Posted on

Helpwch Ensemble Cymru gyrraedd nod y ‘Big Give’

Mae’r Her Nadolig ‘Big Give’ 2018 wedi CYCHWYN

Dros yr 7 diwrnod nesaf bydd pob rhodd tuag at Ensemble Cymru trwy’r ‘Big Give’ yn cael ei ddyblu gan arian cyfatebol.

Fel sefydliad bach, mae pob rhodd, beth bynnag ei faint, yn cael effaith enfawr ar ein gwaith.

Cliciwch yma i gyfrannu

Ar ran pawb yn Ensemble Cymru, diolch yn fawr iawn.

Darllenwch fwy Helpwch Ensemble Cymru gyrraedd nod y ‘Big Give’

Posted on

Rhoddion yn ffordd allweddol o sicrhau arian a cherddoriaeth i Ensemble Cymru

 

Mae Ensemble Cymru, sy’n elusen gerddoriaeth siambr, yn dathlu 15 mlynedd o fynd â pherfformiadau cerddoriaeth siambr o ansawdd uchel i gymunedau ledled gogledd Cymru, ac i nodi’r achlysur arbennig hwn maent yn gofyn i chi chwarae eich rhan yn eu Her Rhoi Mawr y Nadolig.

Dewiswyd y grŵp cerddoriaeth glasurol sydd wedi ei leoli ym Mangor o blith miloedd o elusennau eraill i gymryd rhan yn ymgyrch gyllido gyfatebol ar-lein fwyaf y DU, y Rhoi Mawr, sy’n dyblu’r rhoddion a roddir yn ystod cyfnod o 72 awr yr wythnos nesaf.

Mae addewid o £5,000 eisoes wedi cael ei godi gan Ensemble Cymru ond yr unig ffordd i ddatgloi’r arian hwn yw trwy roi rhoddion ar-lein trwy wefan y Rhoi Mawr www.thebiggive.org.uk rhwng 12pm ddydd Mawrth 29 Tachwedd tan 12pm ddydd Gwener 2 Rhagfyr. Felly, am bob punt a roddir, caiff £1 arall ei ddatgloi o’r pot addewid gan ddyblu’r rhodd wreiddiol.

Ond nid arian fydd yr unig beth a gaiff ei ddatgloi drwy roddion ar-lein; Mae cerddorion enwog Ensemble Cymru, yn cynnwys y delynores frenhinol Anne Denholm, wedi recordio negeseuon a pherfformiadau personol arbennig gaiff eu rhyddhau ar dudalennau Facebook a  Twitter yr elusen wrth i dargedau’r rhoddion gael eu cyrraedd.

big-give-postcard-2016Yn ogystal â cherddoriaeth ar-lein, bydd Ensemble Cymru hefyd yn cynnal sesiwn galw heibio yn:

  • Venue Cymru yn Llandudno ddydd Mawrth 29 Tachwedd 11:30am – 1pm
  • Dydd Mercher 30 Tachwedd, 10:30am -12pm yn Pontio ym Mangor

Bydd safleoedd cyfrannu wedi eu sefydlu lle gall cefnogwyr roi ar-lein ynghyd â cherddoriaeth gan gerddorion Ensemble Cymru.

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, Peryn Clement-Evans, wrth sôn am eu cynlluniau at y dyfodol:

“Yn ystod y 15 mlynedd ddiwethaf rydym wedi cael ein calonogi bob amser gan haelioni’r cyhoedd. O ganlyniad i hyn, mae degau o filoedd o bobl o bob oed yng Nghymru wedi gallu mwynhau perfformiadau byw o gerddoriaeth ysbrydoledig iawn. Rydym eisiau mynd â phethau ymhellach yn y 15 mlynedd nesaf gyda’r bwriad o ddatgloi’r gerddoriaeth hon i gannoedd o filoedd eraill o bobl o bob oed ym mhob rhan o Gymru, pwy bynnag a lle bynnag y bônt, boed mewn cymuned, canolfan siopa, capel, neuadd ysgol neu neuadd gyngherddau. Ar ran pob un ohonom, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb am beth bynnag y gallant ei roi i’n helpu wrth i ni ddechrau’r dasg o wireddu’r freuddwyd hon.”

Os gallwch gefnogi ymgyrch Rhoi Mawr Ensemble Cymru, ewch i ein tudalen ‘Big Give’ i gael rhagor o wybodaeth www.ensemble.cymru neu cysylltwch ag Angharad Hywel, Swyddog Datblygu Ensemble Cymru ar 01248 719 503 neu anfonwch e-bost at angharad@ensemble.co.uk

Posted on

Derbyn i’r Big Give!

Mae Ensemble Cymru yn hynod o falch iddo gael ei dderbyn i fod yn rhan o Her Nadolig y Big Give eleni! Mae’r Big Give yn gynllun blynyddol ar gyfer cyllid cyfatebol a gynhelir bob Rhagfyr, gan roi llwyfan i 9,500 o elusennau godi arian a chyfle iddynt arddangos eu gwaith.

Sut i gymryd rhan

Mae’r Big Give yn gwneud i’ch rhodd fynd ymhellach. Gellwch roi o 10am ddydd Iau 5 Rhagfyr 2014, a pharheir i gyfrannu cyllid cyfatebol i’ch rhoddion ar 5 a 6 Rhagfyr.

Darllenwch fwy Derbyn i’r Big Give!

Posted on 1 Comment

Blwyddyn a hanner gydag Ensemble Cymru

Alla i ddim credu mod i wedi bod yn gweithio gydag Ensemble Cymru ers blwyddyn a hanner fel ei Swyddog Datblygu o’m swyddfa yng Nghaerdydd. Mae wedi bod yn amser cyffrous iawn a dwi wrth fy modd yn gweithio gyda charfan o bobl sy’n mor ffeind a talentog ac minnau, cofiwch, yn fiolinydd amatur sydd angen tipyn o ymarfer! Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae’r Ensemble wedi cyflawni cymaint. Mae’r uchaf bwyntiau i mi yn cynnwys • Mynd ar ein taith genedlaethol gyntaf o berfformiadau o weithiau newydd gan gyfansoddwyr Cymreig, Christopher Painter a Gareth Glyn ochr yn ochr â gweithiau gan Grace Williams, Dvorák a Dohnányi. Ensemble Cymru Roeddwn i’n mwynhau cyfarfod â chymaint o’n rhoddwyr ffeind: Ensemble Cymru • Recordio Pedr a’r Blaidd gan Prokofiev yng Nghanolfan Ucheldre yng Nghaergybi fyddai ddim wedi bod yn bosib heb gefnogaeth ein cefnogwyr hael gan gynnwys Ymiddiriedolaeth Elusenol Colwinston, Ymddiriedolaeth Peter Sanders ac Ymddiriedolaeth Patsy Wood. Ensemble Cymru • Cymryd rhan yn y Sialens Gerddoriaeth Fawr ac rydym yn ddiolchgar iawn iawn i bawb sydd wedi cefnogi’r prosiect i’n helpu fynd â cherddoriaeth siambr i gymunedau gogledd Cymru. Cawsom ni wythnos arbennig o dda i hyrwyddo’r sialens o gwmpas gogledd Cymru yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Rhagfyr. Gellwch chi gefnogi’r prosiect cyffrous hwn gan glicio yma. Ensemble Cymru Rwyf yn edrych ymlaen yn arw at y flwyddyn o’n blaenau ni fydd yn cynnwys taith genedlaethol o Pedr a’r Blaidd ac byddwn ni’n rhoi gwybod mwy am hyn i chi yn y flwyddyn newydd. Edrych allan am fwy o gyfleoedd i gefnogi ac i ymwneud â’r ensemble yn ystod 2013! Gobeithio cewch chi Nadolig Llawen ac edrych ymlaen at eich gweld yn ein cyngherddau a digwyddiadau yn 2013. Hannah Roberts Swyddog Datblygu

Posted on 2 Comments

A week on the road with Ensemble CymruWythnos ar y ffordd gydag Ensemble Cymru

Ensemble Cymru Wind Octet

Between Wednesday 5th December and Friday 7th December, Ensemble Cymru’s Wind Octet travelled around North Wales performing some fantastic works including Beethoven’s Octet, Mozart’s Serenade in C minor, Gershwin’s Porgy and Bess and Krommer’s Octet. Throughout the three days, these fantastic musicians performed to people of all ages, at many venues including places in Pwllheli, Cricieth, Caernarfon, Bangor, Llandudno, Colwyn Bay, Cilcain and Holyhead, bringing the beautiful music of the Wind Octet to many areas of North Wales.

Some of the highlights included the joy that the music brought the children of Ysgol Llanystumdwy in Cricieth, after which the children were chanting “French Horn”! (As a horn player myself, I found this fantastic! :D)

Ensemble Cymru Wind Octet

The sold out audience at the restaurant in Venue Cymru, Llandudno:

Ensemble Cymru Wind Octet

The warm reception received at the Bay View Shopping Centre in Colwyn Bay, which even included several people getting up and dancing along to the music.

Ensemble Cymru Wind Octet

The beautiful venue of the Ucheldre Centre in Holyhead:

Ensemble Cymru Wind Octet

And finally the ‘Chamber Flashes’ in the Teras Café and Lounge at Bangor University:

Ensemble Cymru Wind Octet

The Ensemble was going around promoting the Big Give Campaign: ‘The Big Music Challenge’ that they are taking part in this year, raising money to help Ensemble Cymru share their love of music around many communities in North Wales, and helping to bring music to more places. To find out more about this and about how to donate to Ensemble Cymru’s cause, follow this link: http://new.thebiggive.org.uk/donation/to/7031

I was fortunate enough to be able to spend the three days touring around North Wales with Ensemble Cymru, and it was truly an honour to be surrounded by some fantastic musicians, brilliant music and lovely people! 🙂

£6,500 raised so far!

Ensemble Cymru Wind Octet

Rhwng Dydd Mercher Rhagfyr 5 a Gwener Rhagfyr 7, teithiodd Wythawd Chwyth Ensemble Cymru o gwmpas Gogledd Cymru gan berfformio darnau rhyfeddol gan gynnwys Wythawd Beethoven, Serenâd yn C leiaf Mozart, Porgy a Bess Gershwin a Wythawd Krommer. Yn ystod y 3 diwrnod, perfformiodd y cerddorion gwych’ma i bobl o bob oedran yn llawer o leoliadau gan gynnwys lleoliadau ym Mhwllheli, Cricieth, Caernarfon, Bangor, Llandudno, Bae Colwyn, Cilcain a Chaergybi gan ddod â’r gerddoriaeth hyfryd yr Wythawd Chwyth i ardaloedd Gogledd Cymru.

Ymysg yr uchafbwyntiau oedd y pleser daeth y gerddoriaeth i blant Ysgol Llanystumdwy ger Cricieth. Ar ôl y perfformiad roedd y plant yn siantio “Corn Ffrengig”! (Fel cornydd Ffrengig fy hun, roeddwn wrth fy modd! :D)

Ensemble Cymru Wind Octet

Cynulleidfa i’r cyngerdd (wedi’i werthu allan) ym mwyty Venue Cymru, Llandundo:

Ensemble Cymru Wind Octet

Croeso cynnes gan Canolfan Siopa Bay View gan gynnwys pobl yn dawnsio i’r gerddoriaeth hyd yn oed.

Ensemble Cymru Wind Octet

Y lleoliad hyfryd, yr Ucheldre yng Nghaergybi:

Ensemble Cymru Wind Octet

Ac o’r diwedd ‘Fflachiau Siambr’ yn Lolfa a Chaffi’r Teras ym Mhrifysgol Bangor:

Ensemble Cymru Wind Octet

Roedd yr Ensemble yn hyrwyddo ymgyrch y ‘Big Give’: ‘Sialens Gerddoriaeth Fawr’ er mwyn codi arian i helpu Ensemble Cymru rhannu ei gariad tuag at gerddoriaeth gyda sawl cymuned yng Ngogledd Cymru. Er mwyn darganfod mwy am hyn ac sut i roi i’r achos, dilynwch y ddolen hon os gwelwch yn dda. http://new.thebiggive.org.uk/donation/to/7031

Roeddwn i’n ffodus i allu treulio tridiau yn teithio Gogledd Cymru gydag Ensemble Cymru. Yn wir roedd yn anrhydedd i fod ymysg cerddorion godidog, cerddoriaeth wych a phobl hyfryd! 🙂

£6,500 raised so far!