Posted on

Tymor 2016-17 – Y Rhannau Gorau

Am dymor fu 2016-17! Diolch i chi, ein cynulleidfaoedd, ffrindiau a phartneriaid gwych am ein cefnogi ni a’n cynorthwyo i gadw cerddoriaeth siambr yn fyw ar draws Cymru. Gobeithio i chi fwynhau’r arlwy gymaint ag y gwnaethom ni.

Cymerwch olwg isod ar uchafbwyntiau’r ychydig fisoedd diwethaf trwy gyfrwng y clipiau fideo ac oriel luniau…
Darllenwch fwy Tymor 2016-17 – Y Rhannau Gorau

Posted on

Cyfle i egin gerddorion Aberystwyth ddisgleirio

Mae’r grŵp cerddoriaeth siambr, Ensemble Cymru, ynghyd â Gwasanaeth Cerddoriaeth Ceredigion, wedi lansio ‘Academi Siambr’ newydd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth lle bydd cerddorion ifanc lleol yn cael cyfle i gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistri gan rai o berfformwyr cerddoriaeth glasurol amlycaf y wlad.

Darllenwch fwy Cyfle i egin gerddorion Aberystwyth ddisgleirio

Posted on

Cenhadaeth fasnachu Ensemble Cymru i China

Blog gan Peryn Clement-Evans, Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru.

“Ar ôl dwy flynedd o siarad am sut gall Ensemble Cymru weithio gyda cherddorion a chyfansoddwyr o Tsieina, mae’n falch gennyf ddweud ein bod yn awr yn cymryd ein cam pendant cyntaf tuag at wireddu hyn…

 

Gan ddechrau ar 18 Chwefror, bydd Ensemble Cymru yn rhan o genhadaeth fasnachu a diwylliannol Llywodraeth Cymru i Tsieina am wythnos. Rydym yn ymuno â chymysgedd amrywiol o gydweithwyr o BBC NOW, Hijinx Theatre, National Theatre of Wales a Theatr Genedlaethol Cymru ynghyd â chymysgedd diddorol o ddehonglwyr ffurfiau celfyddydol yn cynnwys darlunydd, arlunydd ymysg eraill.

Mae’r Ensemble eisoes wedi cael llwyddiant yn datblygu cysylltiadau rhyngwladol trwy’r rhaglen gyfnewid ddiwylliannol ryngwladol gyda Swistir dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Ein bwriad yw ymestyn y model hwn o ymweliadau cyfnewid a pherfformiadau i Tsieina. Rydym yn gobeithio creu cyfleoedd i berfformwyr a chyfansoddwyr o Gymru yn Tsieina ac wrth wneud hynny, creu diddordeb mewn treftadaeth gerddorol gyfoethog a diwylliant cyfoes Cymru ymhlith pobl yn Tsieina.

Wrth baratoi ar gyfer y daith hon, rwyf wedi synnu gymaint o gysylltiadau sydd eisoes yn bodoli rhwng Shanghai, Hong Kong a Chymru. Mae llawer o fyfyrwyr o Brifysgol Normal Shanghai yn astudio yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor lle mae swyddfa Ensemble Cymru wedi ei lleoli. Rwyf wedi gwerthfawrogi cefnogaeth y Sefydliad Confucius ym Mangor, yn ogystal â chymorth  y bobl yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen sydd wedi ein rhoi mewn cysylltiad â rhai o’u cyfeillion yn Hong Kong. Hefyd mae gan lawer o’n cefnogwyr ffrindiau a theulu yn Hong Kong a Shanghai ac mae brwdfrydedd pawb wedi bod yn wych.

Rhywbeth bach i gloi – byddwn yn ymweld â Shanghai gyntaf, sydd â phoblogaeth o bron i 7 gwaith yn fwy na Chymru ac un rhan o dair o’r DU. Hong Kong fydd yr ail le a’r un olaf fyddwn yn mynd iddo, sydd â dwywaith gymaint o boblogaeth na Chymru … mae hynny’n llawer o bobl i ddweud ‘Ni Hao’ wrthynt! “

Posted on

Y Dynion tu ôl y Gerddoriaeth – Blog Emma

Gyda diolch i Emma Lancastle am y blog canlynol.

Yn ystod eu Taith Chwefror, mae Ensemble Cymru yn cyflwyno rhaglen amrywiol o gerddoriaeth siambr i Glarinét, Ffidl a Phiano. Mae rhai o’r darnau gorau o gerddoriaeth glasurol wedi cael eu creu yn ystod cyfnodau o drallod a chaledi, ac mae’r rhaglen a gyflwynir gan y cwmni o Fangor yn rhoi sylw i weithiau rhai enwau cyfarwydd, a rhai cyfansoddwyr llai adnabyddus, tuag at ddiwedd eu hoes.  Wrth i’r cyngerdd yng Nghaerdydd agosáu, rydym yn edrych ar y caledi a wynebodd y cyfansoddwyr yn ystod eu bywydau, a pha deithiau a wnaethant ar draws Ewrop ac America ar yr adeg y crëwyd y gweithiau.

Schumann – Märchenerzählungen

Mae’r rhaglen yn agor gyda Märchenerzählungen (neu Straeon Tylwyth Teg yn Gymraeg) o waith Schumann.  Cwblhawyd y set o sgorau poced hyn yn 1853, dim ond tair blynedd cyn ei farwolaeth.  Erbyn yr adeg yr oedd Schumann yn cyfansoddi’r ‘Straeon Tylwyth Teg’ roedd yn cael trafferthion cynyddol gyda’i symptomau salwch meddwl, ac roedd wedi colli ei swydd fel arweinydd a chyfarwyddwr cerdd yn Dusseldorf.

Roedd Schumann bob amser wedi ceisio cysur a dihangfa oddi wrth ei salwch drwy grwydro i’r byd ffantasïol, er nad oedd ei hoffter o glymu llenyddiaeth wrth ei gerddoriaeth siambr mor ddiniwed ag y tybir efallai. Hyd yn oed 20 mlynedd ynghynt, roedd Schumann wedi dechrau defnyddio’r alter-egos ‘Florestan’ ac ‘Eusebius’, er mwyn disgrifio dau hanner cyferbyniol ei bersonoliaeth, gan ddefnyddio cymeriadau ffug i gyfleu ei hwyliau ansad. Erbyn diwedd ei oes yn 1856 roedd iechyd meddwl Schumann wedi dirywio’n sylweddol, ac roedd yn pryderu am ei fywyd ac am ddiogelwch y rhai a garai.  Dywedir ei fod yn honni clywed caneuon yr angylion a lleisiau yn hwyr y nos ac efallai bod yna reswm pam fod yna gyn lleied o gliwiau ynghylch y wir ysbrydoliaeth tu ôl i’w ‘Straeon Tylwyth Teg’.

Poulenc – Sonata i Glarinét a Phiano yn B feddalnod

Tra bo gwaith Schumann yn cyfleu helbulon mewnol ei broblemau iechyd meddwl, roedd trafferthion Poulenc o natur fwy gwleidyddol.  Ac yntau’n aelod o Les Six (grŵp o gyfansoddwyr Ffrengig), gorfodwyd Poulenc a llawer o’i gyfoeswyr i aros ym Mharis drwy gydol y cyfnod y meddiannwyd Ffrainc gan y Natsiaid yn yr Ail Ryfel Byd. I Poulenc, fel dyn hoyw, roedd hwn yn gyfnod pan oedd ei fywyd mewn perygl gwirioneddol. Rai blynyddoedd yn ddiweddarach, fe wnaeth trafferthion a rwystrodd gyhoeddi ei opera, ynghyd â salwch difrifol ei bartner, achosi i Poulenc gael chwalfa nerfol yn y diwedd yn 1954. Flwyddyn yn ddiweddarach bu ei bartner farw.

Fodd bynnag, daeth Poulenc dros ei brofedigaeth i ganfod cariad drachefn, ac aeth i grwydro America lle rhoddwyd amlygrwydd i’w weithiau lleisiol a’i operâu diweddaraf.  Cafodd Sonata Poulenc i Glarinét a Phiano yn B feddalnod ei chyfansoddi mewn cyfnod cymharol hapusach.  Comisiynwyd y gwaith gan y clarinetydd adnabyddus, Benny Goodman. Ond, wedi iddo lwyddo i ddod drwy gyfnod y Natsiaid yn Ffrainc, sawl her alwedigaethol a llawer o brofedigaethau personol, yn drychinebus iawn bu farw Poulenc yn sydyn o drawiad ar y galon cyn i’r sonata gael ei pherfformio gyntaf yn 1963.

Mozart – Sonata i Feiolin a Phiano yn B-Feddalnod Fwyaf K.375

Er bod Mozart yn adnabyddus yn bennaf am ei ddoniau rhyfeddol, ni fu ei fywyd yn brin o drafferthion chwaith.  Yn ddwy ar hugain oed teithiodd Mozart i Mannheim a Paris yn 1788 mewn ymgais aflwyddiannus i gael gwaith, a thra oedd ym Mharis bu’n rhaid iddo wystlo ei bethau gwerthfawr er mwyn cynnal ei hun. Yn ystod y cyfnod hwn aeth mam Mozart yn wael a bu farw. Credir bod Mozart yn ystyried ei hun yn gyfrifol am farwolaeth ei fam, yn rhannol oherwydd y diffyg arian a achosodd oedi cyn i feddyg gael ei alw ati.

O’i anfodd cymerodd Mozart waith a drefnwyd gan ei dad iddo yn Salzburg yn 1779, ac yno y credir iddo gyfansoddi’r Sonata yn Bb fwyaf K.378, er na chafodd y “Sonatas pour le Clavecin ou Pianoforte avec L’accompagnement d’un Violon” eu cyhoeddi mewn gwirionedd tan 1781. Roedd Mozart wedi symud i Vienna erbyn hynny, lle cafodd ei gyflogi gan yr Archesgob Colloredo.

Roedd gan Mozart erbyn hynny freuddwydion mawreddog am ddod yn gyfaill i’r ymerawdwr, ac fe wireddwyd hynny’n fuan. Felly, dechreuodd y cyfnod hwnnw o’i fywyd proffesiynol pryd roedd yn gwledda ym mhalas yr Archesgob gyda digonedd o weision yn gweini arno a mwynhau cwmni penaethiaid y gymdeithas yno.

Milhaud – Cyfres i’r Feiolin, Clarinét a Phiano, Op.157b

Fel Poulenc roedd Darius Milhaud yn aelod o Les Six, er yn wahanol i’w gyfaill, Milhaud, nid oedd ganddo ddewis ond gadael Ffrainc yn ystod goresgyniad y Natsiaid oherwydd ei gefndir Iddewig.  Roedd eisoes wedi teithio’n helaeth i America ac ymfudodd Milhaud a’i deulu i’r Unol Daleithiau yn ystod y rhyfel, a threuliodd weddill ei oes yn rhannu swyddi dysgu yn California ac ym Mharis.

Yn 1936, pan gyfansoddwyd y Gyfres i’r Feiolin, Clarinét a Phiano, Op.157b, roedd Milhaud eisoes yn dioddef oddi wrth grydcymalau gwynegol.  Er i’w salwch waethygu’n raddol, gan ei gaethiwo i gadair olwyn yn y diwedd, daliodd Milhaud ati i deithio a chyfansoddi’n helaeth, gan gynhyrchu swm enfawr o waith a sicrhaodd iddo ei le fel un o gyfansoddwyr mwyaf cynhyrchiol yr ugeinfed ganrif.

Mae Ensemble Cymru yn perfformio yn Chapter ddydd Mercher 15 Chwefror am 7pm.

Pris tocynnau yw £10, £8 i ostyngiadau, a £3 i fyfyrwyr. I archebu tocynnau ffoniwch 029 2030 4400 neu ewch i www.chapter.org

 

Posted on

Ensemble Cymru yn y Swistir

Fel rhan o Raglen Gyfnewid Diwylliannol Ensemble Cymru mae Ensemble Cymru wedi cael ei wahodd i berfformio ar ddiwrnod olaf Pencampwriaeth Gymreig yr Alpau yn Champéry yn Canton Valais (Wallis) yn y Swistir.

Byddwn ni’n perfformio yn ddigwyddiad terfynol y gystadleuaeth ym mhresenoldeb Dirprwy Bennaeth Cenhadaeth a Conswl Cyffredinol Prydain yn y Swistir, Richard Ridout MBE.

Pennawd y llun: Sara Lian Owen, Peryn Clement-Evans and Anne Denholm (photo credit Timothy Ellis)

Bydd y rhaglen yn cynnwys ystod eang o gerddoriaeth o Gymru gan gynnwys Cerddoriaeth Grace Williams 40 mlynedd ers ei marwolaeth.

Mae Cymru a Valais yn rhannu hanes Celtaidd a tharddiad yn yr enw Wales a Valais (Wallis).

Perfformwyr:

Anne Denholm –Telyn (ein prif delynores newydd a’r delynores swyddogol i EUB Tywysog Cymru)
Sara Lian Owen – Soprano (yn wreiddiol o Fangor yn y Gogledd Cymru)
Peryn Clement-Evans – Clarinét

Meddai Peryn Clement-Evans, Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru a’r clarinetydd fydd ar y daith:

“Roedd yn gyffrous i dderbyn gwahoddiad i Pencampwriaeth Gymreig yr Aplau ac rwy’n edrych ymlaen at wneud cyfeillion newydd yn canton Valais yn y Swistir.  Gwnaethom ni dderbyn gwahoddiad gan Ray Pritchard, Cymro sy’n byw yn y Swistir ac rydyn ni’n dra ddiolchgar iddo fo a’r gymuned yn Champéry am drefnu a chefnogi ein hymweliad”

 

Posted on

Triawd gwych Ensemble Cymru yn mynd ar daith ym mis Chwefror

Mae Ensemble Cymru, pencerddorion cerddoriaeth siambr, yn mynd ar eu taith gyntaf yn 2017 – a byddant yn cynnal cyngherddau ar draws Cymru.

Y cerddorion arobryn yn cynnwys y feiolinydd Florence Cooke, y pianydd Richard Ormrod a chyfarwyddwr artistig a phrif glarinetydd Ensemble Cymru, Peryn Clement-Evans, fydd y triawd ar gyfer y daith ym mis Chwefror fydd yn cynnwys rhaglen chwaethus o gerddoriaeth siambr.

Bydd gwaith Mozart, un o gyfansoddwyr cerddoriaeth glasurol mwyaf toreithiog a dylanwadol, sef ei Sonata yn Bb fwyaf, yn cael ei chwarae yn ystod cyngherddau Ensemble Cymru ym mis Chwefror. Bydd y triawd siambr hefyd yn perfformio cyfres llawn egni a ysgrifenwyd gan gyfansoddwr Ffrengig hynod wreiddiol o’r ugeinfed ganrif, Darius Milhaud, a darn gan Béla Bartók, Contrasts, a ysbrydolwyd gan gerddoriaeth werin dwyrain Ewrop.

Meddai Peryn Clement-Evans, Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru a’r clarinetydd fydd ar y daith:

“Rydym i gyd ar ben ein digon ar ôl ein hymgyrch Rhoi Mawr ym mis Rhagfyr, a lwyddodd i godi £12,000. Ar ran Ensemble Cymru, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb am eu haelioni. Mae hyn wedi rhoi hwb sylweddol i ni cyn ein taith o amgylch Cymru ym mis Chwefror. Rwy’n edrych ymlaen at chwarae darn a ofynnodd y clarinetydd jazz enwog Benny Goodman i’w ffrind Béla Bartók ei gyfansoddi. Ceir llawer o draddodiadau a dawnsfeydd gwerin o Hwngari a Romania a bydd rhaid i Florence, ein feiolinydd, ail-diwnio dau linyn ar ei ffidil yn ystod y gerddoriaeth er mwyn gallu creu sain werin gyffrous iawn o ddwyrain Ewrop!”

Mae tocynnau ar werth mewn lleoliadau ar draws Cymru yn cynnwys Venue Cymru, Llandudno, Capel Gad yng Nghilcain ger yr Wyddgrug, Pontio ym Mangor, Galeri yng Nghaernarfon, Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli a Chanolfan Ucheldre Caergybi, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Chapter Arts yng Nghaerdydd. Ewch i ein tudalen digwyddiadau i weld rhestr lawn o’r lleoliadau a dyddiadau ac amseroedd y cyngherddau. Fe’ch cynghorir i archebu tocyn ymlaen llaw.

Posted on

Rhoddion yn ffordd allweddol o sicrhau arian a cherddoriaeth i Ensemble Cymru

 

Mae Ensemble Cymru, sy’n elusen gerddoriaeth siambr, yn dathlu 15 mlynedd o fynd â pherfformiadau cerddoriaeth siambr o ansawdd uchel i gymunedau ledled gogledd Cymru, ac i nodi’r achlysur arbennig hwn maent yn gofyn i chi chwarae eich rhan yn eu Her Rhoi Mawr y Nadolig.

Dewiswyd y grŵp cerddoriaeth glasurol sydd wedi ei leoli ym Mangor o blith miloedd o elusennau eraill i gymryd rhan yn ymgyrch gyllido gyfatebol ar-lein fwyaf y DU, y Rhoi Mawr, sy’n dyblu’r rhoddion a roddir yn ystod cyfnod o 72 awr yr wythnos nesaf.

Mae addewid o £5,000 eisoes wedi cael ei godi gan Ensemble Cymru ond yr unig ffordd i ddatgloi’r arian hwn yw trwy roi rhoddion ar-lein trwy wefan y Rhoi Mawr www.thebiggive.org.uk rhwng 12pm ddydd Mawrth 29 Tachwedd tan 12pm ddydd Gwener 2 Rhagfyr. Felly, am bob punt a roddir, caiff £1 arall ei ddatgloi o’r pot addewid gan ddyblu’r rhodd wreiddiol.

Ond nid arian fydd yr unig beth a gaiff ei ddatgloi drwy roddion ar-lein; Mae cerddorion enwog Ensemble Cymru, yn cynnwys y delynores frenhinol Anne Denholm, wedi recordio negeseuon a pherfformiadau personol arbennig gaiff eu rhyddhau ar dudalennau Facebook a  Twitter yr elusen wrth i dargedau’r rhoddion gael eu cyrraedd.

big-give-postcard-2016Yn ogystal â cherddoriaeth ar-lein, bydd Ensemble Cymru hefyd yn cynnal sesiwn galw heibio yn:

  • Venue Cymru yn Llandudno ddydd Mawrth 29 Tachwedd 11:30am – 1pm
  • Dydd Mercher 30 Tachwedd, 10:30am -12pm yn Pontio ym Mangor

Bydd safleoedd cyfrannu wedi eu sefydlu lle gall cefnogwyr roi ar-lein ynghyd â cherddoriaeth gan gerddorion Ensemble Cymru.

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, Peryn Clement-Evans, wrth sôn am eu cynlluniau at y dyfodol:

“Yn ystod y 15 mlynedd ddiwethaf rydym wedi cael ein calonogi bob amser gan haelioni’r cyhoedd. O ganlyniad i hyn, mae degau o filoedd o bobl o bob oed yng Nghymru wedi gallu mwynhau perfformiadau byw o gerddoriaeth ysbrydoledig iawn. Rydym eisiau mynd â phethau ymhellach yn y 15 mlynedd nesaf gyda’r bwriad o ddatgloi’r gerddoriaeth hon i gannoedd o filoedd eraill o bobl o bob oed ym mhob rhan o Gymru, pwy bynnag a lle bynnag y bônt, boed mewn cymuned, canolfan siopa, capel, neuadd ysgol neu neuadd gyngherddau. Ar ran pob un ohonom, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb am beth bynnag y gallant ei roi i’n helpu wrth i ni ddechrau’r dasg o wireddu’r freuddwyd hon.”

Os gallwch gefnogi ymgyrch Rhoi Mawr Ensemble Cymru, ewch i ein tudalen ‘Big Give’ i gael rhagor o wybodaeth www.ensemble.cymru neu cysylltwch ag Angharad Hywel, Swyddog Datblygu Ensemble Cymru ar 01248 719 503 neu anfonwch e-bost at angharad@ensemble.co.uk

Posted on

Y delyn yn cloi cyngerdd olaf Ensemble Cymru

Bydd Ensemble Cymru yn cloi eu cyfres Cyngerdd Coffi gyda’r delyn yn cael lle canolog mewn rhaglen o gerddoriaeth siambr drawiadol a berfformir gan ensemble o saith, yn cynnwys pedwarawd llinynnol a thelynores wobrwyog o’r Swistir.

Bydd taith y grŵp cerddoriaeth siambr o ogledd Cymru ym mis Mai yn dwyn ynghyd gerddoriaeth gan gyfansoddwyr o Gymru a Ffrainc yn cael ei pherfformio gan offerynwyr o’r radd uchaf o Gymru ac o bell.

Bydd Elisa Netzer, telynores sydd ar i fyny yn y Swistir, ei gwlad enedigol, yn ymuno â rhai o ddoniau cartref yr Ensemble gan gynnwys y fiolydd Sara Roberts o Fôn, a Chyfarwyddwr Artistig yr Ensemble, Peryn Clement-Evans sy’n byw ym Mangor.

Wrth sôn am ei hymddangosiad cyntaf yng Nghymru gyda’r Ensemble, dywedodd Elisa:

“Wrth imi baratoi i deithio i Gymru ar gyfer y daith, ni allaf ond meddwl cymaint o fraint yw cael perfformio rhaglen rwyf wrth fy modd gyda hi, mewn gwlad sy’n caru fy offeryn i gymaint. Ni allaf ddisgwyl i archwilio’r grym mawr sy gan gerddoriaeth siambr eto: dieithriaid llwyr yn dod at ei gilydd ac yn deall ei gilydd i’r dim drwy gerddoriaeth.”  

Mae’r rhaglen yn cyflwyno cymysgedd atgofus o gerddoriaeth gan gynnwys un o’r darnau mwyaf trawiadol o hardd i’w gyfansoddi erioed, Cyflwyniad ac Allegro gan Ravel, sy’n dangos yn berffaith ystod mynegiant y delyn. Bydd yna gerddoriaeth hefyd gan Debussy a Jean Francaix ochr yn ochr â darnau gan gyfansoddwyr o Gymru fel Christopher Painter, a aned ym Mhort Talbot, a John Metcalf, sefydlydd Gŵyl Bro Morgannwg.

Bydd y daith drwy Gymru yn galw yn Aberystwyth, Caerdydd, Llandudno, Caernarfon, Caergybi a’r Fflint yn ystod mis Mai. Mae manylion llawn am y rhaglen ar ein tudalen digwyddiadau.

Posted on

ChamberFest 2015: Bach

Rydym yn cynnal un o’r dathliadau mwyaf o gerddoriaeth siambr yng Nghymru a gelwir yr ŵyl yn ChamberFest. Y thema ar gyfer digwyddiad 2015 fydd cerddoriaeth J.S. Bach, a chynhelir y prif ddigwyddiad ar 20 a 21 Mawrth (21 Mawrth oedd pen-blwydd Bach).

Y newyddion da yw bod y digwyddiad hwn yn agored i bawb! Rydym yn chwilio am unigolion, grwpiau cymunedol, sefydliadau cerddorol, bandiau, ysgolion a gweithleoedd yn ardal Bangor a Llandudno i ymuno ag Ensemble Cymru i fynd â ChamberFest i’r lefel nesaf.

Cerddoriaeth gan J.S. Bach fydd thema ar gyfer ChamberFest 2015
Cerddoriaeth gan J.S. Bach fydd thema ar gyfer ChamberFest 2015

Felly os ydych wastad eisiau gwybod sut beth fyddai clywed band pres o 100 yn perfformio Tocata a Ffiwg Bach ar Benygogarth, neu efallai eich bod yn gweithio mewn swyddfa sy’n llawn o ddarpar gantorion a hoffech ffurfio eich côr eich hun o staff, neu efallai eich bod yn athro/athrawes a fyddai’n hoffi gweld eich disgyblion yn cael eu cynhyrchu a’u hysbrydoli gan gerddoriaeth. Beth bynnag fo’ch syniad, cysylltwch â ni i roi gwybod.

Nid yw hon yn rhestr derfynol o syniadau, ond gall eich ysbrydoli gyda’r math o ddigwyddiad neu weithgaredd yr hoffech gymryd rhan ynddo fel rhan o’r ŵyl Chamberfest…

Darllenwch fwy ChamberFest 2015: Bach