Posted on

Ensemble Cymru i gadw sŵn yn Galeri yr haf hwn

Mae Ensemble Cymru wrthi’n paratoi i gadw sŵn yn Galeri yng Nghaernarfon yr haf hwn, gyda chyfres o berfformiadau digymell. Lansiodd y grŵp cerddoriaeth siambr o Fangor ei perfformiad cyntaf ar Galeri nos Sul, pan wnaeth perfformiad byrfyfyr gan brif offerynnwr taro’r Ensemble, Dewi Ellis-Jones o Gaernarfon, i’r bar sefyll yn stond.

Y perfformiad hwn yw’r cyntaf mewn cyfres o gyngherddau chwim am ddim gan Ensemble Cymru yn Galeri yn ystod yr haf, a fydd yn cyrraedd ei hanterth ar 29 Medi am 12.30pm, gyda chyngerdd awr ginio â mynediad trwy docyn. Darllenwch fwy Ensemble Cymru i gadw sŵn yn Galeri yr haf hwn

Posted on

Y Stori o Pedr a’r Blaidd

Fel arwr dewr ein stori, dechreuai’r chwedl gyda Pedr…

Mae’r bachgen ifanc yn byw gyda’i daid mewn llannerch yn y goedwig, ond un diwrnod penderfyna Pedr adael diogelwch y llannerch a chrwydro i ganol y goedwig. Gan adael y giât ar agor y tu ôl iddo, mae un o’r hwyaid yn dilyn Pedr allan.

“Mae Pedr yn rhybuddio’r aderyn bach a neidia i mewn i goeden”

Mae’r hwyaden yn nofio allan i mewn i lyn, ond yn mynd i ffrae gydag aderyn bach cyn bo hir. Fodd bynnag, daw eu ffraeo i ben pan ddaw cath Pedr heibio. Mae Pedr yn rhybuddio’r aderyn bach a neidia i mewn i goeden cyn i’r gath gael cyfle i gael ei chrafangau ynddo!

“Mae taid Pedr yn sylwi bod y bachgen wedi sleifio allan”

Yn fuan, mae taid Pedr yn sylwi bod y bachgen wedi sleifio allan ac mae’n rhuthro i’r goedwig i’w gael yn ôl, gan ddwrdio Pedr am fynd allan ar ei ben ei hun, “beth petai blaidd wedi bod allan yno?” gofynna i’r bachgen. Darllenwch fwy Y Stori o Pedr a’r Blaidd

Posted on

Ensemble Cymru yn teithio i Fienna ar gyfer ClassicalNEXT

Bydd Ensemble Cymru yn hedfan y faner dros Gymru yn nigwyddiad ClassicalNEXT sydd i’w gynnal yn Fienna, Awstria, fis Mai hwn. Bu mwy na 1,000 o gwmnïau cerddoriaeth, unigolion ac arddangoswyr o fwy na 140 o wahanol wledydd yn bresennol yn y digwyddiad a gynhaliwyd y llynedd, a disgwylir i fwy fyth fod yn bresennol yn sioe 2014.

Rydym wedi creu tri phecyn gwahanol i ddangos y gwahanol wasanaethau y gall Ensemble Cymru eu cynnig. Mae trosolwg ar bob pecyn wedi’i amlinellu isod, ac os hoffech gofrestru eich diddordeb a gwybod mwy am y posibilrwydd o weithio gydag Ensemble Cymru, llenwch y ffurflen. Darllenwch fwy Ensemble Cymru yn teithio i Fienna ar gyfer ClassicalNEXT

Posted on

Llwyddiant dwbl i ddoniau Ensemble Cymru

Mae wedi bod yn wythnos nodedig ar gyfer dwy o sêr ifainc Ensemble Cymru, sef Collette Astley-Jones a Llinos Elin Owen, wrth iddynt ddathlu cael swyddi newydd, cyffrous!

Stori Llinos

Cafodd Llinos ei swydd gyntaf gydag Ensemble Cymru, Ensemble Preswyl ym Mhrifysgol Bangor a Venue Cymru, fel baswnydd proffesiynol fwy na deng mlynedd yn ôl. Yn ystod y cyfnod hwn, bu Llinos yn cymryd rhan yn gyson yng nghyngherddau’r Ensemble, gan berfformio’n fwyaf diweddar ar daith genedlaethol Pedr a’r Blaidd.

Yn awr, mae gan Llinos swydd newydd i’w hychwanegu at ei CV cynyddol, am ei bod newydd gael ei phenodi’n is-brif faswnydd gyda Sinfonia’r Bale Brenhinol, sef cerddorfa Bale Brenhinol Birmingham. Darllenwch fwy Llwyddiant dwbl i ddoniau Ensemble Cymru

Posted on

Cantores leol yn helpu’r Ensemble i gael llais

Llio cropped

Mae gwledd arbennig yn disgwyl cerddgarwyr Bangor, wrth i Pontio baratoi i gynnal cyngerdd unigryw ar 3 Ebrill, gyda cherddorion o Ensemble Cymru a sêr gwadd o Gorws Cenedlaethol Cymreig y BBC – yn cynnwys y soprano o Fôn, Llio Evans.

Fel rhan o gyfres Pontio Cerddoriaeth ym Mangor, bydd Pedwarawd Mavron a chantorion o Gorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn ymuno ag ensemble preswyl Prifysgol Bangor a Venue Cymru, Ensemble Cymru, ar gyfer noson fythgofiadwy o gerdd a chân.

Bydd rhaglen y noson yn llwyfannu cerddoriaeth o’r 18fed ganrif trwodd hyd at yr 20fed ganrif, yn cynnwys Cantata Coffi gan Bach, Wythawd gan Mendelssohn a Messe Modale gan Jehan Alain.

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, Peryn Clement-Evans:

“Rydym yn awyddus i gynnwys cantorion yng ngweithgareddau’r Ensemble ers i Ensemble Cymru gychwyn yn 2001. Gyda chymorth aelodau rhyfeddol Corws Cenedlaethol Cymreig y a’u corws-feistr Adrian Partington, rydym wedi cyrraedd carreg filltir gyntaf o bwys wrth sefydlu consort lleisiol o fewn yr Ensemble. Mae’r syniad o gyflwyno amrywiaeth ehangach fyth o gerddoriaeth i gynulleidfaoedd, cymunedau ac ysgolion ar draws Cymru yn arbennig o gyffrous. Wrth wneud hyn, rydym yn edrych ymlaen at greu mwy o gyfleoedd gwaith i gantorion penigamp yng Nghymru sy’n awyddus i ymuno â ni wrth inni rannu ein hangerdd tuag at gerddoriaeth siambr.”

Bydd talent o’r ardal yn ymuno â cherddorion Ensemble Cymru, wrth i’r soprano Llio Evans, sy’n hanu o Lanfairpwll, ddychwelyd i Ogledd Cymru gydag aelodau eraill Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC i berfformio yn y gyngerdd. Meddai Llio, “Mae dod adref i berfformio bob amser yn gymaint o bleser, gan mai cynulleidfaoedd Gogledd Cymru yw’r gorau, wrth reswm! Mae cael cyfle i weithio mewn cysylltiad agos â cherddorion Ensemble Cymru wedi bod yn uchafbwynt gwirioneddol imi, ac rwy wedi cynhyrfu’n lân wrth ragweld ymateb y gynulleidfa i’n cydweithrediad.”

Gwybodaeth am y Gyngerdd

Cerddoriaeth ym Mangor: Ensemble Cymru gydag aelodau Pedwarawd Mavron ac aelodau o Gorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

 • Nos Iau 3 Ebrill 2014 am 8pm
 • Neuadd Powis, Prifysgol Bangor
 • Hyd: 2 awr (un egwyl)
 • Tocynnau: £12 | £9 gostyngiadau |£3 myfyrwyr
  £25 tocyn teulu
 • Gellir prynu tocynnau dros y ffôn 01248 382828, arlein drwy Ganolfan Mileniwm Cymru. neu yn siop Pontio ar Stryd Fawr Bangor.

Posted on

Singers, CDs and Coffee Concerts!Cantorion, CDs a Chyngherddau Coffi!

Soprano Cymreig Llio Evans
Welsh soprano Llio Evans

We start with the exciting news that on 3 April, Ensemble Cymru will embark on a brand new venture which will see the ensemble performing with singers for the very first time!As part of Pontio’s Music At Bangor series, Ensemble Cymru will be joined by the Mavron Quartet and singers from the BBC National Chorus of Wales, including the Anglesey-born soprano, Llio Evans (pictured right) for an unforgettable evening of music and song.

Ensemble Cymru’s Artistic Director, Peryn Clement-Evans said:

“Involving singers in the Ensemble has been something we’ve wanted to do ever since Ensemble Cymru started in 2001. With the help of members of the wonderful BBC National Chorus of Wales and its chorus master Adrian Partington, we have reached an important first milestone in establishing a vocal consort within the Ensemble.”

Find out more about the concert.

Viola-Oliver WilsonFinal Coffee Concerts of the season – ‘Zodiac’

April will see the Ensemble perform its final Coffee Concerts of the season – and it’s not to be missed. The ‘Zodiac’ concert features music for flute, viola, and harp by Prokofiev, Mathias, Debussy, Bax and Devienne.

Join us for a Coffee Concert near you! We’ll be performing in Cilcain, Pwllheli, Llandudno and Holyhead – see full details here and information about our other concerts.

CD on sale now

March has been a tremendous month for Ensemble Cymru as we took our ‘Pedr a’r Blaidd’ (Peter and the Wolf) show on the road, playing to almost two thousand people across Wales at venues including Llandudno, Pwllheli, Cardigan and Cardiff.

While the show may be over, if you’d like to re-live the best bits, the CD recording of ‘Pedr a’r Blaidd’ with narration by Rhys Ifans, is available to purchase from our website for £8 (plus p&p).

Soprano Cymreig Llio Evans
Soprano Cymreig Llio Evans

Rydym yn dechrau gyda’r newyddion cyffrous bod Ensemble Cymru yn dechrau ar fenter newydd sbon ar 3 Ebrill ac yn perfformio gyda chantorion am y tro cyntaf erioed.Fel rhan o’r  gyfres a drefnir gan Pontio, Cerddoriaeth ym Mangor, bydd y Mavron Quartet a chantorion o Gorws Cenedlaethol Cymru’r BBC, gan gynnwys y soprano Llio Evans (llun dde), sy’n enedigol o Ynys Môn, yn ymuno ag Ensemble Cymru am noson fythgofiadwy o gerddoriaeth a chân.Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, Peryn Clement-Evans:“Mae cydweithio gyda chantorion yn yr Ensemble yn rhywbeth rydan ni wedi bod eisiau ei wneud ers ffurfio Ensemble Cymru yn 2001. Gyda chymorth aelodau o Gorws Cenedlaethol Cymru’r BBC, a’r côr-feistr Adrian Partington, rydym wedi cyrraedd carreg filltir gyntaf bwysig o ran sefydlu consort lleisiol yn yr Ensemble.”

Mynnwch ragor o wybodaeth am y cyngerdd.

Viola-Oliver WilsonCyngherddau Coffi olaf y tymor – ‘Zodiac’

Ym mis Ebrill bydd yr Ensemble yn perfformio Cyngherddau Coffi olaf y tymor – peidiwch â cholli’r cyfle i’w gweld. Mae’r cyngerdd ‘Zodiac’ yn cynnwys cerddoriaeth i’r ffliwt, fiola a thelyn gan Prokofiev, Mathias, Debussy, Bax a Devienne.

Ymunwch â ni am Gyngerdd Coffi mewn lleoliad sy’n agos atoch chi! Byddwn yn perfformio yng Nghilcain, Pwllheli, Llandudno a Chaergybi – gwelwch y manylion llawn a ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau i ddod.

CD ar werth

Roedd mis Mawrth yn fis rhagorol i Ensemble Cymru wrth i ni fynd â ‘Pedr a’r Blaidd’ ar daith, gan chwarae i ymron i ddwy fil o bobl ar draws Cymru mewn lleoliadau’n cynnwys Llandudno, Pwllheli, Aberteifi a Chaerdydd.

Er bod y sioe drosodd, os hoffech ail-fyw’r rhannau gorau, mae’r recordiad CD o ‘Pedr a’r Blaidd’, gyda Rhys Ifans yn adrodd, ar gael i’w brynu o’n gwefan am £8 (a chost postio).

Posted on

The waiting’s over…CD launch and national tour are finally here!Mae’r disgwyl ar ben… mae lansiad y CD a’r daith genedlaethol ar fin digwydd!

CD cover 900px wSo it turns out CD launches and national tours are like buses, you wait ages for one then two come along at the same time!

I am of course talking about the very exciting news that Ensemble Cymru’s national tour of ‘Pedr a’r Blaidd’ sets off on Monday and the CD of the same name will launch on 1 March 2014.

First play on Radio Cymru

For any Radio Cymru listeners, you may have heard the CD get its first public broadcast this week when John Hardy played an exclusive clip on his show and spoke to Peryn Clement-Evans about the tour. Listen again now, skip to 1:44 into the show.

Ensemble Cymru on tour

If you’re coming along to see the show on tour at Llandudno, Pwllheli, Cardigan or Cardiff then you’ll be able to get your hands on a copy after the show – there’s an exclusive tour price for the CD so you’ll pay just £6. If you can’t make it to the shows next week, then you can always buy your copy online at www.pedr.org for £8.

Welsh learners welcome!

Download an English version of the ‘Pedr a’r Blaidd’ script and a vocabulary list from www.pedr.org

Get your tickets

Tickets are still available for the tour dates, see details below, so hurry along and buy yours today!

LLANDUDNO – Venue Cymru, 3 March, 1pm and 6pm

PWLLHELI – Neuadd Dwyfor, 4 March, 10:45am and 12:45am (Limited tickets available, call the Box Office on 01758 704088)

CARDIGAN – Theatr Mwldan, 5 March 6:30pm and 6 March 10am (Schools only)

CARDIFF – St David’s Hall, 7 March 1pm and 5:30pmCD cover 900px wMae lansio CDs a theithiau cenedlaethol fel bysus, byddwch yn aros yn hir am un ac yna bydd dau yn cyrraedd ar yr un pryd!

Rwy’n siarad wrth gwrs am y newyddion cyffrous bod taith genedlaethol Ensemble Cymru o ‘Pedr a’r Blaidd’ yn dechrau ddydd Llun a bod y CD o’r un enw yn cael ei lansio ar 1 Mawrth 2014.

Ei chwarae gyntaf ar Radio Cymru

I chi wrandawyr Radio Cymru, mae’n bosib eich bod wedi clywed y darllediad cyntaf o’r CD yr wythnos hon pan chwaraeodd John Hardy ddarn ar ei raglen a chael sgwrs gyda Peryn Clement-Evans am y daith.  Gwrandwch eto (o 1:44 in mewsn i’r sioe)

Ensemble Cymru ar daith

Os byddwch yn mynd i weld y sioe yn Llandudno, Pwllheli, Aberteifi neu Gaerdydd yna byddwch yn gallu cael gafael ar gopi ar ôl y sioe. Os nad ydych yn gallu mynd i weld un o’r sioeau wythnos nesaf, gallwch brynu eich copi ar-lein ar www.pedr.org am £8.

Croeso i ddysgwyr Cymraeg!

Gallwch lawrlwytho fersiwn Saesneg o sgript Pedr a’r Blaidd a rhestr eirfa o www.pedr.org

Prynwch eich tocynnau!

Mae yna docynnau ar ôl ar gyfer sioeau’r daith, gwelwch y manylion isod, felly brysiwch i brynu eich tocynnau chi heddiw!

LLANDUDNO – Venue Cymru, 3 Mawrth, 1pm a 6pm

PWLLHELI – Neuadd Dwyfor, 4 Mawrth, 10:45am a 12:45am (Tocynnau cyfyngedig ar gael, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01758 704088)

CEREDIGION – Theatr Mwldan, 5 Mawrth 6:30pm ad 6 Mawrth 10am (Ysgolion yn unig)

CAERDYDD – Neuadd Dewi Sant, 7 Mawrth 1pm a 5:30pm

Posted on

Exclusive! Video preview of ‘Pedr a’r Blaidd’Ecsgliwsif! Clip ymlaen llaw o fideo ‘Pedr a’r Blaidd’

The countdown is well and truly on with less than three weeks to go until the curtain goes up on ‘Pedr a’r Blaidd’ (Peter and the Wolf) the national tour.

To whet your appetite ahead of the live show, here’s an exclusive video clip of Ensemble Cymru’s ‘Pedr a’r Blaidd’ courtesy of Cwmni Fflic.

See the first Welsh language production of this children’s classic, Pedr a’r Blaidd (Peter and the Wolf) featuring the voice of Rhys Ifans, live music by the Ensemble Cymru orchestra, on-screen images by Marc Vyvyan-Jones and a very special introduction by S4C’s Dona Direidi.

Visit our Pedr.org webpage for more information on the tour.

Not booked your tickets yet? Don’t worry, there’s still time…

LLANDUDNO – Venue Cymru, 3 March, 1pm and 6pm

PWLLHELI – Neuadd Dwyfor, 4 March, 10:45am and 12:45am (Limited tickets available, call the Box Office on 01758 704088)

CARDIGAN – Theatr Mwldan, 5 March 6:30pm and 6 March 10am (Schools only)

CARDIFF – St David’s Hall, 7 March 1pm and 5:30pmRydym ni’n cyfri’r dyddiau erbyn hyn gyda llai na thair wythnos i fynd nes i daith genedlaethol Pedr a’r Blaidd gychwyn.

I gael blas o’r hyn sydd i ddod cyn y sioe fyw, dyma glip ymlaen llaw o fideo ‘Pedr a’r Blaidd’ Ensemble Cymru, drwy gwrteisi Cwmni Fflic.

Dewch i weld cynhyrchiad Cymraeg cyntaf o’r clasur hwn i blant, Pedr a’r Blaidd, yn cynnwys llais Rhys Ifans, cerddoriaeth fyw gan gerddorfa Ensemble Cymru, delweddau ar sgrin gan Marc Vyvyan-Jones a chyflwyniad arbennig iawn gan Dona Direidi.

Ewch i Pedr.org am mwy o wybodaeth am y daith genedlaethol.

Heb archebu’ch tocynnau eto? Peidiwch â phoeni – mae amser ar ôl…

LLANDUDNO – Venue Cymru, 3 Mawrth, 1pm a 6pm

PWLLHELI – Neuadd Dwyfor, 4 Mawrth, 10:45am a 12:45am (Tocynnau cyfyngedig ar gael, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01758 704088)

CEREDIGION – Theatr Mwldan, 5 Mawrth 6:30pm ad 6 Mawrth 10am (Ysgolion yn unig)

CAERDYDD – Neuadd Dewi Sant, 7 Mawrth 1pm a 5:30pm[su_youtube url=””]

Posted on

One month and counting… Un mis ac yn cyfrif…

With the Pedr a’r Blaidd tour less than four weeks away we are super excited here at Ensemble Cymru! Music is currently being rehearsed by the performers, tickets are being sold and last minute arrangements are being made by the Marketing team to ensure a smooth running for the first week of March when the Ensemble Orchestra will be visiting venues across Wales with its performance of Pedr a’r Blaidd.

Kate Boucher, Marketing officer for Ensemble Cymru gives us the inside scoop of the how things are going on the promotional side of things this week.

“Our afternoon performances are proving popular with the schools and tickets are really starting to fly out which is great news! However there’s still work to be done in attracting audiences to our evening performances so we’ll be giving these some extra promotion over the coming weeks”.

She also informs me that it is well worth keeping your eyes peeled for the exclusive video trailer for the Peter and the Wolf show which will be making its appearance on the website over the coming weeks.

For those of you who are new to the performance, you are in for a treat. Pedr a’r Blaidd – or Peter and the Wolf – is a story of Russian origins of a boy Peter and his journey through the woods and the interactions of the animals along the way. Characters which are played by instruments in the story include Peter, a bird, the duck, the cat, the grandfather and the wolf.

S4C’s Dona Direida (Elain Llwyd) will be introducing the story and the Ensemble Instruments to the audience. Dona Direida is a popular children’s entertainer on S4C and is known well for her catchy rap music and wild pink dress sense.

The performance will be accompanied by the images of Marc Vyvyan Jones who has illustrated for various children’s books such as Hairy Tree Man by Andrew Wright, Eric’s Elephant by John Gatehouse and The Witches Brew and Other Poems by Wes Magee.

We are also looking forward to the delightful narration of Rhys Ifans the Welsh actor who has featured in films such as Notting Hill (1999) as Spike and more recently in The Amazing Spiderman (2012) as The Lizard and Dr. Curt Connors. Rhys has also been involved with some musical collaboration with Perth and Welsh music group Super Furry Animals.

So a very exciting line up for those of you attending. This week we want know your thoughts about the story: What does Peter and the wolf mean to you? What are you earliest memories/experiences of the story? Whether you are audience, Milli Evansmusician or just plain interested, get in touch and give us your comments. We would love to hear what you have to say and hope you will join us in our excitement over the coming weeks.

Keep watching this space or follow our Pedr a’r Blaidd page on Facebook.

See you soon!

Milli.Gyda llai na phedair wythnos i fynd cyn y bydd Pedr a’r Blaidd yn mynd ar daith, rydym wedi cynhyrfu’n lân yma yn Ensemble Cymru! Mae’r perfformwyr yn dal wrthi’n ymarfer y gerddoriaeth, mae tocynnau’n cael eu gwerthu, a’r tîm Marchnata wrthi’n gwneud y trefniadau munud olaf er mwyn sicrhau y bydd yr wythnos gyntaf o Fawrth yn mynd yn llyfn, pryd y bydd Cerddorfa’r Ensemble yn ymweld â lleoliadau ar draws Cymru gyda’i pherfformiad o Pedr a’r Blaidd.

Mae Kate Boucher, Swyddog Marchnata Ensemble Cymru, yn rhoi’r diweddaraf inni am y gwaith hyrwyddo sy’n mynd rhagddo yr wythnos hon.

“Mae ein perfformiadau prynhawn yn profi’n boblogaidd ymysg yr ysgolion, a llawer iawn o fynd ar y tocynnau, sy’n newydd gwych! Fodd bynnag, mae gwaith i’w wneud o hyd i ddenu cynulleidfaoedd i’n perfformiadau gyda’r nos, felly byddwn yn rhoi ychydig yn fwy o gyhoeddusrwydd i’r rhain yn ystod yr wythnosau i ddod.”

Mae hefyd yn dweud wrthyf ei bod yn werth edrych allan am y rhagflas fideo unigryw ar gyfer sioe Pedr a’r Blaidd a fydd i’w weld ar y wefan yn yr wythnosau i ddod.

I’r rhai ohonoch nad ydych wedi gweld y perfformiad eto, mae gwledd o’ch blaenau. Mae Pedr a’r Blaidd yn stori Rwsiaidd am fachgen, Pedr, a’i daith trwy’r goedwig, a’r rhan a chwaraeir gan yr anifeiliaid ar hyd y ffordd. Mae cymeriadau a chwaraeir gan offerynnau yn y stori yn cynnwys Pedr, aderyn, hwyaden, cath, taid a’r blaidd.

Dona Direida (Elain Llwyd) o S4C fydd yn cyflwyno’r hanes ac Offerynnau’r Ensemble i’r gynulleidfa. Mae Dona Direida yn ddiddanwraig boblogaidd i blant ar S4C, ac yn adnabyddus iawn am ei cherddoriaeth rap afaelgar a’i dillad pinc beiddgar.

Bydd y perfformiad yn cynnwys delweddau gan Marc Vyvyan Jones, sydd wedi creu’r darluniau ar gyfer amryw o lyfrau i blant, megis Hairy Tree Man gan Andrew Wright, Eric’s Elephant gan John Gatehouse a The Witches Brew and Other Poems gan Wes Magee.

Rydym hefyd yn edrych ymlaen at berfformiad Rhys Ifans, yr actor o Gymru, fel adroddwr, ac yntau wedi cymryd rhan mewn ffilmiau megis Notting Hill (1999) fel Spike ac, yn fwy diweddar yn The Amazing Spiderman (2012) fel The Lizard a Dr. Curt Connors. Bu Rhys hefyd yn gyfranogol mewn rhai cydweithrediadau cerddorol yn Perth, a chyda’r grŵp pop Cymraeg y Super Furry Animals.

Felly, mae gwledd o flaen y rhai ohonoch fydd yn dod. Yr wythnos hon, rydym yn awyddus i gael eich syniadau ynglŷn â’r stori: Beth y mae Pedr a’r Blaidd yn ei olygu i chi? Beth yw eich atgofion/profiadau cynharaf o’r stori? P’un a fyddoch Milli Evansyn y gynulleidfa, yn gerddor, neu â diddordeb pur yn unig, cysylltwch â ni a rhowch eich sylwadau inni. Byddem yn dwlu clywed yr hyn sydd gennych i’w ddweud, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn ymuno â ni yn ein cynnwrf yn yr wythnosau i ddod.

Bydd rhagor yn dilyn – dilyn ni ar Facebook.

Yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan!

Milli.

 

Posted on

Pedr a’r BlaiddPedr a’r Blaidd (Peter and the Wolf)

[cycloneslider id=”pedr-ar-blaidd”]

Y Daith Genedlaethol, 2014

Y gwanwyn hwn, bydd cerddorfa 30-offeryn Ensemble Cymru yn llwyfannu perfformiadau byw o’r clasur hwn sy’n ffefryn gan blant. Am y tro cyntaf erioed, adroddir hanes Pedr a’r Blaidd, o eiddo Prokofiev, yn y Gymraeg, gan Rhys Pedr and Dona promo image smallIfans. Mae cyfres o ddelweddau prydferth ar y sgrîn, a grëwyd gan y darlunydd i blant, Marc Vyvyan Jones, i’w gweld yn y sioe, gan gyflwyno dimensiwn arall i’r fersiwn hwn o’r hanesyn swynol. Cyn i’r llen godi, bydd y seren S4C Donna Direidi yn ymuno â’r cerddorion ar y llwyfan er mwyn dysgu am y gerddorfa – a bydd hi’n galw ar y gynulleidfa i’w helpu hefyd, felly peidiwch â bod yn swil, gwaeddwch ac ymunwch yn yr hwyl wrth i Donna edrych ar y gwahanol guriadau a seiniau a wneir gan gerddorfa.

CD ar werth nawr

Ensemble Cymru yn cyflwyno’r addasiad Cymraeg cyntaf o Pedr a’r Blaidd gan Sergei Prokofiev. Mae’r gerddoriaeth yn cael ei berfformio gan gerddorfa siambr Ensemble Cymru, gyda llais Rhys Ifans yn adrodd y stori. Brynwch gopi o’r CD.

Y daith

Yn ystod yr wythnos gyntaf Mawrth 2014, perfformiodd Ensemble Cymru ‘Pedr a’r Blaidd’ ar …

 • Venue Cymru, Llandudno
 • Neuadd Dywfor, Pwllheli
 • Theatr Mwldan, Aberteifi
 • Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cymerwch olwg ar ein halbwm lluniau o’r daith

– Diolch i Lucy Wilkinson, ein ffotograffydd ar y daith

[cycloneslider id=”pedr-tour-pics”]

Gwyliwch y fideo

Cymerwch olwg ar ein clip fideo o berfformiad Ensemble Cymru o ‘Pedr a’r Blaidd’ drwy gwrteisi Cwmni Fflic.

Cadwch mewn cysylltiad

Cofrestrwch i fyny i gadw mewn cysylltiad gydag Ensemble Cymru ac i fod y cyntaf i glywed am ein digwyddiadau newydd. [gravityform id=”12″ name=”Customer signup form – Welsh” title=”false” description=”false”] [su_box title=”Am fwy o wybodaeth”] ‘Pedr a’r Blaidd’ – Y stori Fersiwn Saesneg o’r sgript Geirfa ‘Pedr a’r Blaidd’ [/su_box]

[cycloneslider id=”pedr-ar-blaidd”]

The National Tour 2014

This spring, Ensemble Cymru’s 30-piece orchestra brought this much loved children’s classic to life live on stage. For the very first time the story of Prokofiev’s Peter and the Wolf was told in Welsh, narrated by Rhys Ifans. A series of Pedr and Dona promo image smallbeautiful screen images, created by children’s illustrator Marc Vyvyan Jones, featured in the show bringing another dimension to this exciting re-telling of this magical tale. Before the curtain went up, S4C star Donna Direidi joined the musicians on stage to learn about the orchestra, getting the audinece to join in and sing along as she explored the different beats and sounds that an orchestra makes.

CD on sale now

Ensemble Cymru presents the very first Welsh language recording of Pedr a’r Blaidd (Peter and the Wolf) by Sergei Prokofiev. Music performed by Ensemble Cymru’s 30-piece chamber orchestra and Welsh language narration by Rhys Ifans. Buy a copy of the CD.

The tour

During the first week of March 2014 Ensemble Cymru performed ‘Pedr a’r Blaidd’ at…

 • Venue Cymru, Llandudno
 • Neuadd Dywfor, Pwllheli
 • Theatr Mwldan, Cardigan
 • St David’s Hall, Cardiff

Take a look at our photo album from the tour

– Thank you to Lucy Wilkinson, our tour photographer

[cycloneslider id=”pedr-tour-pics”]

Watch the video

Take a look at our exclusive video of Ensemble Cymru’s ‘Pedr a’r Blaidd’ courtesy of Cwmni Fflic.

Let’s stay in touch…

Sign-up to keep in touch with Ensemble Cymru and be the first to hear about our new events [gravityform id=11 title=false description=false ajax=true] [su_box title=”Find out more…”] The story of ‘Peter and the Wolf’ Download an English language version of the script Download a ‘Peter and the Wolf’ vocabulary list [/su_box]