Tocynnau: Telerau Ac Amodau

Mae’r telerau ac amodau canlynol yn berthnasol i docynnau ar gyfer digwyddiadau Ensemble Cymru (EC):

 • Ni fydd unrhyw docynnau yn cael eu cyfnewid nac arian yn cael ei ad-dalu oni bai y diddymir y digwyddiad.
 • Os diddymir y perfformiad, ni fydd EC yn agored i gostau teithio neu llety ychwanegol.
 • Bydd ail-werthu er elw neu ennill masnachol yn dirymu’r tocyn.
 • Gwiriwch yn ofalus y lleoliad, dyddiad ac amser sydd wedi’i brintio ar eich tocyn gan nad oes modd cywiro camgymeriad ar ôl derbyn cadarnhad o’r archeb.
 • Mae EC yn cadw’r hawl i newid y rhaglen neu’r artistiaid heb rybudd. Yn yr achosion hyn, nid oes unrhyw rwymedigaeth i ad-dalu tocyn neu gyfnewid tocyn am berfformiad arall.
 • Ni fydd pobl sy’n hwyr yn cael dod i mewn nes bydd toriad addas neu egwyl yn y perfformiad. Efallai y bydd hyn yn golygu aros hyd at yr egwyl.
 • Mae EC yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i ddeiliaid tocynnau i’w ddigwyddiad.
 • Oni ddatganir fel arall, ni chaniateir recordio unrhyw elfen o’r perfformiad. Os gwelwch yn dda, gofynnir i chi barchu hawliau’r perfformwyr a’r cyfansoddwyr yn eu gwaith.
 • Ni chaniateir camerâu, dyfeisiadau recordio, gwydrau na llestri yn yr awditoriwm
 • Ni ellir anfon tocynnau eraill i ddigwyddiadau yn gyfnewid am rai sydd wedi mynd ar goll
 • Yn achlysurol caiff perfformiad neu ardaloedd cyhoeddus mewn lleoliad ei ffilmio, neu recordio neu caiff lluniau eu tynnu ohonynt. Mae prynu tocyn yn cadarnhau eich caniatâd i’r ffilmio, recordio sain neu/a ffotograffiaeth o’ch hun fel aelod o’r gynulleidfa gan gynnwys darllediadau/cyhoeddiad dilynol.
 • Mae rhaid diffodd ffonau symudol drwy’r amser tra eich bod chi yn yr awditoriwm.
 • Cedwir y hawl gan EC i dynnu unrhyw ostyngiad / consesiwn yn ôl ar unrhyw adeg heb rybudd.

Sylwer os gwelwch yn dda, efallai bydd gan leoliadau delerau ac amodau yn ychwanegol i’r hyn uchod.

Hygyrchedd

Mae Ensemble Cymru fel arfer yn perfformio mewn lleoliadau sydd ag ystod o wasanaethau i gynorthwyo cwsmeriaid anabl o dan eu polisïau hygyrchedd cyfartal priodol.

Ymwelwch â safle we lleoliad neu /a cysylltwch â swyddfa docynnau’r lleoliad ar gyfer y perfformiad rydych chi’n mynd iddo yn y lle cyntaf er mwyn trafod eich anghenion a gofynion penodol.

Hynt

Mae Hynt yn gynllun mynediad cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru i sicrhau bod cynnig cyson ar gael i ymwelwyr â nam neu ofynion mynediad penodol ac i’w Gofalwyr a’u Cynorthwywyr Personol. Bydd y wefan yn nodi popeth fydd angen i chi ei wybod am Hynt; ar gyfer pwy mae Hynt, beth mae’n ei ddarparu, a sut i ddod yn aelod.

Os oes angen cefnogaeth neu gymorth arnoch i fynychu perfformiad mewn theatr neu ganolfan gelf, yna efallai y byddwch yn gymwys i ymuno â Hynt. Ymwelwch â www.hynt.cymru os gwelwch yn dda.

Cwynion

Cyfeiriwch gwynion at y Prif Weithredwr, Peryn Clement-Evans yn ysgrifenedig drwy ebost neu bost:

Cyfeiriad: Peryn Clement-Evans, Ensemble Cymru, Ystafell 346, Prif Adeilad y Brifysgol, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, BANGOR. LL57 2DG

Ebost: post(at)ensemble.cymru

Rydym yn anelu at gydnabod cwynion o fewn 7 diwrnod gweithio ac yn ymateb o fewn 14 diwrnod.

Cynhigion Arbennig:

O bryd i’w gilydd mae Ensemble Cymru yn hyrwyddo cynhigion arbennig yn ôl y telerau ac amodau safonol canlynol:

 • Ni chaiff cynhigion/gostyngiadau eu defnyddio ar gyfer tocynnau wedi’i brynu yn barod.
 • Ni chaiff cynhigion / gostyngiadau eu defnyddio yn ogystal ag unrhyw gynhigion neu ostyngiadau eraill.
 • Cedwir y hawl gan EC i dynnu unrhyw gynnig / ostyngiad ar unrhyw adeg yn ôl heb rybudd.

Er mwyn ymuno â rhestr bostio Ensemble Cymru ac i fod yn gymwys ar gyfer cynhigion arbennig detholedig cofrestrwch eich cyfeiriad e-bost ar safle we Ensemble Cymru os gwelwch yn dda. www.ensemble.cymru