerddoriaeth gyfoes. Mae’n hanfodol bwysig bod cerddorion yn denu cynulleidfaoedd i wrando ar gerddoriaeth gyfoes, ymddiddori ynddi, ac yn bwysicaf, deall cerddoriaeth a all fod yn llai cyfarwydd iddynt.  Ac yn ei thro, gellir meithrin dawn greadigol yn llwyddiannus.

Mae Ensemble Cymru bob amser wedi cymryd y dasg o gyflwyno cerddoriaeth newydd o ddifri, ac mae Anne yn cytuno bod tywys cynulleidfaoedd trwy brofiad cerddorol newydd yn ddyletswydd enfawr.

“Credaf fod y ffordd rydym yn cyflwyno cerddoriaeth newydd yn allweddol ac mae’n gyfrifoldeb dwys arnom fel cyfansoddwyr a pherfformwyr – ac ni ddylai cynulleidfaoedd deimlo ar goll yn ystod y profiadau cerddorol newydd hyn.”

Wrth gwrs, nid yw cyngerdd cerddoriaeth glasurol fodern at ddant pawb, a gall rhai gwrandawyr fod ychydig yn ansicr ynghylch plymio i’r profiad cyfoes.

Mae Anne yn pwysleisio bod cydbwysedd yn gwbl hanfodol os yw cerddorion am ledaenu eu cariad at gerddoriaeth newydd.

“Rwy’n mwynhau chwarae’r holl ystod o repertoire i’r delyn, ac fel perfformiwr rhaid bod yn ymwybodol bob amser o’r cyd-destun a’r gynulleidfa yn eich perfformiadau”, meddai, cyn ychwanegu: “Yr allwedd yw bod yn amryddawn ac yn amrywiol!”

Ac felly, trwy gydweithio gydag Ensemble Cymru, mae Anne wedi creu rhaglen amrywiol fydd yn apelio at gynulleidfa eang. Trwy blethu cerddoriaeth glasurol fodern, ochr yn ochr â gwaith gan bobl fel Mozart neu Vivaldi, mae Anne yn parhau i gyflwyno cyfansoddiadau cyfoes i gynulleidfaoedd ym mhob man.

Fel mae Anne yn dweud, yn Nhaith mis Mai, y mae “rhywbeth i bawb!” go iawn.

Ewch i ein tudalen digwyddiadau am ddyddiadau taith Ensemble Cymru ym mis Mai.

Posted on

Cyngerdd olaf y tymor Ensemble Cymru yn dathlu cerddoriaeth siambr o Gymru a thu hwnt

Bydd Ensemble Cymru yn cloi eu cyfres cyngherddau 2016-17 gyda’u taith drwy Gymru ym mis Mai. Gan arddangos y gerddoriaeth siambr orau o Gymru a ledled y byd, gan gynnwys cerddoriaeth gan y gyfansoddwraig o Gymru, Hilary Tann, a phedwarawd ffliwt enwog Mozart, ni all unrhyw un sy’n caru cerddoriaeth fethu’r daith hon!

Bydd Anne Denholm, prif delynores yr Ensemble sydd newydd ei phenodi, ac sy’n delynores frenhinol ar hyn o bryd, yn ymuno â’r prif ffliwtydd Jonathan Rimmer a’r fiolydd Lucy Nolan, i fynd â ni drwy atgofion o’r byd naturiol gyda ‘Between Earth and Sea’ Sally Beamish, a ‘From the Song of Amergin’ gan y gyfansoddwraig o Gymru, Hilary Tann.  Bydd y triawd Debussyaidd hwn hefyd yn dod â thelynegiaeth fyfyriol ac ingol ‘Elegiac Trio’ Arnold Bax i ni.  Bydd y feiolinydd Elenid Owen, gyda Heather Bills ar y sielo, yn ymuno â’r ensemble i berfformio darn gwefreiddiol gan Mozart, sef y Pedwarawd Ffliwt Rhif 1 yn D fwyaf fel rhan o gyngherddau mis Mai.

Telynores, Anne Denholm. Llun gan Timothy Ellis.

Wrth siarad cyn y daith, dywedodd delynores Anne Denholm:

“Taith Ensemble Cymru yn mis Mai fydd fy ail daith cenedlaethol gyda’r grwp ers cael fy apwyntio yn Brif Delynores yr Ensemble ym mis Hydref 2016. Hyd yn hyn mae fy nghwaith gyda’r grwp wedi bod yn ysbrydioledig a ffurfiannol, ac rydyn ni wedi cynllunio rhaglen amrywiol ac atyniadol ar gyfer ein cynulleidfaoedd ym mis Mai. Er mae un o’r cyfuniadau mwyaf poblogaidd ar gyfer y delyn yng ngherddoriaeth siambr ydy’r triawd o ffliwt, feiola a thelyn, mae ein rhaglen ni yn dangos amrywiaeth o berspectifau o’r cyfuniad amryddawn yma. Rydw i’n edrych ymlaen i ymarfer a pherfformio tair gwaith canolog sydd yn dangos synau amrywiol y delyn ym myd cerddoriaeth siambr Prydeinig o’r 20ed ganrif ymlaen.”

Mae 2016-17 wedi bod yn dymor hynod o lwyddiannus i’r grŵp cerddoriaeth siambr o ogledd Cymru, sydd wedi gweld y nifer fwyf o gynulleidfa drwy gydol y gyfres a ddechreuodd fis Hydref diwethaf. Mae hi hefyd wedi bod yn flwyddyn mae’r Ensemble wedi bod yn hedfan y faner dros gerddoriaeth siambr o Gymru ledled y byd, gyda pherfformiadau yn y Swistir a Tsieina, wrth i’r grŵp ddatblygu ei weithgareddau cyfnewid diwylliannol ymhellach.

Mae taith Mai Ensemble Cymru yn cychwyn ar 3 Mai yng Nghanolfan Ucheldre yng Nghaergybi, a bydd yn galw mewn lleoliadau ar draws Gymru, yn cynnwys Venue Cymru, Llandudno (4 a 6 Mai) Galeri, Caernarfon (5 Mai) Pontio, Bangor (7 Mai) Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli (8 Mai) a Chapel Gad yng Nghilcain ger Yr Wyddgrug (9 Mai) ynghyd â’r Neuadd Fawr, Abertawe (13 Mai) a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth (14 Mai). Ewch i ein tudalen digwyddiadau i weld rhestr lawn o’r lleoliadau a dyddiadau ac amseroedd y cyngherddau. Fe’ch cynghorir i archebu tocyn ymlaen llaw.

Posted on

Ensemble Cymru yn y Swistir

Fel rhan o Raglen Gyfnewid Diwylliannol Ensemble Cymru mae Ensemble Cymru wedi cael ei wahodd i berfformio ar ddiwrnod olaf Pencampwriaeth Gymreig yr Alpau yn Champéry yn Canton Valais (Wallis) yn y Swistir.

Byddwn ni’n perfformio yn ddigwyddiad terfynol y gystadleuaeth ym mhresenoldeb Dirprwy Bennaeth Cenhadaeth a Conswl Cyffredinol Prydain yn y Swistir, Richard Ridout MBE.

Pennawd y llun: Sara Lian Owen, Peryn Clement-Evans and Anne Denholm (photo credit Timothy Ellis)

Bydd y rhaglen yn cynnwys ystod eang o gerddoriaeth o Gymru gan gynnwys Cerddoriaeth Grace Williams 40 mlynedd ers ei marwolaeth.

Mae Cymru a Valais yn rhannu hanes Celtaidd a tharddiad yn yr enw Wales a Valais (Wallis).

Perfformwyr:

Anne Denholm –Telyn (ein prif delynores newydd a’r delynores swyddogol i EUB Tywysog Cymru)
Sara Lian Owen – Soprano (yn wreiddiol o Fangor yn y Gogledd Cymru)
Peryn Clement-Evans – Clarinét

Meddai Peryn Clement-Evans, Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru a’r clarinetydd fydd ar y daith:

“Roedd yn gyffrous i dderbyn gwahoddiad i Pencampwriaeth Gymreig yr Aplau ac rwy’n edrych ymlaen at wneud cyfeillion newydd yn canton Valais yn y Swistir.  Gwnaethom ni dderbyn gwahoddiad gan Ray Pritchard, Cymro sy’n byw yn y Swistir ac rydyn ni’n dra ddiolchgar iddo fo a’r gymuned yn Champéry am drefnu a chefnogi ein hymweliad”

 

Posted on

Croesawu Anne Denholm, prif delynores newydd Ensemble Cymru

Anne Denholm_credit Timothy Ellis
©Timothy Ellis

Wrth i Ensemble Cymru baratoi at ddechrau tymor newydd ddiwedd mis Hydref, mae Anne Denholm, sydd newydd ei phenodi’n brif delynores yr Ensemble, yn rhoi golwg i ni ar ei swyddogaeth fel Telynores Frenhinol, ei hoffter o gerddoriaeth siambr, a sut y gwnaeth tyfu i fyny yng Nghymru helpu i feithrin ei huchelgais i chwarae’r delyn fel gyrfa.

Yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin ac o dras Albanaidd, daeth Anne i gysylltiad gyntaf â’r delyn fel un o’r offerynnau a gynigid yn ei hysgol gynradd fel rhan o’u cynllun gwersi offerynnol – rhywbeth a oedd “yn sicr yn fwy tebygol o ddigwydd mewn ysgol Gymreig!” yn ôl Anne.

Yn un ar ddeg oed roedd Anne yn aelod o Gerddorfa Genedlaethol y Plant ac eisoes yn dechrau ystyried gyrfa ym maes cerddoriaeth.  Erbyn iddi gyrraedd tair ar ddeg roedd wedi rhoi ei bryd yn llwyr ar yrfa gerddorol ac yn benderfynol o wneud popeth i gyflawni hynny.

Ac mae’r penderfyniad hwnnw wedi talu ar ei ganfed.  Aeth Anne ymlaen i gael gradd Meistr gyda rhagoriaeth o’r Royal Academy of Music (RAM) yn Llundain, gan ennill gwobr Scheffel-Stein i’r delyn, gwobr Syr Reginald Thatcher a Gwobr Regency am gyrhaeddiad nodedig.

Yn fuan dechreuodd Anne wneud enw iddi’i hun fel un o delynorion ifanc amlycaf Prydain ac ni fu’n disgwyl yn hir cyn derbyn gwahoddiad i un o’r swyddi amlycaf yn y wlad, sef Telynores Swyddogol i Dywysog Cymru.

06.07.15 - TRH Prince of Wales and the Duchess of Cornwall Evening Reception, Llwynywermod
©Gareth Everett

Cafodd swydd Telynor Brenhinol/Telynores Frenhinol ei hadfer yn 2000 gan Dywysog Cymru gyda thair amcan iddi: hyrwyddo’r delyn fel offeryn, hyrwyddo diwylliant Cymreig, a chefnogi artistiaid ifanc.  Mae proses penodi Telynor Brenhinol/Telynores Frenhinol yn cynnwys enwebu, ymgeisio, clyweliad a chyfweliad.  Penodwyd Anne i’r swydd yng Ngorffennaf 2015 ac mae’n cofio teimlo’n eithriadol freintiedig ac ar ben ei digon a dywed fod yr ychydig fisoedd cyntaf yn y swydd yn gyfnod o gyffro a datblygiad mawr.

Ymysg dyletswyddau eraill, mae swydd Telynores Frenhinol yn galluogi Anne i hyrwyddo’r delyn fel offeryn cymwys i gynulleidfaoedd a chyfansoddwyr fel ei gilydd, rhywbeth y mae’n teimlo’n gryf amdano:  “Mae gan bawb sy’n caru’r delyn ddyled fawr i’r Tywysog am adfer y swydd yma, sy’n galluogi i’r delyn gael ei gwerthfawrogi gan gynulleidfa ehangach, ac mae’r swydd yn sicr o gymorth i hyrwyddo’r delyn ym myd cerddoriaeth glasurol.” 

Mae Anne yn frwd ynghylch mynd â cherddoriaeth glasurol i’r gymuned ehangach.  Er 2015 mae Anne wedi bod yn perfformio dan ‘Live Music Now’, sefydliad sy’n cynnig profiadau cerddorol a chynnal cyngherddau hygyrch i bawb, yn cynnwys plant a phobl oedrannus.  Mae Anne yn gweithio hefyd gyda ‘Bach to Baby’, project sydd wedi’i anelu’n arbennig at ddarparu cyngherddau o safon i blant o bob oed.

bach-to-baby-2015_laura-ruiz_
Bach to Baby ©Laura Ruiz

Mae’n ffodus, felly, mai Anne yw Prif Delynores Ensemble Cymru; cwmni o Ogledd Cymru sy’n rhannu llawer o frwdfrydedd Anne dros fynd â cherddoriaeth glasurol at gynulleidfa mor eang â phosibl.  Fel rhan o daith Ensemble Cymru fis Hydref a Thachwedd eleni, bydd Anne, ynghyd â thri aelod arall o’r ensemble, yn mynd â cherddoriaeth siambr i gymunedau ledled Cymru gan berfformio mewn ysbytai ac ysgolion, yn ogystal â’r prif leoliadau cyngherddau.

Mae gweithio gydag Ensemble Cymru nid yn unig yn sicrhau bod Anne yn parhau â’i gwaith o fynd â cherddoriaeth i gymunedau, mae’n helpu hefyd i hyrwyddo’r delyn a’i repertoire ymhellach, rhywbeth y mae Anne yn awchu amdano:

“Mae unrhyw gyfle i gynnwys y delyn mewn cerddoriaeth siambr yn gyfle gwerthfawr i ddangos amlochredd a grym anhygoel yr offeryn. Mae’n wych o beth fod grŵp poblogaidd fel Ensemble Cymru wedi penderfynu cynnwys y delyn yn eu rhaglenni, ac rwy’n hynod falch o fod yn rhan o’r cynllun yma!” 

Wrth edrych ar brojectau gwaith blaenorol Anne, mae’n amlwg fod cerddoriaeth siambr yn agos iawn at ei chalon, a gellir olrhain gwreiddiau hynny’n ôl i’w magwraeth yng Nghymru lle roedd yn perfformio’n rheolaidd gyda cherddorion ifanc eraill, fel yr eglura;  “Roeddwn yn hynod lwcus i fod yn rhan o grŵp o deuluoedd a oedd yn annog eu plant i chwarae mewn ensembles bychain.  O gyfnod cynnar iawn roeddwn yn chwarae’n rheolaidd gyda phobl eraill o’m hoed ac roeddem yn ffodus hefyd fod gwyliau a chystadlaethau cerddorol rhagorol ar gael i ni (yn cynnwys yr Eisteddfodau a’r Wyl Cerdd Dant) lle gallem berfformio’n gyhoeddus a chael sylwadau adeiladol.  Mae gen i ddyled fawr i’r profiadau cynnar ffurfiannol yma.”  

Anne for web
©Jerome Woodwark

Gyda’r brwdfrydedd hwn dros gerddoriaeth siambr a’r delyn yr aeth Anne, ynghyd â’r Cyfarwyddwr Artistig, Peryn Clement-Evans, ati gyda’i gilydd i greu’r rhaglenni ar gyfer cyngherddau 2016-2017 Ensemble Cymru.  Bydd teithiau’r hydref a’r gwanwyn, mewn tair rhan, yn ymdrin â cherddoriaeth i’r delyn mewn ffordd amrywiol. Ar un llaw, bydd y cwmni’n archwilio cerddoriaeth o’r ugeinfed ganrif ar gyfer amrywiaeth o ensembles; ar y llaw arall, mae’r cerddorion wedi cymryd enghreifftiau o’r repertoire clasurol mwy traddodiadol a threfnu’r gweithiau fel eu bod yn cynnwys y delyn.  Bydd paru CPE Bach â Dialogues gan y cyfansoddwr Cymreig, Mervyn Burtch, yn sicr yn dangos ystod gallu a mynegiant y delyn.

Meddai Anne wrth sôn am gyd-drefnu rhaglen y tymor newydd i Ensemble Cymru, “Ein nod oedd dangos amrywiaeth o gyfuniadau offerynnol yn cynnwys y delyn (mae rhaglen yr hydref i delyn a chwythbrennau, ac ym Mai byddwn yn defnyddio cyfuniad mwy traddodiadol o ffliwt, telyn a fiola), a chreu rhaglenni sy’n amrywiol, yn adloniadol ac weithiau’n heriol – mae yna rywbeth i bawb!”

Bydd tymor newydd Ensemble Cymru’n dechrau yn Pontio ym Mangor ar 30 Hydref, yna Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli ar 31 Hydref, Capel Gad yng Nghilcain ar 1 Tachwedd, Canolfan Ucheldre Caergybi ar 2 Tachwedd, Venue Cymru yn Llandudno ar 3 a 5 Tachwedd, Galeri Caernarfon ar 4 Tachwedd a Chanolfan Gelfyddydau Aberystwyth ar 27 Tachwedd.  Ewch i’n tudalen ddigwyddiadau  i weld y manylion llawn.

Anne yw’r cyntaf i dderbyn y Gadair Ryngwladol Gaynor Cemlyn-Jones i’r delyn.

Posted on

Ymunwch â ni am ChamberFest 2015

Rydym ar fin cynnal un o’r dathliadau mwyaf o gerddoriaeth siambr yng Nghymru, gŵyl ddeuddydd a alwn yn ChamberFest. Cerddorfa J.S. Bach yw thema’r digwyddiad sydd i’w gynnal yn 2015, gyda pherfformiadau a gweithgareddau mewn lleoliadau ar draws Bangor a Llandudno ar 20 a 21 Mawrth (ar 21 Mawrth y ganwyd Bach).

Mae ein digwyddiad ChamberFest ni’n rhan o ŵyl gerdd lawer mwy, ar raddfa fyd-eang, a elwir yn ‘Bach in the Subways’, ac sy’n dathlu cerddoriaeth Bach bob blwyddyn gyda pherfformiadau am ddim ym mhedwar ban y byd ar 21 Mawrth. Eleni, rydym yn hedfan y faner dros Gymru wrth lwyfannu ein digwyddiadau ein hunain, yma yng Ngogledd Cymru. Darllenwch fwy Ymunwch â ni am ChamberFest 2015

Posted on

ChamberFest 2015: Bach

Rydym yn cynnal un o’r dathliadau mwyaf o gerddoriaeth siambr yng Nghymru a gelwir yr ŵyl yn ChamberFest. Y thema ar gyfer digwyddiad 2015 fydd cerddoriaeth J.S. Bach, a chynhelir y prif ddigwyddiad ar 20 a 21 Mawrth (21 Mawrth oedd pen-blwydd Bach).

Y newyddion da yw bod y digwyddiad hwn yn agored i bawb! Rydym yn chwilio am unigolion, grwpiau cymunedol, sefydliadau cerddorol, bandiau, ysgolion a gweithleoedd yn ardal Bangor a Llandudno i ymuno ag Ensemble Cymru i fynd â ChamberFest i’r lefel nesaf.

Cerddoriaeth gan J.S. Bach fydd thema ar gyfer ChamberFest 2015
Cerddoriaeth gan J.S. Bach fydd thema ar gyfer ChamberFest 2015

Felly os ydych wastad eisiau gwybod sut beth fyddai clywed band pres o 100 yn perfformio Tocata a Ffiwg Bach ar Benygogarth, neu efallai eich bod yn gweithio mewn swyddfa sy’n llawn o ddarpar gantorion a hoffech ffurfio eich côr eich hun o staff, neu efallai eich bod yn athro/athrawes a fyddai’n hoffi gweld eich disgyblion yn cael eu cynhyrchu a’u hysbrydoli gan gerddoriaeth. Beth bynnag fo’ch syniad, cysylltwch â ni i roi gwybod.

Nid yw hon yn rhestr derfynol o syniadau, ond gall eich ysbrydoli gyda’r math o ddigwyddiad neu weithgaredd yr hoffech gymryd rhan ynddo fel rhan o’r ŵyl Chamberfest…

Darllenwch fwy ChamberFest 2015: Bach

Posted on

Ymgyrch codi arian MAWR Ensemble Cymru i ddigwyddiad cerddoriaeth Bach

big giveSŵn cerddoriaeth Bach yn llenwi’r strydoedd! Dyna fwriad Ensemble Cymru, y grŵp cerddoriaeth siambr yng ngogledd Cymru, os gallant godi digon o arian yn eu hymgyrch Nadolig y Big Give a chaiff ei lansio yn Venue Cymru ar 4 Rhagfyr.

Mae’r grŵp cerddoriaeth glasurol yn bwriadu cynnal y dathliad mwyaf o gerddoriaeth siambr yng Nghymru fis Mawrth nesaf ac mae croeso i bawb! Thema’r digwyddiad ChamberFest yn 2015 fydd cerddoriaeth J.S. Bach, gyda’r dathliadau yn cyrraedd uchafbwynt ar 21 Mawrth, sef pen-blwydd Bach. Mae’r project eisoes wedi ennill cefnogaeth dau o brif leoliadau’r celfyddydau yng ngogledd Cymru, sef Pontio a Venue Cymru. Darllenwch fwy Ymgyrch codi arian MAWR Ensemble Cymru i ddigwyddiad cerddoriaeth Bach

Posted on

Y sesiynau ‘cyflwyno’: Dewch i gwrdd â Llio…

Llio Evans
Llio Evans
Dewch i adnabod y cerddorion y tu ôl i’r offerynnau gyda’n sesiynau ‘cyflwyno’!

Dewch i gwrdd â Llio Evans, ein soprano wych a fydd yn perfformio fel rhan o Ensemble Cymru yn ystod ein Cyngherddau Coffi ym mis Tachwedd.
Darllenwch fwy Y sesiynau ‘cyflwyno’: Dewch i gwrdd â Llio…

Posted on

Mae’n gerddoriaeth i’n clustiau – cantorion yn ymuno ag Ensemble Cymru ar gyfer ein tymor newydd o Gyngherddau Coffi

Llio Evans
Llio Evans

Mae Tachwedd yn garreg filltir o bwys i’r sefydliad cerddoriaeth siambr, Ensemble Cymru. Am y tro cyntaf erioed, bydd cantorion yn perfformio fel rhan o’r ensemble ar gyfer ei dymor newydd sbon o Gyngherddau Coffi – cyfres y Lleisiau Clasurol.

Bydd y soprano a anwyd ym Môn, Llio Evans, yn ymuno ag Ensemble Cymru ar gyfer ei daith ar draws Gogledd Cymru yn ystod yr wythnos gyntaf o Dachwedd. Bydd y gantores 27 oed sy’n gyn-enillydd yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn perfformio fel rhan o driawd ochr yn ochr â’r pianydd Anya Fadina a phrif glarinetydd yr Ensemble, Peryn Clement-Evans. Wrth siarad am y rhaglen, dywedodd Llio: Darllenwch fwy Mae’n gerddoriaeth i’n clustiau – cantorion yn ymuno ag Ensemble Cymru ar gyfer ein tymor newydd o Gyngherddau Coffi