Posted on

Cyfle i egin gerddorion Aberystwyth ddisgleirio

Mae’r grŵp cerddoriaeth siambr, Ensemble Cymru, ynghyd â Gwasanaeth Cerddoriaeth Ceredigion, wedi lansio ‘Academi Siambr’ newydd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth lle bydd cerddorion ifanc lleol yn cael cyfle i gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistri gan rai o berfformwyr cerddoriaeth glasurol amlycaf y wlad.

Darllenwch fwy Cyfle i egin gerddorion Aberystwyth ddisgleirio

Posted on

Cenhadaeth fasnachu Ensemble Cymru i China

Blog gan Peryn Clement-Evans, Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru.

“Ar ôl dwy flynedd o siarad am sut gall Ensemble Cymru weithio gyda cherddorion a chyfansoddwyr o Tsieina, mae’n falch gennyf ddweud ein bod yn awr yn cymryd ein cam pendant cyntaf tuag at wireddu hyn…

 

Gan ddechrau ar 18 Chwefror, bydd Ensemble Cymru yn rhan o genhadaeth fasnachu a diwylliannol Llywodraeth Cymru i Tsieina am wythnos. Rydym yn ymuno â chymysgedd amrywiol o gydweithwyr o BBC NOW, Hijinx Theatre, National Theatre of Wales a Theatr Genedlaethol Cymru ynghyd â chymysgedd diddorol o ddehonglwyr ffurfiau celfyddydol yn cynnwys darlunydd, arlunydd ymysg eraill.

Mae’r Ensemble eisoes wedi cael llwyddiant yn datblygu cysylltiadau rhyngwladol trwy’r rhaglen gyfnewid ddiwylliannol ryngwladol gyda Swistir dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Ein bwriad yw ymestyn y model hwn o ymweliadau cyfnewid a pherfformiadau i Tsieina. Rydym yn gobeithio creu cyfleoedd i berfformwyr a chyfansoddwyr o Gymru yn Tsieina ac wrth wneud hynny, creu diddordeb mewn treftadaeth gerddorol gyfoethog a diwylliant cyfoes Cymru ymhlith pobl yn Tsieina.

Wrth baratoi ar gyfer y daith hon, rwyf wedi synnu gymaint o gysylltiadau sydd eisoes yn bodoli rhwng Shanghai, Hong Kong a Chymru. Mae llawer o fyfyrwyr o Brifysgol Normal Shanghai yn astudio yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor lle mae swyddfa Ensemble Cymru wedi ei lleoli. Rwyf wedi gwerthfawrogi cefnogaeth y Sefydliad Confucius ym Mangor, yn ogystal â chymorth  y bobl yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen sydd wedi ein rhoi mewn cysylltiad â rhai o’u cyfeillion yn Hong Kong. Hefyd mae gan lawer o’n cefnogwyr ffrindiau a theulu yn Hong Kong a Shanghai ac mae brwdfrydedd pawb wedi bod yn wych.

Rhywbeth bach i gloi – byddwn yn ymweld â Shanghai gyntaf, sydd â phoblogaeth o bron i 7 gwaith yn fwy na Chymru ac un rhan o dair o’r DU. Hong Kong fydd yr ail le a’r un olaf fyddwn yn mynd iddo, sydd â dwywaith gymaint o boblogaeth na Chymru … mae hynny’n llawer o bobl i ddweud ‘Ni Hao’ wrthynt! “

Posted on

Y Dynion tu ôl y Gerddoriaeth – Blog Emma

Gyda diolch i Emma Lancastle am y blog canlynol.

Yn ystod eu Taith Chwefror, mae Ensemble Cymru yn cyflwyno rhaglen amrywiol o gerddoriaeth siambr i Glarinét, Ffidl a Phiano. Mae rhai o’r darnau gorau o gerddoriaeth glasurol wedi cael eu creu yn ystod cyfnodau o drallod a chaledi, ac mae’r rhaglen a gyflwynir gan y cwmni o Fangor yn rhoi sylw i weithiau rhai enwau cyfarwydd, a rhai cyfansoddwyr llai adnabyddus, tuag at ddiwedd eu hoes.  Wrth i’r cyngerdd yng Nghaerdydd agosáu, rydym yn edrych ar y caledi a wynebodd y cyfansoddwyr yn ystod eu bywydau, a pha deithiau a wnaethant ar draws Ewrop ac America ar yr adeg y crëwyd y gweithiau.

Schumann – Märchenerzählungen

Mae’r rhaglen yn agor gyda Märchenerzählungen (neu Straeon Tylwyth Teg yn Gymraeg) o waith Schumann.  Cwblhawyd y set o sgorau poced hyn yn 1853, dim ond tair blynedd cyn ei farwolaeth.  Erbyn yr adeg yr oedd Schumann yn cyfansoddi’r ‘Straeon Tylwyth Teg’ roedd yn cael trafferthion cynyddol gyda’i symptomau salwch meddwl, ac roedd wedi colli ei swydd fel arweinydd a chyfarwyddwr cerdd yn Dusseldorf.

Roedd Schumann bob amser wedi ceisio cysur a dihangfa oddi wrth ei salwch drwy grwydro i’r byd ffantasïol, er nad oedd ei hoffter o glymu llenyddiaeth wrth ei gerddoriaeth siambr mor ddiniwed ag y tybir efallai. Hyd yn oed 20 mlynedd ynghynt, roedd Schumann wedi dechrau defnyddio’r alter-egos ‘Florestan’ ac ‘Eusebius’, er mwyn disgrifio dau hanner cyferbyniol ei bersonoliaeth, gan ddefnyddio cymeriadau ffug i gyfleu ei hwyliau ansad. Erbyn diwedd ei oes yn 1856 roedd iechyd meddwl Schumann wedi dirywio’n sylweddol, ac roedd yn pryderu am ei fywyd ac am ddiogelwch y rhai a garai.  Dywedir ei fod yn honni clywed caneuon yr angylion a lleisiau yn hwyr y nos ac efallai bod yna reswm pam fod yna gyn lleied o gliwiau ynghylch y wir ysbrydoliaeth tu ôl i’w ‘Straeon Tylwyth Teg’.

Poulenc – Sonata i Glarinét a Phiano yn B feddalnod

Tra bo gwaith Schumann yn cyfleu helbulon mewnol ei broblemau iechyd meddwl, roedd trafferthion Poulenc o natur fwy gwleidyddol.  Ac yntau’n aelod o Les Six (grŵp o gyfansoddwyr Ffrengig), gorfodwyd Poulenc a llawer o’i gyfoeswyr i aros ym Mharis drwy gydol y cyfnod y meddiannwyd Ffrainc gan y Natsiaid yn yr Ail Ryfel Byd. I Poulenc, fel dyn hoyw, roedd hwn yn gyfnod pan oedd ei fywyd mewn perygl gwirioneddol. Rai blynyddoedd yn ddiweddarach, fe wnaeth trafferthion a rwystrodd gyhoeddi ei opera, ynghyd â salwch difrifol ei bartner, achosi i Poulenc gael chwalfa nerfol yn y diwedd yn 1954. Flwyddyn yn ddiweddarach bu ei bartner farw.

Fodd bynnag, daeth Poulenc dros ei brofedigaeth i ganfod cariad drachefn, ac aeth i grwydro America lle rhoddwyd amlygrwydd i’w weithiau lleisiol a’i operâu diweddaraf.  Cafodd Sonata Poulenc i Glarinét a Phiano yn B feddalnod ei chyfansoddi mewn cyfnod cymharol hapusach.  Comisiynwyd y gwaith gan y clarinetydd adnabyddus, Benny Goodman. Ond, wedi iddo lwyddo i ddod drwy gyfnod y Natsiaid yn Ffrainc, sawl her alwedigaethol a llawer o brofedigaethau personol, yn drychinebus iawn bu farw Poulenc yn sydyn o drawiad ar y galon cyn i’r sonata gael ei pherfformio gyntaf yn 1963.

Mozart – Sonata i Feiolin a Phiano yn B-Feddalnod Fwyaf K.375

Er bod Mozart yn adnabyddus yn bennaf am ei ddoniau rhyfeddol, ni fu ei fywyd yn brin o drafferthion chwaith.  Yn ddwy ar hugain oed teithiodd Mozart i Mannheim a Paris yn 1788 mewn ymgais aflwyddiannus i gael gwaith, a thra oedd ym Mharis bu’n rhaid iddo wystlo ei bethau gwerthfawr er mwyn cynnal ei hun. Yn ystod y cyfnod hwn aeth mam Mozart yn wael a bu farw. Credir bod Mozart yn ystyried ei hun yn gyfrifol am farwolaeth ei fam, yn rhannol oherwydd y diffyg arian a achosodd oedi cyn i feddyg gael ei alw ati.

O’i anfodd cymerodd Mozart waith a drefnwyd gan ei dad iddo yn Salzburg yn 1779, ac yno y credir iddo gyfansoddi’r Sonata yn Bb fwyaf K.378, er na chafodd y “Sonatas pour le Clavecin ou Pianoforte avec L’accompagnement d’un Violon” eu cyhoeddi mewn gwirionedd tan 1781. Roedd Mozart wedi symud i Vienna erbyn hynny, lle cafodd ei gyflogi gan yr Archesgob Colloredo.

Roedd gan Mozart erbyn hynny freuddwydion mawreddog am ddod yn gyfaill i’r ymerawdwr, ac fe wireddwyd hynny’n fuan. Felly, dechreuodd y cyfnod hwnnw o’i fywyd proffesiynol pryd roedd yn gwledda ym mhalas yr Archesgob gyda digonedd o weision yn gweini arno a mwynhau cwmni penaethiaid y gymdeithas yno.

Milhaud – Cyfres i’r Feiolin, Clarinét a Phiano, Op.157b

Fel Poulenc roedd Darius Milhaud yn aelod o Les Six, er yn wahanol i’w gyfaill, Milhaud, nid oedd ganddo ddewis ond gadael Ffrainc yn ystod goresgyniad y Natsiaid oherwydd ei gefndir Iddewig.  Roedd eisoes wedi teithio’n helaeth i America ac ymfudodd Milhaud a’i deulu i’r Unol Daleithiau yn ystod y rhyfel, a threuliodd weddill ei oes yn rhannu swyddi dysgu yn California ac ym Mharis.

Yn 1936, pan gyfansoddwyd y Gyfres i’r Feiolin, Clarinét a Phiano, Op.157b, roedd Milhaud eisoes yn dioddef oddi wrth grydcymalau gwynegol.  Er i’w salwch waethygu’n raddol, gan ei gaethiwo i gadair olwyn yn y diwedd, daliodd Milhaud ati i deithio a chyfansoddi’n helaeth, gan gynhyrchu swm enfawr o waith a sicrhaodd iddo ei le fel un o gyfansoddwyr mwyaf cynhyrchiol yr ugeinfed ganrif.

Mae Ensemble Cymru yn perfformio yn Chapter ddydd Mercher 15 Chwefror am 7pm.

Pris tocynnau yw £10, £8 i ostyngiadau, a £3 i fyfyrwyr. I archebu tocynnau ffoniwch 029 2030 4400 neu ewch i www.chapter.org

 

Posted on

Ensemble Cymru yn y Swistir

Fel rhan o Raglen Gyfnewid Diwylliannol Ensemble Cymru mae Ensemble Cymru wedi cael ei wahodd i berfformio ar ddiwrnod olaf Pencampwriaeth Gymreig yr Alpau yn Champéry yn Canton Valais (Wallis) yn y Swistir.

Byddwn ni’n perfformio yn ddigwyddiad terfynol y gystadleuaeth ym mhresenoldeb Dirprwy Bennaeth Cenhadaeth a Conswl Cyffredinol Prydain yn y Swistir, Richard Ridout MBE.

Pennawd y llun: Sara Lian Owen, Peryn Clement-Evans and Anne Denholm (photo credit Timothy Ellis)

Bydd y rhaglen yn cynnwys ystod eang o gerddoriaeth o Gymru gan gynnwys Cerddoriaeth Grace Williams 40 mlynedd ers ei marwolaeth.

Mae Cymru a Valais yn rhannu hanes Celtaidd a tharddiad yn yr enw Wales a Valais (Wallis).

Perfformwyr:

Anne Denholm –Telyn (ein prif delynores newydd a’r delynores swyddogol i EUB Tywysog Cymru)
Sara Lian Owen – Soprano (yn wreiddiol o Fangor yn y Gogledd Cymru)
Peryn Clement-Evans – Clarinét

Meddai Peryn Clement-Evans, Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru a’r clarinetydd fydd ar y daith:

“Roedd yn gyffrous i dderbyn gwahoddiad i Pencampwriaeth Gymreig yr Aplau ac rwy’n edrych ymlaen at wneud cyfeillion newydd yn canton Valais yn y Swistir.  Gwnaethom ni dderbyn gwahoddiad gan Ray Pritchard, Cymro sy’n byw yn y Swistir ac rydyn ni’n dra ddiolchgar iddo fo a’r gymuned yn Champéry am drefnu a chefnogi ein hymweliad”

 

Posted on

Triawd gwych Ensemble Cymru yn mynd ar daith ym mis Chwefror

Mae Ensemble Cymru, pencerddorion cerddoriaeth siambr, yn mynd ar eu taith gyntaf yn 2017 – a byddant yn cynnal cyngherddau ar draws Cymru.

Y cerddorion arobryn yn cynnwys y feiolinydd Florence Cooke, y pianydd Richard Ormrod a chyfarwyddwr artistig a phrif glarinetydd Ensemble Cymru, Peryn Clement-Evans, fydd y triawd ar gyfer y daith ym mis Chwefror fydd yn cynnwys rhaglen chwaethus o gerddoriaeth siambr.

Bydd gwaith Mozart, un o gyfansoddwyr cerddoriaeth glasurol mwyaf toreithiog a dylanwadol, sef ei Sonata yn Bb fwyaf, yn cael ei chwarae yn ystod cyngherddau Ensemble Cymru ym mis Chwefror. Bydd y triawd siambr hefyd yn perfformio cyfres llawn egni a ysgrifenwyd gan gyfansoddwr Ffrengig hynod wreiddiol o’r ugeinfed ganrif, Darius Milhaud, a darn gan Béla Bartók, Contrasts, a ysbrydolwyd gan gerddoriaeth werin dwyrain Ewrop.

Meddai Peryn Clement-Evans, Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru a’r clarinetydd fydd ar y daith:

“Rydym i gyd ar ben ein digon ar ôl ein hymgyrch Rhoi Mawr ym mis Rhagfyr, a lwyddodd i godi £12,000. Ar ran Ensemble Cymru, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb am eu haelioni. Mae hyn wedi rhoi hwb sylweddol i ni cyn ein taith o amgylch Cymru ym mis Chwefror. Rwy’n edrych ymlaen at chwarae darn a ofynnodd y clarinetydd jazz enwog Benny Goodman i’w ffrind Béla Bartók ei gyfansoddi. Ceir llawer o draddodiadau a dawnsfeydd gwerin o Hwngari a Romania a bydd rhaid i Florence, ein feiolinydd, ail-diwnio dau linyn ar ei ffidil yn ystod y gerddoriaeth er mwyn gallu creu sain werin gyffrous iawn o ddwyrain Ewrop!”

Mae tocynnau ar werth mewn lleoliadau ar draws Cymru yn cynnwys Venue Cymru, Llandudno, Capel Gad yng Nghilcain ger yr Wyddgrug, Pontio ym Mangor, Galeri yng Nghaernarfon, Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli a Chanolfan Ucheldre Caergybi, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Chapter Arts yng Nghaerdydd. Ewch i ein tudalen digwyddiadau i weld rhestr lawn o’r lleoliadau a dyddiadau ac amseroedd y cyngherddau. Fe’ch cynghorir i archebu tocyn ymlaen llaw.

Posted on

Rhoddion yn ffordd allweddol o sicrhau arian a cherddoriaeth i Ensemble Cymru

 

Mae Ensemble Cymru, sy’n elusen gerddoriaeth siambr, yn dathlu 15 mlynedd o fynd â pherfformiadau cerddoriaeth siambr o ansawdd uchel i gymunedau ledled gogledd Cymru, ac i nodi’r achlysur arbennig hwn maent yn gofyn i chi chwarae eich rhan yn eu Her Rhoi Mawr y Nadolig.

Dewiswyd y grŵp cerddoriaeth glasurol sydd wedi ei leoli ym Mangor o blith miloedd o elusennau eraill i gymryd rhan yn ymgyrch gyllido gyfatebol ar-lein fwyaf y DU, y Rhoi Mawr, sy’n dyblu’r rhoddion a roddir yn ystod cyfnod o 72 awr yr wythnos nesaf.

Mae addewid o £5,000 eisoes wedi cael ei godi gan Ensemble Cymru ond yr unig ffordd i ddatgloi’r arian hwn yw trwy roi rhoddion ar-lein trwy wefan y Rhoi Mawr www.thebiggive.org.uk rhwng 12pm ddydd Mawrth 29 Tachwedd tan 12pm ddydd Gwener 2 Rhagfyr. Felly, am bob punt a roddir, caiff £1 arall ei ddatgloi o’r pot addewid gan ddyblu’r rhodd wreiddiol.

Ond nid arian fydd yr unig beth a gaiff ei ddatgloi drwy roddion ar-lein; Mae cerddorion enwog Ensemble Cymru, yn cynnwys y delynores frenhinol Anne Denholm, wedi recordio negeseuon a pherfformiadau personol arbennig gaiff eu rhyddhau ar dudalennau Facebook a  Twitter yr elusen wrth i dargedau’r rhoddion gael eu cyrraedd.

big-give-postcard-2016Yn ogystal â cherddoriaeth ar-lein, bydd Ensemble Cymru hefyd yn cynnal sesiwn galw heibio yn:

  • Venue Cymru yn Llandudno ddydd Mawrth 29 Tachwedd 11:30am – 1pm
  • Dydd Mercher 30 Tachwedd, 10:30am -12pm yn Pontio ym Mangor

Bydd safleoedd cyfrannu wedi eu sefydlu lle gall cefnogwyr roi ar-lein ynghyd â cherddoriaeth gan gerddorion Ensemble Cymru.

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, Peryn Clement-Evans, wrth sôn am eu cynlluniau at y dyfodol:

“Yn ystod y 15 mlynedd ddiwethaf rydym wedi cael ein calonogi bob amser gan haelioni’r cyhoedd. O ganlyniad i hyn, mae degau o filoedd o bobl o bob oed yng Nghymru wedi gallu mwynhau perfformiadau byw o gerddoriaeth ysbrydoledig iawn. Rydym eisiau mynd â phethau ymhellach yn y 15 mlynedd nesaf gyda’r bwriad o ddatgloi’r gerddoriaeth hon i gannoedd o filoedd eraill o bobl o bob oed ym mhob rhan o Gymru, pwy bynnag a lle bynnag y bônt, boed mewn cymuned, canolfan siopa, capel, neuadd ysgol neu neuadd gyngherddau. Ar ran pob un ohonom, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb am beth bynnag y gallant ei roi i’n helpu wrth i ni ddechrau’r dasg o wireddu’r freuddwyd hon.”

Os gallwch gefnogi ymgyrch Rhoi Mawr Ensemble Cymru, ewch i ein tudalen ‘Big Give’ i gael rhagor o wybodaeth www.ensemble.cymru neu cysylltwch ag Angharad Hywel, Swyddog Datblygu Ensemble Cymru ar 01248 719 503 neu anfonwch e-bost at angharad@ensemble.co.uk

Posted on

Croesawu Anne Denholm, prif delynores newydd Ensemble Cymru

Anne Denholm_credit Timothy Ellis
©Timothy Ellis

Wrth i Ensemble Cymru baratoi at ddechrau tymor newydd ddiwedd mis Hydref, mae Anne Denholm, sydd newydd ei phenodi’n brif delynores yr Ensemble, yn rhoi golwg i ni ar ei swyddogaeth fel Telynores Frenhinol, ei hoffter o gerddoriaeth siambr, a sut y gwnaeth tyfu i fyny yng Nghymru helpu i feithrin ei huchelgais i chwarae’r delyn fel gyrfa.

Yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin ac o dras Albanaidd, daeth Anne i gysylltiad gyntaf â’r delyn fel un o’r offerynnau a gynigid yn ei hysgol gynradd fel rhan o’u cynllun gwersi offerynnol – rhywbeth a oedd “yn sicr yn fwy tebygol o ddigwydd mewn ysgol Gymreig!” yn ôl Anne.

Yn un ar ddeg oed roedd Anne yn aelod o Gerddorfa Genedlaethol y Plant ac eisoes yn dechrau ystyried gyrfa ym maes cerddoriaeth.  Erbyn iddi gyrraedd tair ar ddeg roedd wedi rhoi ei bryd yn llwyr ar yrfa gerddorol ac yn benderfynol o wneud popeth i gyflawni hynny.

Ac mae’r penderfyniad hwnnw wedi talu ar ei ganfed.  Aeth Anne ymlaen i gael gradd Meistr gyda rhagoriaeth o’r Royal Academy of Music (RAM) yn Llundain, gan ennill gwobr Scheffel-Stein i’r delyn, gwobr Syr Reginald Thatcher a Gwobr Regency am gyrhaeddiad nodedig.

Yn fuan dechreuodd Anne wneud enw iddi’i hun fel un o delynorion ifanc amlycaf Prydain ac ni fu’n disgwyl yn hir cyn derbyn gwahoddiad i un o’r swyddi amlycaf yn y wlad, sef Telynores Swyddogol i Dywysog Cymru.

06.07.15 - TRH Prince of Wales and the Duchess of Cornwall Evening Reception, Llwynywermod
©Gareth Everett

Cafodd swydd Telynor Brenhinol/Telynores Frenhinol ei hadfer yn 2000 gan Dywysog Cymru gyda thair amcan iddi: hyrwyddo’r delyn fel offeryn, hyrwyddo diwylliant Cymreig, a chefnogi artistiaid ifanc.  Mae proses penodi Telynor Brenhinol/Telynores Frenhinol yn cynnwys enwebu, ymgeisio, clyweliad a chyfweliad.  Penodwyd Anne i’r swydd yng Ngorffennaf 2015 ac mae’n cofio teimlo’n eithriadol freintiedig ac ar ben ei digon a dywed fod yr ychydig fisoedd cyntaf yn y swydd yn gyfnod o gyffro a datblygiad mawr.

Ymysg dyletswyddau eraill, mae swydd Telynores Frenhinol yn galluogi Anne i hyrwyddo’r delyn fel offeryn cymwys i gynulleidfaoedd a chyfansoddwyr fel ei gilydd, rhywbeth y mae’n teimlo’n gryf amdano:  “Mae gan bawb sy’n caru’r delyn ddyled fawr i’r Tywysog am adfer y swydd yma, sy’n galluogi i’r delyn gael ei gwerthfawrogi gan gynulleidfa ehangach, ac mae’r swydd yn sicr o gymorth i hyrwyddo’r delyn ym myd cerddoriaeth glasurol.” 

Mae Anne yn frwd ynghylch mynd â cherddoriaeth glasurol i’r gymuned ehangach.  Er 2015 mae Anne wedi bod yn perfformio dan ‘Live Music Now’, sefydliad sy’n cynnig profiadau cerddorol a chynnal cyngherddau hygyrch i bawb, yn cynnwys plant a phobl oedrannus.  Mae Anne yn gweithio hefyd gyda ‘Bach to Baby’, project sydd wedi’i anelu’n arbennig at ddarparu cyngherddau o safon i blant o bob oed.

bach-to-baby-2015_laura-ruiz_
Bach to Baby ©Laura Ruiz

Mae’n ffodus, felly, mai Anne yw Prif Delynores Ensemble Cymru; cwmni o Ogledd Cymru sy’n rhannu llawer o frwdfrydedd Anne dros fynd â cherddoriaeth glasurol at gynulleidfa mor eang â phosibl.  Fel rhan o daith Ensemble Cymru fis Hydref a Thachwedd eleni, bydd Anne, ynghyd â thri aelod arall o’r ensemble, yn mynd â cherddoriaeth siambr i gymunedau ledled Cymru gan berfformio mewn ysbytai ac ysgolion, yn ogystal â’r prif leoliadau cyngherddau.

Mae gweithio gydag Ensemble Cymru nid yn unig yn sicrhau bod Anne yn parhau â’i gwaith o fynd â cherddoriaeth i gymunedau, mae’n helpu hefyd i hyrwyddo’r delyn a’i repertoire ymhellach, rhywbeth y mae Anne yn awchu amdano:

“Mae unrhyw gyfle i gynnwys y delyn mewn cerddoriaeth siambr yn gyfle gwerthfawr i ddangos amlochredd a grym anhygoel yr offeryn. Mae’n wych o beth fod grŵp poblogaidd fel Ensemble Cymru wedi penderfynu cynnwys y delyn yn eu rhaglenni, ac rwy’n hynod falch o fod yn rhan o’r cynllun yma!” 

Wrth edrych ar brojectau gwaith blaenorol Anne, mae’n amlwg fod cerddoriaeth siambr yn agos iawn at ei chalon, a gellir olrhain gwreiddiau hynny’n ôl i’w magwraeth yng Nghymru lle roedd yn perfformio’n rheolaidd gyda cherddorion ifanc eraill, fel yr eglura;  “Roeddwn yn hynod lwcus i fod yn rhan o grŵp o deuluoedd a oedd yn annog eu plant i chwarae mewn ensembles bychain.  O gyfnod cynnar iawn roeddwn yn chwarae’n rheolaidd gyda phobl eraill o’m hoed ac roeddem yn ffodus hefyd fod gwyliau a chystadlaethau cerddorol rhagorol ar gael i ni (yn cynnwys yr Eisteddfodau a’r Wyl Cerdd Dant) lle gallem berfformio’n gyhoeddus a chael sylwadau adeiladol.  Mae gen i ddyled fawr i’r profiadau cynnar ffurfiannol yma.”  

Anne for web
©Jerome Woodwark

Gyda’r brwdfrydedd hwn dros gerddoriaeth siambr a’r delyn yr aeth Anne, ynghyd â’r Cyfarwyddwr Artistig, Peryn Clement-Evans, ati gyda’i gilydd i greu’r rhaglenni ar gyfer cyngherddau 2016-2017 Ensemble Cymru.  Bydd teithiau’r hydref a’r gwanwyn, mewn tair rhan, yn ymdrin â cherddoriaeth i’r delyn mewn ffordd amrywiol. Ar un llaw, bydd y cwmni’n archwilio cerddoriaeth o’r ugeinfed ganrif ar gyfer amrywiaeth o ensembles; ar y llaw arall, mae’r cerddorion wedi cymryd enghreifftiau o’r repertoire clasurol mwy traddodiadol a threfnu’r gweithiau fel eu bod yn cynnwys y delyn.  Bydd paru CPE Bach â Dialogues gan y cyfansoddwr Cymreig, Mervyn Burtch, yn sicr yn dangos ystod gallu a mynegiant y delyn.

Meddai Anne wrth sôn am gyd-drefnu rhaglen y tymor newydd i Ensemble Cymru, “Ein nod oedd dangos amrywiaeth o gyfuniadau offerynnol yn cynnwys y delyn (mae rhaglen yr hydref i delyn a chwythbrennau, ac ym Mai byddwn yn defnyddio cyfuniad mwy traddodiadol o ffliwt, telyn a fiola), a chreu rhaglenni sy’n amrywiol, yn adloniadol ac weithiau’n heriol – mae yna rywbeth i bawb!”

Bydd tymor newydd Ensemble Cymru’n dechrau yn Pontio ym Mangor ar 30 Hydref, yna Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli ar 31 Hydref, Capel Gad yng Nghilcain ar 1 Tachwedd, Canolfan Ucheldre Caergybi ar 2 Tachwedd, Venue Cymru yn Llandudno ar 3 a 5 Tachwedd, Galeri Caernarfon ar 4 Tachwedd a Chanolfan Gelfyddydau Aberystwyth ar 27 Tachwedd.  Ewch i’n tudalen ddigwyddiadau  i weld y manylion llawn.

Anne yw’r cyntaf i dderbyn y Gadair Ryngwladol Gaynor Cemlyn-Jones i’r delyn.

Posted on

Telynores frenhinol yn ymuno ag Ensemble Cymru i lansio tymor newydd yr hydref hwn

Bydd Ensemble Cymru, pencampwyr cerddoriaeth siambr, yn croesawu gwestai arbennig iawn fel rhan o lansio eu Cyfres Gyngherddau newydd sbon am 2016/17.  Bydd Anne Denholm, telynores swyddogol Tywysog Cymru, yn perfformio fel rhan o’r pedwarawd yn y cyntaf o gyngherddau Ensemble Cymru a gynhelir mewn mannau ar draws Cymru fis Hydref a Thachwedd eleni.

Gan ddechrau yn Pontio ym Mangor ddydd Sul 30 Hydref, bydd Ensemble Cymru’n mynd ar daith i fannau ledled Cymru, yn cynnwys Venue Cymru, Llandudno, Galeri yng Nghaernarfon, Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli, Canolfan Ucheldre Caergybi, Capel Gad yng Nghilcain ger Yr Wyddgrug, a gorffen yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 27 Tachwedd.

Anne Denholm_credit Timothy Ellis
Anne Denholm

Fel rhan o genhadaeth yr Ensemble i roi amlygrwydd i’r gerddoriaeth siambr orau o Gymru a ledled y byd, mae rhaglen taith Hydref a Thachwedd yn cynnwys cymysgedd rhyngwladol cyffrous o ddarnau, yn cynnwys sonatâu o’r cyfnodau Baróc a Chlasurol cynnar gan Vivaldi a C.P.E. Bach.  Yn y rhaglen hon hefyd ceir y Capriccio bywiog gan Franz Poenitz a  Deialogau gan y cyfansoddwr Cymreig nodedig Mervyn Burtch.

Dywedodd Anne, sy’n wreiddiol o Sir Gaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru, cyn y daith:

“Mae bob amser yn bleser pur cael dod i Gymru i berfformio – mae’n dal i deimlo fel cartref!  Rwyf wedi cael amser hynod gyffrous ac ysbrydoledig wrth weithio gydag Ensemble Cymru hyd yma, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ymarfer a pherfformio’r rhaglen amrywiol rydym wedi’i llunio ar gyfer cyfres gyngherddau’r hydref yma – mae yna rywbeth i bawb ynddi!”

Bydd Peryn Clement-Evans, prif glarinetydd a Chyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, yn perfformio fel rhan o’r pedwarawd yr hydref hwn, gyda’r delynores Anne Denholm, Johnathan Rimmer ar y ffliwt a’r baswnydd Llinos Elin Owen, sy’n enedigol o Bwllheli.

Ewch i ein tudalen digwyddiadau i weld manylion llawn dyddiadau’r daith.  Mae tocynnau ar werth yn awr ym mhob un o’r lleoliadau.

Posted on

Rydym eisiau dod i adnabod chi…

Mae Cyfarwyddwr Artistig Peryn Clement-Evans yn eich gwahodd am baned a sgwrs.

Mae Tymor 2016/2017 ar fin dechrau ac mae Ensemble Cymru am ddod i nabod chi, ein cefnogwyr, yn gwell. Ble gwell i ddechrau na gyda phaned a sgwrs?

Dros y chwe mis nesaf, byddwn yn trefnu diwrnodau paned mewn lleoliadau ledled Cymru. Ein nod, yw i ddod i nabod chi, ein cefnogwyr, yn well; i ddarganfod beth sy’n bwysig i chi, a sut yr hoffech weld yr Ensemble yn gwneud gwahaniaeth. Yn ogystal, byddem yn hoffi gwybod am eich syniadau ar sut i ddatblygu Cyfeillion Ensemble Cymru.

Manylion

Mae’r cyntaf o’r diwrnodau wedi cael ei drefnu ar gyfer:

Cafe Venue Cymru, Llandudno
Dydd Llun 10 Hydref, 2016 am 2.30 y.h.

Swyddfa Post a Siop Cilcain
Dydd Mawrth 11 Hydref, 2016 am 10.30 y.b.

Canolfan Arddio a Woodworks Café, Yr Wyddgrug
Dydd Mawrth 11 Hydref, 2016 am 2.30 y.h.

Os ydych am ymuno â ni, gadwech i ni wybod trwy anfon ebost i Angharad@ensemble.cymru