Ysbrydoli plant

Mae ysbrydoli plant, meithrin hyder, cefnogi iechyd a lles, ac archwilio cerddoriaeth a chwilfrydedd y plant yn ein tywys yn elfen hanfodol o’n gwaith. Rydym yn elwa cymaint o weithio gyda phlant. Mae eu syniadau, eu hegni a’u dyheadau yn bwydo ein creadigrwydd.

Rydym yn dal i garu’r gwaith a wnawn gydag athrawon a disgyblion ysgolion Caergybi. Arweiniodd y cydweithio hwnnw at gynnydd gwirioneddol yn hyder plant y blynyddoedd cynnar. Gyda’n gilydd rydym yn archwilio cerddoriaeth trwy symud, gwrando, perfformio a chwarae.

Buom yn gweithio gyda hwylusydd artistiaid a chymunedau i greu prosiect dwyieithog a greodd gerddoriaeth newydd. Straeon a bywydau’r plant a’u teuluoedd oedd yr ysbrydoliaeth. Bu cyfansoddwyr ifanc wrthi mewn gweithdy’n gweithio ar syniadau i greu 20 darn newydd o gerddoriaeth.

Gyda’n ffrindiau newydd yn Oriel Myrddin, fe wnaethon ni greu gweithgareddau ar-lein i blant ysgolion cynradd yn y cyfnod clo. Cafodd cyfansoddiadau newydd eu comisiynu, a chrewyd podlediadau sy’n annog gwrando, ymwybyddiaeth ofalgar, anadlu, ymlacio a chreadigrwydd.

Mae plant Ysgol Tudno yn parhau i’n hysbrydoli. Rydym yn gweithio gyda nhw i hyrwyddo llesiant trwy gerddoriaeth, a phrojectau newydd fel Radio Ensemble Cymru, darllediad radio dyddiol.